Nederland pleit voor beperkte inmenging EU

Als het aan Nederland ligt worden decentrale overheden in de toekomst op bepaalde beleidsterreinen minder gebonden door Europese regelgeving. Het kabinet heeft onlangs een lijst samengesteld met beleidsterreinen waar verdere harmonisatie tussen lidstaten door Europese regelgeving niet wenselijk is. Uit de lijst komt naar voren op welke terreinen de EU op basis van het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel terughoudender moet zijn.

Nederland heeft – als onderdeel van het regeerakkoord – bij de ministeries en organisaties van belanghebbenden de beleidsterreinen geïnventariseerd die beter op nationaal dan op Europees niveau kunnen worden ingevuld. Het kabinet beroept zich daarbij op het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel.

Subsidiariteit

De invloed van de EU is door het subsidiariteitsbeginsel beperkt tot die doelstellingen die niet of veel minder goed door een ‘lager’ niveau zelf gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast moet er sprake zijn van proportionaliteit bij Europese inmenging. Het achterliggende doel van de eis moet niet met minder vergaande middelen te realiseren zijn.

Het doel van de actie van het kabinet is om enkele beleidsterreinen weer uitsluitend op nationaal niveau uit te voeren of slechts met beperkte invloeden uit de EU. Per terrein is beoordeeld of het niet beter op nationaal, regionaal of lokaal niveau kan worden uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat decentrale overheden wellicht in de toekomst op sommige beleidsterreinen minder zijn of worden gebonden door Europese regelgeving.

Eerste stappen

Daarnaast onderstreept het kabinet bij enkele beleidsterreinen het belang van Europese regelgeving, maar staat daarbij tegelijkertijd voor meer inspraak van overheden bij het te voeren beleid. Het kabinet bepleit dat de bijkomende administratieve lasten van Europese regelgeving niet altijd evenredig zijn met de doelstellingen. Hierdoor wordt er geen rekening gehouden met het proportionaliteitsbeginsel.

Nu de eerste stappen zijn gezet gaat het kabinet steun zoeken bij de Tweede Kamer, Europese Commissie, het Europees Parlement en andere lidstaten.

Nationale aangelegenheid

Hieronder volgt een overzicht van beleidsterreinen die in het bijzonder interessant zijn voor decentrale overheden en die volgens het kabinet beter door de lidstaten zelf kunnen worden uitgevoerd of slechts met beperkte invloeden van de Europese Unie. Voor nadere toelichting van het kabinet over een bepaald punt kunt u de ‘Inventarisatie EU-regelgeving op subsidiariteit en proportionaliteit – Nederlandse lijst van actiepunten’ bij ‘Meer informatie’ raadplegen.

– Mogelijke wetgeving aangaande een pan-Europees bossenverdrag (punt 23);
– Richtlijn omgevingslawaai (punt 26);
– Milieu-effectrapportages (punt 27);
– Kaderrichtlijn water (punt 28)
– Richtlijn luchtkwaliteit (punt 29);
– Richtlijnvoorstel maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (punt 30);
– Kaderrichtlijn bodem (punt 31);
– Richtlijn overstromingsrisico’s (32);
– Klimaat, hernieuwbare energie en biobrandstoffen (punt 33);
– Verordening kostenreductie aanleg Breedband (punt 40);
– Richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites (punt 41);
– Verordening fonds voor hulp aan meestbehoeftigen in de EU (punt 47);
– Richtlijn tot verbetering van de genderbalans in niet-uitvoerende bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen (punt 48);
– Arbo-regelgeving (punt 51).

Door:

Lisette Martens en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Europees wat moet, nationaal wat kan, 21 juni 2013, Rijksoverheid

Meer informatie:

Inventarisatie EU-regelgeving op subsidiariteit en proportionaliteit, Nederlandse lijst van actiepunten, Rijksoverheid
Wet- en regelgeving Europese Unie, Europees recht en beleid Europa decentraal
Lokale autonomie, Europees recht en beleid decentraal Europa decentraal
Verdragsbeginselen, Europa decentraal