Nieuwe standaardformulieren aanbestedingsprocedures vastgesteld

23 november 2015Aanbesteden

De Europese Commissie heeft de nieuwe standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten vastgesteld. De nieuwe Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1986/2015 die hieraan ten grondslag ligt treedt op 3 december 2015 in werking. De standaardformulieren, die momenteel al bestaan en door decentrale overheden moeten worden gebruikt bij aankondigingen van Europese aanbestedingen, zijn aangepast om de formulieren in overeenstemming te brengen met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.

Verordening 2015/1986

In Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1986/2015 zijn 25 standaardformulieren bijgevoegd. Deze formulieren hebben betrekking op aanbestedingen binnen de publieke sector, bij nutsbedrijven en voor concessies. De nieuwe formulieren zullen de oude, reeds bestaande formulieren uit Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 vervangen. De nieuwe verordening treedt in werking vanaf 3 december 2015. De oude Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 wordt met ingang van 18 april 2016 ingetrokken.

Functie van standaardformulieren

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht boven de Europese drempelbedragen uitkomt, moet een dergelijke opdracht in de regel worden aangekondigd, bekendgemaakt en via een transparante procedure worden aanbesteed. Veel eisen die hierbij gelden, komen terug in de standaardformulieren van de Europese Commissie voor aankondiging van opdrachten.

Aanpassingen

De EU-aanbestedingsrichtlijnen bevatten verplichtingen, waaronder de plicht om overheidsopdrachten bekend te maken in het Publicatieblad van de EU. Aanbestedende diensten zenden aankondigingen elektronisch naar de Commissie.

De nieuwe standaardformulieren moeten de formulieren in overeenstemming brengen met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (Richtlijn 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU). Zij zijn als bijlage bij de Uitvoeringsverordening gevoegd. De Commissie past eens in de zoveel tijd, en als dat nodig is, de standaardformulieren aan.

Bron:

Publicatieblad van de Europese Unie Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1986/2015

Door:

Paul Zondag en Madeleine Broersen, Europa decentraal

Meer informatie

Aanbesteden, Europa decentraal
Aankondigen en bekendmaken, Europa decentraal