Nieuwe modellen voor Uniforme Eigen Verklaring beschikbaar

28 maart 2013Aanbesteden

Op 22 maart jl. heeft de minister van Economische Zaken in de Staatscourant de Regeling modellen eigen verklaring gepubliceerd. Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet dienen ondernemers die meedingen in aanbestedingsprocedures per 1 april gebruik te maken van de Uniforme eigen verklaring modellen.

In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan ondernemers alleen de Eigen verklaring mogen vragen in plaats van alle bewijsstukken. Dit geldt ook voor opdrachten onder de Europese drempelwaarden indien er uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen worden gesteld.

In de Eigen verklaring verklaart een ondernemer dat hij voldoet aan het daar gestelde omtrent uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en selectiecriteria. Uiteindelijk hoeft alleen de winnende inschrijver bij een openbare procedure en de geselecteerde gegadigden bij een niet-openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog en onderhandelingsprocedure met aankondiging, hiervoor originele bewijsstukken aan te leveren als de aanbestedende dienst hiernaar vraagt.

Uniforme eigen verklaring leidt tot lastenverlichting

De administratieve lasten worden verlicht middels de Uniforme eigen verklaring. Ten eerste hoeven per procedure niet langer alle inschrijvers bewijsstukken aan te leveren, maar alleen de winnaar of de geselecteerden. Ten tweede zorgt de uniformering van de eigen verklaring ervoor dat ondernemers niet langer per aanbesteding specifieke informatie hoeven aan te leveren, maar kunnen volstaan met standaardinformatie. Daarnaast leidt de eigen verklaring ook voor aanbestedende diensten tot een lastenreductie doordat zij minder stukken hoeven te controleren en gegevens meer uniform krijgen aangeleverd.

Door:

Karin van den Brand en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bronnen:

PIANOo, modellen eigen verklaring gepubliceerd, 22 maart 2013
Staatscourant, regeling tot vaststelling van modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de aanbestedingswet 2012, 22 maar 2013

Meer informatie:

Aanbestedingen
Aanbestedingswet, Aanbesteden
Model ‘Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten’
Model ‘Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven’
Zie voor toelichting Modellen eigen verklaring: Staatscourant, regeling tot vaststelling van modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de aanbestedingswet 2012, 22 maar 2013