Nieuws

Publicatie: 1 maart 2021

Door: en


Het bewerkstelligen van een groene economische transitie, de vernieuwing van handelsregels en het zekerstellen van Europese waarden in toekomstige handelsovereenkomsten, dat zijn de kerndoelstellingen van het nieuwe EU-handelsbeleid. Hierbij vormt duurzaamheid een belangrijk component. Met de nieuwe handelsstrategie hoopt de Commissie beter te kunnen anticiperen op hedendaagse uitdagingen op het gebied van klimaat, geopolitiek en handel.

EU-handelsbeleid

De EU staat volgens de Europese Commissie voor grote uitdagingen, zoals de klimaatverandering, het economisch herstel na COVID-19, de toenemende internationale spanningen en het groeiend unilateralisme. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op het EU-handelsbeleid en vragen om een andere aanpak. Daarom wil de Commissie, naast het behouden en uitbreiden van de interne markt, inzetten op het verduurzamen van de handelsstrategie. Het integreren van de klimaatdoelstellingen in het handelsbeleid is volgens de Commissie nodig om van Europa het eerste klimaat-neutrale continent te maken, wat in lijn is met de doelstellingen van de Green Deal. Ook wordt het handelsbeleid in lijn gebracht met de European Digital Strategy.

Doelstellingen van de nieuwe strategie

De nieuwe handelsstrategie bestaat uit drie kerndoelstellingen:

  1. Ondersteuning bieden bij het herstel van de Europese economie in overeenstemming met de klimaatplannen van de Green Deal en het gebruik van digitale innovatietechniek.
  2. Vormgeven van duidelijke mondiale regels die niet alleen duurzame handel en internationale samenleving faciliteren, maar ook een gelijk speelveld garanderen.
  3. Vergroten van de capaciteit van de EU om sociale, arbeids- en milieunormen in handelsakkoorden te waarborgen en versterken van toezicht op de implementatie.

In de mededeling heeft de Commissie deze nieuwe handels-doelstellingen nader uitgewerkt in verschillende acties. Het huidige raamwerk is onvoldoende afgestemd op de huidige uitdagingen en economisch herstel dient gekoppeld te zijn aan duurzame ontwikkeling, aldus Eurocommissaris voor Handel Dombrovskis. Daarom wil de Commissie met de nieuwe handelsstrategie samen met handelspartners de prioriteiten van de Green Deal, zoals biodiversiteit, duurzaam voedselbeleid en vervuiling, gezamenlijk aanpakken. Hierbij is het essentieel om de delen in handelsovereenkomsten die toezien op duurzaamheid vroegtijdig te analyseren en zo een effectieve implementatie zeker te stellen. Daarnaast moet er in de handelsakkoorden meer aandacht voor digitalisering komen. Om dit te realiseren pleit de Commissie in de handelsstrategie voor het sluiten van een nieuwe WTO-overeenkomst inzake digitale handel, in overeenstemming  met het gegevensbeschermingskader van de EU. Hoewel samenwerking volgens de Commissie belangrijk is, zal assertiviteit nodig zijn om EU-waarden op het gebied van onder andere arbeidsrecht en klimaat internationaal te waarborgen.

Bron

Commissie zet koers uit voor open, duurzaam en assertief EU-handelsbeleid, Europese Commissie

Meer informatie

Green Deal, Kenniscentrum Europa Decentraal