Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Impact van de toekomstige EU-begroting op regio’s

Op 17 mei organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel een lunchbijeenkomst over de plannen van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, die op 2 mei jl. verschenen. Om meer inzicht te krijgen in de betekenis van het voorstel voor Europese regio’s gingen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Raad, het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s met elkaar in debat. De discussie over de besteding van 1 biljoen euro leeft in Brussel: ruim 80 Brusselse stakeholders namen deel aan de bijeenkomst.

Lees het volledige bericht

EU-Hof: grote detailhandel mag hoger belast worden

Bestuursorganen mogen in beginsel op grond van ruimtelijke ordening en milieu meer belasting heffen op winkels met een grote verkoopoppervlakte. Dit is volgens het Europese Hof van Justitie niet in strijd met de vrijheid van vestiging, omdat er geen sprake is van (indirecte) discriminatie. Het zou echter in bepaalde gevallen wel tot onrechtmatige staatssteun kunnen leiden.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert derde mobiliteitspakket

Op donderdag 17 mei heeft de Europese Commissie het derde en laatste deel van de maatregelen om het Europese vervoerssysteem te moderniseren gepresenteerd. Het derde mobiliteitspakket draagt bij aan de nieuwe strategie voor het industriebeleid van de EU van september 2017 en bouwt voort op de strategie voor emissiearme mobiliteit van 2016 en de eerdere pakketten “Europa in beweging” van mei en november 2017.

Lees het volledige bericht

Factsheet gewijzigde AGVV gepubliceerd

In navolging van het eerdere drieluik heeft Europa decentraal de factsheet gewijzigde AGVV opgesteld. Dit naar aanleiding van de wijzigingen van de AGVV in de zomer van 2017 en de vele vragen die kenniscentrum Europa decentraal hierover heeft ontvangen. De factsheet geeft een handig overzicht met uitleg over alle wijzigingen van de AGVV. In het bijzonder raden we u de bijlage aan als  effectief hulpmiddel om precies te kunnen zien wat er in de tekst van de AGVV is aangepast.

Lees het volledige bericht

AVG-specials voor decentrale overheden

Vanaf februari heeft Europa decentraal verschillende speciale edities van de nieuwsbrief uitgebracht. In deze ‘AVG-specials’ werd ingegaan op verschillende begrippen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en wat deze betekenen voor decentrale overheden. Hier onder kunt u nogmaals teruglezen wat in deze delen is behandeld.

Lees het volledige bericht

AVG – Overzicht tools en publicaties

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacybeleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd, wat betekent dat het huidige recht wordt gehandhaafd, tenzij dit op grond van de AVG niet mogelijk is. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit overzicht presenteert Europa decentraal een aantal belangrijke tools en publicaties, toegespitst op de behandelde thema’s in de speciale Ster-edities. Dit overzicht kan decentrale overheden helpen bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de AVG.

AVG – Tools en publicaties #1: Verwerkingsbeginselen

Handleiding AVG, Rijksoverheid

Deze handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt en in het bijzonder voor organisaties die zich willen voorbereiden op de eisen van de verordening.

Stappenplan Gemeenten, VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal

Dit stappenplan voor gemeenten biedt een globaal overzicht van de belangrijkste maatregelen die gemeenten moeten nemen ter voorbereiding op de AVG.

AVG-Regelhulp, Autoriteit Persoonsgegevens

Met deze regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgen verwerkingsverantwoordelijken in tien stappen een beeld van waar zij aan kunnen werken om goed voorbereid te zijn op de AVG.

Hulpmiddel bij de AVG, Europese Commissie

Met deze tool wil de Europese Commissie het bewustzijn en de kennis omtrent de AVG vergroten. De tool is gericht op burgers, ondernemingen en overheidsinstanties.

AVG – Tools en publicaties #2: Verwerker & verwerkingsverantwoordelijke

Themadossier AVG – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit dossier bevat informatie over diverse thema’s binnen de AVG. Het dossier is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg, maar kan ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant zijn.

Factsheet verwerkersovereenkomsten – IBD, VNG Realisatie

Deze factsheet verwerkersovereenkomsten voor gemeenten biedt houvast bij het bepalen of een verwerkersovereenkomst verplicht is en wat er vervolgens in de overeenkomst moet zijn opgenomen.

Model verwerkersovereenkomst – IBD, VNG Realisatie

Dit model van een verwerkersovereenkomst voor gemeenten kan als houvast gebruikt worden voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst.

Model verwerkersovereenkomst – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit model van verwerkersovereenkomsten is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg, maar kunnen ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant

Handreiking register verwerkingsactiviteiten – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal

In deze handreiking vindt u de totstandkoming van de structuur van het gemeentelijk Register van Verwerkingen, hoe u binnen de gemeente aan de slag kan met het register, en op welke manier het register ingevuld kan worden.

