Nieuwe Europese staatssteunrichtsnoeren voor energie en milieubescherming

22 april 2014Klimaat Staatssteun

De Europese Commissie heeft afgelopen week nieuwe staatssteunrichtsnoeren voor energie en milieubescherming aangenomen. De richtsnoeren moeten (decentrale) overheden in staat stellen om klimaatdoelstellingen te behalen zonder dat de markt hierdoor bovenmatig wordt verstoord. De richtsnoeren gaan in per 1 juli 2014 en blijven in werking tot 2020.

Marktverstoring

Volgens de Commissie heeft staatssteun in de energiesector ertoe geleid dat het gebruik van groene energie flink toegenomen is. Deze steun heeft echter ook tot marktverstoring geleid. Hoewel groene energie, onder andere door verbeterde technologie, inmiddels een substantieel deel van de Europese energiemarkt uitmaakt, wordt zij nog altijd beschermd tegen marktwerking.

Toepassingsbereik

Om marktverstoring te beperken, is het toepassingsbereik van de van de staatssteunrichtsnoeren op het gebied van milieu uitgebreid met regels voor energie. Het uiteindelijke doel is hernieuwbare energie geleidelijk vanuit de markt te gaan financieren.

Gelijk speelveld

De Europese Commissie wil geleidelijke marktwerking introduceren op het gebied van hernieuwbare energie om een gelijk speelveld te creëren. Zo wil de Commissie bijvoorbeeld dat energieleveranciers gaan concurreren om overheidssteun te ontvangen. De opzet van de biedprocessen wordt overgelaten aan de lidstaten.

Internationale concurrentiepositie

Daarnaast wil de Commissie overheden de mogelijkheid bieden de internationale concurrentiepositie van energie intensieve industrieën te ondersteunen. Zo bieden de richtsnoeren de mogelijkheid hen te ontlasten van bepaalde heffingen ter ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen.

Energietekorten

Daarnaast is het overheden toegestaan energieopwekking te steunen in gebieden waar een groot risico op tekorten bestaat. Tevens wordt de verbetering van grensoverschrijdende energiestromen aangemoedigd.

AGVV

Ten slotte wordt voorzien dat een aantal steuncategorieën opgenomen zal worden in de vernieuwde AGVV. Decentrale overheden kunnen de AGVV dan toepassen om de steun in overeenstemming met de Europese staatssteunregels te brengen.

Kritiek

Eerder had het Comité van de Regio’s kritiek geuit op de nieuwe richtsnoeren. De spreekbuis van decentrale overheden in Brussel stelde dat het nieuwe pakket staatssteunregels het gebruik van groene energie niet voldoende bevordert. Zo is het Comité van mening dat het verdwijnen van de feed-in tarieven het vertrouwen van investeerders schaadt en het aantal bedrijven in de groene energiesector zal doen dalen.

Hoger staatssteunplafond

De Commissie heeft echter aan één advies van het Comité gedeeltelijk gehoor gegeven: het verhogen van de steunplafonds voor windenergie. Producenten die onder dit plafond blijven, hoeven niet mee te dingen naar staatssteun in het biedproces. Waar het Comité van de Regio’s inzette op een verhoging van 1MW naar 15MW, is het uiteindelijke plafond vastgesteld op 6MW. Voor andere soorten energie bleef de Commissie bij een plafond van 1MW.

Door:

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, State aid: Commission adopts new rules on public support for environmental protection and energy, Europese Commissie

Meer informatie:

Richtsnoeren, Staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020, Europese Commissie
Hernieuwbare energie, Milieu en Klimaat, Europa decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Staatssteun, Europa decentraal