Nederlandse Europarlementariër leidt onderhandelingen over nieuwe EU-klimaatwet

26 september 2016

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE/D66) is aangewezen als rapporteur voor de EU-klimaatwet die 60% van de Europese broeikasgassenuitstoot reguleert. De Europese Commissie presenteerde in juli 2016 het voorstel voor de Effort Sharing Regulation voor de periode 2021-2030. Met dit wetsvoorstel zet de Commissie de klimaatafspraken zoals gemaakt in Parijs om naar specifieke uitstoot doelen voor 2030 voor EU-lidstaten.

EU-klimaatwet

In deze klimaatwet, zoals voorgesteld door de Commissie, worden de nationale emissie reductie doelstellingen uiteengezet. Deze doelstellingen gelden voor de jaren van 2021 tot 2030. Doel van de klimaatwet is om ook maatregelen over landgebruik en bosbouw bij EU klimaatbeleid in te sluiten. Het wetsvoorstel dekt de uitstoot van broeikasgassen die buiten het Europees emissiehandelssysteem vallen, zoals uitstoot van transport, afval en gebouwen. Dit komt neer op zo’n 60% van de EU broeikasgassenuitstoot. Met dit wetsvoorstel wil de Commissie de klimaatafspraken zoals gemaakt in Parijs omzetten naar specifieke uitstoot doelen voor 2030 voor EU-lidstaten en de uitvoering van de Europese energie-unie kracht bij zetten.

Nederlandse verplichtingen

In oktober 2014 bereikte de Europese Raad overeenstemming over het beleidskader voor klimaat en energie 2030. Het kader bevat de verbintenis van de EU om de eigen broeikasgasemissies voor de gehele economie tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van 1990. In het wetsvoorstel staat dat Nederland in 2030 de uitstoot met 36 procent moet terugbrengen ten opzichte van het uitstootniveau in 2005.

Rapporteur

Het wetsvoorstel wordt binnen het Europees Parlement behandeld door de ENVI commissie. Gerben-Jan Gerbrandy is als rapporteur nu verantwoordelijke voor het schrijven van het conceptadvies van het Europees Parlement over deze wet, en leidt de onderhandeling tussen de politieke fracties en met EU-lidstaten en de Commissie. Gerbrandy is al langer nauw betrokken bij de discussies over de hervorming van het Europese emissie handelssysteem.

Snelle actie

“Europa en Nederland hebben het klimaatakkoord van Parijs getekend. Maar met alleen papier redden we het klimaat niet. Deze wet zet het akkoord om in concrete uitstootdoelen voor elke lidstaat van de Europese Unie”, aldus Gerbrandy. Met zijn rapport streeft Gerbrandy naar meer duidelijkheid en zekerheid voor investeerders, overheden en burgers over de gevolgen van de Parijs akkoorden. “Zo weet iedereen precies wat er van hen verwacht wordt op het gebied van efficiëntere gebouwen, schonere auto’s en duurzame landbouw”.

Door :

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Persbericht, Gerben-Jan Gerbrandy
Nieuwsbericht, Politico Pro
Nieuwsbericht, Politico Pro energy

Meer informatie:

Effort-sharing decision, Europese Commissie
Voorstel COM(2016)482 final, Europese Commissie