Nieuwe criteria voor ‘groen’ aanbesteden van meubilair

28 augustus 2017Aanbesteden

De Europese Commissie heeft nieuwe criteria gepubliceerd voor het ‘groen’ aanbesteden van meubilair. De nieuwe criteria vervangen de bestaande criteria voor het aanbesteden van meubilair uit 2008.

Nieuwe criteria

Een groot verschil met de criteria uit 2018 is dat de Commissie in de nieuwe criteria onderscheid heeft gemaakt tussen drie onderdelen van de inkoop van meubilair: (i) renovatiediensten voor bestaand meubilair, (ii) aankoop van nieuw meubilair en (iii) diensten voor opgebruikt (end-of-life) meubilair. Het doel van deze verschillende criteria is het verlengen van de levensduur van meubilair. Er wordt ingezet op het versterken van circulair economische aspecten van aanbesteden. Overigens zijn aanbestedende diensten niet verplicht deze criteria toe te passen, ze kunnen hier zelf voor kiezen.

Verschillende niveaus duurzaamheidscriteria

De criteria zijn gesplitst in technische specificaties en gunningscriteria. Dus voor de drie onderdelen van de inkoop van meubilair worden zowel mogelijke technische specificaties gegeven als gunningscriteria op basis waarvan de aanbestedende dienst duurzamer kan aanbesteden. Vervolgens wordt er ook een onderscheid gemaakt in ambitieniveau van de criteria. Een aanbestedende dienst kan er voor kiezen om bepaalde kerncriteria toe te passen. Deze zijn makkelijker te realiseren en de administratieve kosten zijn beperkt. Daarnaast kan de aanbestedende dienst er ook voor kiezen om meer uitgebreide criteria toe te passen. Bij deze criteria worden meer milieuaspecten meegenomen en wordt gestreefd naar een hoger niveau van duurzaamheid.

Alle criteria zijn zo geformuleerd dat de aanbestedende dienst één of meerdere van de omschreven criteria direct op kan nemen in de aanbestedingsdocumenten, als de aanbestedende dienst er voor kiest om deze toe te passen.

Circulaire economie

De door de Commissie geformuleerde criteria hebben de potentie om de impact van meubilair op het milieu te verkleinen en kosten te besparen. Daarnaast verwacht de Commissie dat de criteria aspecten van circulaire economie aanmoedigen. De criteria kunnen onder andere leiden tot bewustwording bij inkopers van de mogelijkheid van renovatiediensten voor meubilair, het stimuleren van innovatie bij meubelbedrijven en het ontwikkelen van vaardigheden om meubilair te herstellen en renoveren.

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen, Europa decentraal

Bron:

Green Public Procurement, Europese Commissie

Meer informatie:

EU Green Public Procurement criteria for Furniture, Europese Commissie
Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal