Nieuwe staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

26 mei 2014Staatssteun

De Europese Commissie heeft nieuwe regels aangenomen voor staatssteun aan Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I). Het nieuwe pakket aan regelgeving geeft decentrale overheden meer ruimte te investeren in O&O&I-projecten, zonder dit te van te voren te hoeven melden aan de Commissie. De nieuwe regels treden per 1 juli 2014 in werking.

Marktfalen

O&O&I is een belangrijke pijler van de Europa2020-strategie. Volgens Eurocommissaris van concurrentie Joaquin Almunia is echter sprake van een marktfalen op het gebied van investeringen in innovatie door het relatief grote risico. Door het versoepelen van de staatssteunregels hoopt hij dat publieke investeringen dit marktfalen weg kunnen poetsen.

Algemene Groepsvrijstellingsverordening

De nieuwe staatssteunregels voor O&O&I worden uiteengezet in twee documenten. Ten eerste is O&O&I opgenomen in de nieuwe AGVV, die categorieën bevat die zijn vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. De voorwaarden voor deze vrijstellingen voor steun aan O&O&I zijn versoepeld. Zo is de staatsteundrempel verdubbeld. Hierdoor kunnen overheden steun verlenen tot een bedrag van €15 miljoen per project en per begunstigde zonder dit te hoeven melden. Steunmaatregelen voor projecten die eerst formeel moesten worden aangemeld bij de Europese Commissie, zijn nu opgenomen in de AGVV, zoals innovatieclusters, proefprojecten of proces- en organisatie innovatie.

Kaderregeling

Het tweede document is de Kaderregeling voor staatssteun aan O&O&I. De criteria voor steunmaatregelen die wel moeten worden gemeld staan in dit document vermeld. Het gaat hier met name om grote steunmaatregelen. Om marktfalen tegen te gaan is het toegestaan tot 70% van de kosten voor grote bedrijven en 90% voor kleine bedrijven die toegepast onderzoek uitvoeren te vergoeden, inclusief prototype en demonstratiekosten. Bij hoge bedragen doet de Commissie eerst onderzoek om vast te stellen of er wel sprake is van marktfalen en of de steunmaatregel niet tot verstoring van de interne markt leidt.

Wel en niet economisch

Ten slotte wordt in de Kaderregeling vermeld dat projecten die worden medegefinancierd uit Horizon2020 worden gezien als nodig en daarom gepaste staatssteun. Kennisinstellingen en onderzoekscentra spelen een belangrijke rol in O&O&I. Om meer duidelijkheid te scheppen voorziet de Kaderregeling in duidelijkere criteria en richtlijnen om het verschil tussen economische en niet-economische activiteiten van deze instanties te kunnen maken.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Arlette van den Berg

Bron:

Persbericht, State aid: Commission adopts new rules facilitating public support for research, development and innovation, Europese Commissie

Meer informatie:

Memo, Europese Commissie
Overzicht Staatssteunmodernisering, Europese Commissie
O&O&I, Staatssteun, Europa decentraal
AGVV, Staatssteun, Europa decentraal
Nieuws, In 10 stappen op de hoogte. Stap 4: AGVV en innovatieclusters