Nieuwe CEF transport calls in najaar 2016 verwacht

25 april 2016Staatssteun Vervoer

De Europese Commissie heeft de werkprogramma’s 2016 voor de Connecting Europe Facility (CEF) transport vastgesteld. Deze werkprogramma’s zijn het uitgangspunt voor nieuwe calls in het najaar van 2016. Naar verwachting zijn drie calls interessant voor Nederlandse belanghebbenden; vrachtvervoersdiensten, reductie van geluidsoverlast op het spoor en synergieprojecten tussen transport en energie.

Connecting Europe Facility (CEF)

De CEF is een belangrijk EU-subsidie instrument voor het stimuleren van groei, banen en concurrentievermogen door middel van investeringen gericht op infrastructuur. Het ondersteunt de ontwikkeling van goed presterende, duurzame en efficiënte EU netwerken op het gebied van vervoer, energie en digitale diensten. CEF is opgedeeld in drie pijlers; energie, telecom en transport.

Het totaal beschikbare budget voor CEF transport is € 24 miljard in de periode 2014-2020. Het richt zich met name op grensoverschrijdende projecten en projecten die het doel hebben om bestaande bottlenecks of ontbrekende verbindingen aan te pakken. Een overzicht van de momenteel gefinancierde projecten is hier te vinden.

Vrachtvervoersdiensten

Het doel is om innovatief, efficiënt en duurzaam vrachtvervoer te stimuleren. Een verschuiving van goederenvervoer naar een duurzamere en energie efficiëntere manier van transport moet plaats vinden. Tevens moet een efficiënte supply chain gestimuleerd worden zodat er fors minder lege (terug)ritten zijn. Er wordt financiering beschikbaar gesteld voor zowel studies als werken. Voor studies is er sprake van maximaal 50% cofinanciering vanuit CEF, voor werken is dit 20%. Er is € 20 miljoen aan budget beschikbaar en de calls openen naar verwachting in oktober/november 2016.

Reductie geluidsoverlast spoor

Het doel is hierbij om projecten te financieren die werken aan de vermindering van spoorlawaai en geluidoverlast. Door het verbeteren of vervangen van remsystemen op bestaand materiaal voor goederenvervoer wordt de overlast voor o.a. omwonenden minder. Het gaat hier enkel om werken, studies worden niet gefinancierd. De werken kunnen voor maximaal 20% gesubsidieerd worden. Het beschikbare budget is € 20 miljoen, ook deze calls openen in oktober/november 2016.

Synergieprojecten transport en energie

Deze projecten moeten enerzijds een bijdrage leveren aan de innovatiedoelstellingen van CEF transport. Anderzijds moeten de doelen voor een verdere integratie van de energiemarkt en het effectief, al dan niet grensoverschrijdend, verbinden van energienetwerken centraal staan. Financiering is hier gericht op studies, liefst in combinatie met pilotprogramma’s. Het subsidiepercentage is maximaal 60%, er is € 40 miljoen beschikbaar. Calls openen naar verwachting in september 2016.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Nieuwsbrief april 2016, Rijksdienst voor Ondernemen (RVO)

Meer informatie:

CEF, Europese Commissie
Werkprogramma’s 2016 CEF, Europese Commissie
CEF transport projecten, Europese Commissie