Nieuwe Randstadstrategie: wat is de EU-inzet voor 2016-2019?

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland hebben afspraken gemaakt over hun gezamenlijke inzet in Brussel. Deze Europastrategie Randstad 2016-2019 is op 26 april 2016 vastgesteld door hun Gedeputeerde Staten. Met deze strategie willen de provincies meer invloed uitoefenen op het Europees beleid dat betrekking heeft op de Randstad.

Samenwerking provincies

De vier provincies die onderdeel zijn van de Randstad werken al meer dan 20 jaar samen in Brussel en sinds 2000 bestaat deze samenwerking ook binnen het Huis van de Nederlandse Provincies. Elke vier jaar stellen zij in dit samenwerkingsverband een Europastrategie op om gezamenlijk uit te voeren. Deze samenwerking maakt het volgen van beleidsontwikkelingen gemakkelijker en de lobby op voor hen relevante beleidsterreinen effectiever. Daarom willen de Randstadprovincies deze samenwerking innovatief en duurzaam uitbreiden.

Europastrategie 2016-2019

Op 26 april 2016 hebben de Gedeputeerde Staten de Europastrategie Randstad voor 2016-2019 vastgesteld. Daarna is deze strategie toegezonden aan de Provinciale Staten, die deze strategie ook nog moet vaststellen.

De Europastrategie voor de komende jaren bevat in totaal vijf thema’s waarop de provincies gaan inzetten, namelijk:

  • Slimme Randstad;
  • Regionale economie en bereikbaarheid;
  • Agrofood;
  • Circulaire economie en biobased economie, en;
  • Energie, milieu, natuur en water.

Zo zal er onder andere worden gelobbyd voor aanpassing van bestaande wetgeving op het gebied van milieu-inspecties, emissieplafonds en de biodiversiteitsstrategie, worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame opwekking van energie, en worden toegewerkt naar een grondstoffenefficiënte circulaire economie. Ook willen de provincies Europese fondsen zoals EFRO en EFSI toegankelijker maken en knelpunten in mobiliteit en infrastructuur in de Randstad wegnemen.

Goed voorbeeld

Het samenwerkingsverband Regio Randstad wordt gezien als een goed voorbeeld van het bundelen van krachten in Brussel. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) constateerde al eerder, in het advies dat zij in maart 2016 uitbracht, dat decentrale overheden in toenemende mate coalities sluiten om effectiviteit in Brussel te bevorderen. Daarnaast vond de AIV dat dit nog veel meer moet gebeuren. Centrale en regionale belangen moeten meer afgestemd worden, voordat deze naar de instellingen van de EU worden gecommuniceerd. Gemeenten, regio’s en provincies kunnen dus zoeken naar andere decentrale overheden die een gedeeld belang hebben, waardoor de boodschap extra gewicht krijgt.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

, Binnenlands Bestuur

Meer informatie:

Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal
Europabewustzijn, Europa decentraal
Netwerken, Europa decentraal
Nieuwsbericht ‘Regio’s moeten structureler worden betrokken bij beleid op nationaal en EU-niveau,’ Europa decentraal
Nieuwsbericht, Provincie Utrecht