Nederlandse procesvertegenwoordiging bij EU-Hof publiceert Jaarbericht 2017

17 september 2018

In juli 2018 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het Jaarbericht 2017 over de zaken van het Hof van Justitie van de EU waaraan Nederland heeft bijgedragen, gepubliceerd. De uitspraken van het EU-Hof dragen bij aan de rechtsontwikkeling van de EU en zijn ook van toepassing in het Nederlands recht.

Nederlandse vertegenwoordiging bij het Hof van Justitie van de EU

In het Jaarbericht 2017 wordt verslag gedaan van de inbreng van de Nederlandse regering bij het Hof. In 2017 werden 50 prejudiciële zaken behandeld waarin Nederlandse inbreng werd meegenomen. Hiervan zijn 23 uitspraken gedaan naar aanleiding van een prejudiciële vraag van een Nederlandse rechter. De uitspraken van het Hof komen in de ruime meerderheid van de gevallen overeen met de Nederlandse inbreng, zo maakt de Nederlandse procesvertegenwoordiging bekend.

Een drietal uitspraken van het Hof in 2017 die voor decentrale overheden relevant zijn, worden hieronder besproken.

Is Uber een vervoersdienst? – Arrest van het Hof van 20 december 2017, Asociacion Profesional Elite Taxi, zaak C-434/15 (Spanje)

In dit arrest oordeelt het Europese Hof van Justitie dat het aanbieden van taxidiensten via de applicatie Uber kwalificeert als een vervoersdienst. Dit in tegenstelling tot het standpunt van Uber dat het slechts een digitaal platform is dat vraag en aanbod van stedelijk vervoer bij elkaar brengt. Uber kan zich door de kwalificatie als vervoersdienst niet beroepen op het vrij verkeer van diensten zoals neergelegd in de Europese Dienstenrichtlijn. Lidstaten zijn daarom vrij Uber te verplichten om te voldoen aan nationale vereisten, zoals taxivergunningen. Europa decentraal schreef hier een EUrrest over.

Wanneer mag de Commissie een Habitatrichtlijngebied verkleinen? – Arrest van het Hof van 19 oktober 2017, Vereniging Hoekschewaards Landschap, zaak C-281/16 (Nederland, Raad van State)

Het besluit van de Europese Commissie om het Habitatrichtlijngebied Haringvliet te verkleinen, is ongeldig. Dat oordeelt het Hof van Justitie naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het Hof kan de Commissie een voorstel van een lidstaat om een Habitatrichtlijngebied te verkleinen alleen aanvaarden als zij tot de conclusie komt dat dit gebied vanuit het oogpunt van de EU als geheel niet meer noodzakelijk is. Een wetenschappelijke fout in het aanvankelijke voorstel om het gebied op de lijst te plaatsen, is hiervoor onvoldoende, zo oordeelt het Hof in deze zaak. Europa decentraal schreef hier een nieuwsbericht over.

Financiering van TenderNed geen staatssteun – Arrest van het Gerecht van 28 september 2017, Aanbestedingskalender c.s. tegen Commissie ondersteund door o.a. Nederland, zaak T-138/15

TenderNed, het Nederlands platform voor elektronisch aanbesteden, heeft de status van een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). Hierdoor kan financiering van TenderNed door de overheid niet worden gezien als staatssteun. Dat heeft het Gerecht bepaald in deze TenderNed zaak. De Europese Commissie was eerder al tot eenzelfde besluit gekomen naar aanleiding van een klacht van private ondernemingen tegen de Nederlandse overheid. Met deze uitspraak stelt het Gerecht de Commissie in het gelijk. Europa decentraal schreef hier een EUrrest over.

Bron:

Jaarbericht 2017, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Door:

Sharon Smedes, Europa decentraal

Meer informatie:

Waarom is Europese jurisprudentie van belang voor de decentrale praktijk? Een interview met Chris Koedooder (Europa decentraal), Europa decentraal
Hof van Justitie van de EU, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal
Aanbesteden, Europa decentraal
Vrij verkeer van diensten, Europa decentraal