Nieuws

Publicatie: 10 februari 2020

Door: en


Nederland steunt de ambities van de Europese Commissie bij de Green Deal. Dat blijkt uit de beoordeling van het EU-voorstel over de Green Deal door de werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC). Het kabinet ziet in de Green Deal met name kansen voor Nederland. Wel blijft het kabinet kritisch op de wetgeving en beleidsmaatregelen die uit de Green Deal voortvloeien, aangezien de Green Deal impact heeft op het beleid van alle overheidsniveaus.

Green Deal

De Europese Commissie presenteerde op 11 december 2019 de Europese Green Deal. Hierin zijn de belangrijkste beleidsinitiatieven en maatregelen uiteengezet voor de verduurzaming van de Europese Unie. Er staan onder andere initiatieven op het gebied van klimaat, energie, circulaire economie, renovatie van gebouwen, biodiversiteit en fondsen in. Zo moet de Green Deal Europa tot het eerste klimaatneutrale continent maken, moet de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug worden gebracht en moet de afhankelijkheid van vervuilende grondstoffen worden afgebouwd.

Nederlandse positie

De Nederlandse positie is overwegend positief. Het kabinet heeft in het huidige regeerakkoord al plannen opgenomen die overlappen met de doelstellingen van de Green Deal. Zo streeft het kabinet ook naar de transitie richting kringlooplandbouw en de versterking van de biodiversiteit. Een deel van de doelstellingen van de Green Deal is daarnaast al geïmplementeerd in Nederlands beleid. Zo bevat het Schone Lucht Akkoord bijvoorbeeld ook de doelstelling dat de gezondheidsschade door luchtkwaliteit per 2030 gehalveerd moet zijn. En ook het Rijksbrede programma Circulaire Economie zet in op een volledige circulaire economie per 2050.
Wel blijft het kabinet kritisch en zet het zich in voor kosteneffectieve en toekomstbestendige maatregelen. Vanwege het grensoverschrijdende karakter rechtvaardigt de Green Deal volgens het kabinet optreden op EU-niveau. De plannen dienen echter wel in proportionele, uitvoerbare en kosteneffectieve wetgeving en beleidsmaatregelen te worden omgezet. Met name de financiële gevolgen voor de Rijksbegroting, provincies en gemeenten houdt het kabinet scherp in de gaten.

BRONNEN:

Beoordeling Europese Green Deal, Rijksoverheid

MEER INFORMATIE

Europese Green Deal: de weg naar klimaatneutraliteit, Kenniscentrum Europa Decentraal