Nieuwe strategie voor bio-economie

22 oktober 2018Milieu

Op 11 oktober heeft de Europese Commissie een actieplan voor een duurzame en circulaire bio-economie in Europa gepresenteerd. Deze strategie moet klimaatverandering aanpakken, zorgen voor duurzame ontwikkeling, het duurzaam gebruik van hernieuwbare hulpbronnen opschalen en groene banen creëren. Voor uw decentrale overheidsorganisatie speelt in deze strategie onder andere het beheer en verwerken van bio-afval een belangrijke rol.

Bio-economie

De bio-economie bestaat uit alle sectoren en systemen die afhankelijk zijn van biologische grondstoffen. Dit zijn onder andere dieren, planten, micro-organismen en hieruit verkregen biomassa, inclusief organisch afval. De Europese bio-economie heeft een jaarlijkse omzet van 2,3 biljoen euro en beslaat 8,2% van de Europese arbeidskrachten. In het actieplan staat dat voor een succesvolle bio-economie, duurzaamheid en circulariteit centraal moeten staan.

Het nieuwe actieplan zou 1 miljoen nieuwe banen creëren, is in lijn met de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs en zal CO2-uitstoot verminderen. Het doel is verder om de industriële basis van de EU te moderniseren en te versterken door middel van nieuwe waarde ketens, groenere en efficiëntere industriële processen en innovatie. Ook zal de circulaire economie versterkt worden en wordt er ingezet op bescherming van ecosystemen en plastic-vrije zeeën. Om dit te bereiken zijn veranderingen in systemen en innovatie nodig.

De nieuwe strategie en bio-afvalbeheer door decentrale overheden
De strategie legt een duidelijke link tussen de bio-economie en de circulaire economie. Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan bio-afval. Decentrale overheden spelen een grote rol in het beheer en verwerken van bio-afval. Veel van de maatregelen besproken in deze strategie kunnen dan ook een impact hebben op de decentrale praktijk. Zo kunnen eventueel investeringen in circulaire initiatieven van decentrale overheden ten aanzien van bio-afval worden ondersteund vanuit het nog op te zetten investeringsplatform (zie maatregelen hieronder).

Maatregelen

Om zowel overheden als het bedrijfsleven aan te moedigen deze doelen na te streven zijn er concrete maatregelen opgesteld binnen drie hoofdlijnen.

  1. Biogebaseerde sectoren opschalen en versterken

Binnen deze hoofdlijn wordt ingezet op het mobiliseren van publieke en private belanghebbenden om onderzoek te doen naar biogebaseerde oplossingen en deze in te zetten. Ook zal er met een budget van € 100 miljoen een investeringsplatform voor circulaire bio-economie opgericht worden om investeringen in innovaties te bevorderen en risico’s hiervan te verlagen.

  1. Stimulering van de bio-economie in heel Europa

Om het potentieel aan biomassa en afvalverwerking goed te benutten wordt er een strategie ontwikkeld voor duurzame voedselproductie, landbouw, bosbouw en bio-gebaseerde producten. Verder zal de Commissie een beleidsondersteuningsfaciliteit voor de bio-economie oprichten onder Horizon 2020 om ervoor te zorgen dat alle regio’s van de EU hun strategieën voor bio-economie kunnen ontwikkelen. Ook zal de Commissie proefprojecten opzetten voor de ontwikkeling van de bio-economie in landelijk, kust- en stedelijk gebied.

  1. Het ecosysteem beschermen en de ecologische beperkingen van de bio-economie beter begrijpen

Om ervoor te zorgen dat de bio-economie op een verantwoorde manier ontwikkeld wordt, zal er meer kennis vergaard worden over specifieke ecosystemen en wat zij aankunnen. Ook komt er een EU-wijd, internationaal samenhangend controlesysteem om de voortgang van de bio-economie in de gaten te houden.

Bron:

Een nieuwe strategie voor de bio-economie voor een duurzaam Europa, Persbericht Europese Commissie
A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment: Updated Bioeconomy Strategy, Europese Commissie

Door:

Sharon Smedes en Jos Pees, Europa decentraal

Meer informatie:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Circulaire economie, Europa decentraal