Nieuwe richtlijn met betrekking tot toegankelijkheid overheidswebsites op komst

Overheidswebsites moeten voor iedereen toegankelijk zijn, zodat alle burgers kunnen deelnemen aan de digitale maatschappij. Dat vindt de Raad van de Europese Unie. Op 3 mei 2016 bereikte de Raad van de EU, onder het Nederlands voorzitterschap, een informele overeenkomst met het Europees Parlement over een nieuwe richtlijn die dit mogelijk moet maken.

De conceptrichtlijn

Het ontwerp voor de nieuwe richtlijn verplicht lidstaten om overheidswebsites en mobiele applicaties te laten voldoen aan de Europese standaarden met betrekking tot toegankelijkheid. Deze richtlijn is niet alleen van toepassing op websites en apps van nationale, regionale en lokale overheden, maar ook op publiekrechtelijke instellingen en andere organisaties die het publieke belang dienen. Denk hierbij aan samenwerkingsverbanden en organisaties gelieerd aan de overheid, zoals de uitvoeringsdiensten die het gezamenlijk afvalbeheer regelen voor gemeenten.

Minimale criteria

De nieuwe regelgeving is erop gericht om publieke websites meer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, zoals visuele beperkingen. Deze aanpassingen moeten het bijvoorbeeld mogelijk maken om niet-tekstuele content op te stellen of te zorgen dat informatie ook op bepaalde hulpmiddelen zichtbaar kan worden gemaakt. Bovendien moet informatie opgevraagd kunnen worden wanneer deze niet toegankelijk is, zo stelt de richtlijn In de richtlijn staan alleen minimale criteria voor het toegankelijk maken van de informatie. Lidstaten kunnen op basis hiervan aanvullende vereisten stellen.

Toepassingsgebied

De reikwijdte van de toepassing van de richtlijn is door de Raad onder het Nederlands EU-voorzitterschap uitgebreid met mobiele applicaties. Dit omdat deze tegenwoordig steeds meer gebruikt worden. Ook vallen extranetten en intranetten voor werknemers, online gezet na de inwerkingtreding van de richtlijn, onder het toepassingsgebied.

Daarentegen worden bepaalde soorten van informatie uitgesloten van de nieuwe richtlijn. Inhoud van derden valt bijvoorbeeld niet onder de richtlijn, zoals door gebruikers gegenereerde inhoud in een twitter feed. Daarnaast vallen erfgoedcollecties die in het bezit zijn van bibliotheken en musea ook niet onder de reikwijdte van de richtlijn. Ook audiovisuele media zijn uitgesloten van de richtlijn, tenzij deze ook online blijft na de live uitzending.

Inwerkingtreding

De nieuwe richtlijn moet nu eerst worden goedgekeurd door de lidstaten in een bijeenkomst van de Commissie van Permanente Vertegenwoordigers. Daarna zal de richtlijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De richtlijn zal 20 dagen na publicatie in werking treden. Vervolgens hebben de EU-lidstaten 21 maanden om nationale wetgeving aan te nemen die voldoet aan deze richtlijn. De nieuwe regels moeten vanaf één jaar daarna daadwerkelijk worden toegepast op websites die na de omzettingsdatum zijn gepubliceerd. Voor oudere websites is deze termijn twee jaar en voor mobiele apps 33 maanden na de omzettingsdatum.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Toegankelijker websites in Europa: akkoord met Europees Parlement, persbericht Raad van de EU

Meer informatie:

E-overheid, Europa decentraal