Nederlandse aanbevelingen voor Europese Brexit Top

25 april 2017Vrij verkeer

De Tweede Kamer en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hebben aanbevelingen gedaan voor de Europese Brexit Top die plaatsvindt op 29 april. De AIV stelde een rapport op met aanbevelingen vanuit het Nederlandse perspectief ten aanzien van de aangekondigde Brexit. Op 29 april debatteren de regeringsleiders van alle EU-lidstaten over de richtlijnen voor de Brexit-onderhandelingen in Brussel.

Rapport Adviesraad Internationale Vraagstukken

De AIV doet zijn aanbevelingen in het rapport Brexit means Brexit. Deze aanbevelingen worden gedaan vanuit het Nederlandse perspectief en belang ten aanzien van de nieuwe EU-relatie met het VK en de Brexit. Aanbevelingen waren onder andere:

  • Het langetermijnbelang van voortdurende intensieve Europese samenwerking moet centraal gesteld worden tijdens het vormgeven van de nieuwe relatie tussen de EU en het VK.
  • De Nederlandse regering moet stevig inzetten op de positie van de wederzijdse ingezeten en de hoogte van de exit-rekening.
  • Interne veiligheid, ook wel de JBZ-samenwerking, moet volgens de AIV doorgaan in de huidige samenwerkingsvorm.
  • De EU-lidstaten doen er goed aan om initiatieven met het oog op beter en eerlijker functioneren van vrij verkeer van werknemers binnen de EU, niet te koppelen aan de Brexit-onderhandelingen.
  • In het kader van de komende onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) is het wenselijk samen met andere nettobetalers te zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een lagere EU-begroting op termijn en daarmee tot een gelijkblijvende en in ieder geval niet een hogere Nederlandse bijdrage aan de EU-begroting.
  • Goede regelingen tijdens de overgangsperiode op meerdere terreinen zijn van groot belang.
  • Nederland moet binnen de EU met het wegvallen van het VK nieuwe partners zoeken en meer ad-hoc coalities vormen. In dit opzicht heeft Nederland vrijdag 21 april een mini-top gehad met de regeringsleiders van Ierland en Denemarken over gezamenlijke belangen binnen de Brexit-onderhandelingen.

Vergadering van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer uitte haar visie tijdens een debat op donderdag 19 april. Hieruit bleek dat bijna alle fracties de eenheid binnen Nederland en in de 27 EU-lidstaten willen behouden. Ook de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de Britse burgers verspreid over de EU kwamen veelvuldig aan bod. De Minister-President lichtte toe hoe de richtsnoeren waarlangs de Brexit-onderhandelingen plaats zullen vinden worden gevormd: “Die zijn opgesteld door het secretariaat van de Raad, waarbij de Commissie en de onderhandelaars geraadpleegd zijn. Alle lidstaten zijn van tevoren gepolst. Er is met alle lidstaten over gesproken. De lidstaten hebben ook actief gelobbyd. Dat hebben wij onder andere kunnen zien bij Spanje toen het ging over Gibraltar”.

Tijdens de plenaire vergadering werden moties ingediend. Een motie van de PVV over het snel organiseren van een Nexit-referendum waarbij Nederland uit de EU zou stappen is verworpen. Een motie van de PVV en een motie van 50PLUS, respectievelijk over het verminderen van de zetels van het Europees Parlement na Brexit en een kleiner Europees Parlement en een kleinere Europese Commissie zijn beide aangenomen.

Bron:

Plenair verslag, Tweede Kamer

Door:

Stijn Bijleveld en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Brexit: Parlement stelt sleutelvoorwaarden, nieuwsbericht Europa decentraal
Vrij verkeer, Europa decentraal
Interne markt, Europa decentraal
Brexit means Brexit, rapport Adviesraad Internationale Vraagstukken