Voorbeeld register verwerkingsactiviteiten – VNG Realisatie

Dit voorbeeld van een register van verwerkingsactiviteiten geeft een idee hoe u verwerkingsactiviteiten kan registreren.

Handleiding Privacy by Design – Rijksoverheid, CIP

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u volgens de principes van Privacy by Design kunt werken.

Uitvoeren DPIA – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep

De Europese nationale toezichthouders hebben in dit document richtsnoeren uiteengezet voor het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en de bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico inhoudt”.

Inbreuk persoonsgegevens (Engelse versie) – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep

De Europese nationale toezichthouders hebben in dit document richtsnoeren uiteengezet omtrent het melden van een inbreuk van persoonsgegevens.

AVG – Tools en publicaties #3: Garanderen van de rechten van betrokkene / Privacy en uw personeel

Rechten van betrokkenen – deel 1 – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal
In deze handreiking wordt de informatieplicht van verwerkingsverantwoordelijken, het recht van inzage en hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan toegelicht.

Rechten van betrokkenen – deel 2 – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal
Het tweede deel van deze handreiking spitst zich toe op het recht op vergetelheid; het recht op rectificatie; het recht op beperking van verwerking; het recht op data-portabiliteit; het recht op bezwaar; het recht tegen geautomatiseerde verwerking en hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan.

Handreiking: privacyverklaring voor de gemeentelijke website – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal
Met deze handreiking voor gemeenten worden aan de hand van uitleg en voorbeelden de onderdelen van een verplichte privacyverklaring behandeld.

Privacy op de werkvloer – Opinie Artikel 29-Werkgroep
De nationale toezichthouders, verenigd in de Artikel 29-Werkgroep, gaan in deze opinie in op de relatie tussen de werkgever en werknemer op het gebied van privacy van de werknemer.

Dataportabiliteit – Opinie Artikel 29-Werkgroep
Deze opinie van de Artikel 29-Werkgroep helpt bij de interpretatie en implementatie van het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit de AVG.

Toestemming (nog te finaliseren) – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep
Middels dit document geeft de Artikel 29-Werkgroep richtsnoeren omtrent de interpretatie van het begrip ‘toestemming’ in de AVG.

Transparantie (nog te finaliseren) – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep
Middels dit document geeft de Artikel 29-Werkgroep richtsnoeren omtrent de interpretatie van het begrip ‘transparantie’ in de AVG.

AVG – Tools en publicaties #4: Functionaris Gegevensbescherming

Richtlijnen omtrent de Functionaris Gegevensbescherming – Artikel 29-Werkgroep

De nationale toezichthouders, verenigd in de Artikel 29-Werkgroep, hebben deze richtlijnen opgesteld voor twee doelen. Ten eerste om duidelijkheid te verschaffen over de relevante voorwaarden van de AVG om verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers te helpen aan de wet te voldoen. Daarnaast is het document ook bedoeld om FG’s te ondersteunen in hun functie. De aanbevelingen in de richtlijnen zijn gebaseerd op ervaring opgedaan in verschillende EU-lidstaten.

Handreiking rol en taken van de FG – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal

Dit document is opgesteld voor zowel het college van B&W als voor de FG. De handreiking biedt handvatten aan het college van B&W bij het aanwijzen van een FG en is voor de FG een handig hulpmiddel om een concrete invulling te geven aan zijn of haar functie. Ook voor andere decentrale overheidsorganisaties die een FG moeten aanwijzen kan de handreiking relevant zijn.

Handreiking Positionering FG – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal

Dit document is opgesteld voor gemeenten, colleges van B&W en FG’s. De handreiking geeft antwoord op vragen als: hoe verhoudt de FG-functie zich tot de rest van de organisatie en tot externe partijen? En: met wie en hoe werkt deze functionaris samen? De FG kan de handreiking gebruiken voor aanknopingspunten om zijn/haar functie vorm te geven. Ook voor andere decentrale overheidsorganisaties die een FG moeten aanwijzen kan de handreiking relevant zijn.

Uitvoeringswet AVG aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 15 mei 2018 de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen. Half maart stemde de Tweede Kamer al in met de Uitvoeringswet. Na ondertekening zal de wet in het Staatsblad worden gepubliceerd en naar verwachting door koninklijk besluit per 25 mei 2018 in werking treden. De Uitvoeringswet is dan door Nederland op tijd aangenomen voor de Europese Algemene verordening gegevensbescherming op diezelfde datum van toepassing wordt.

Lees het volledige bericht

Internationale interesse in kenniscentrum Europa decentraal

Kenniscentrum Europa decentraal staat niet alleen in Nederland bekend als hét instituut dat Europees recht en beleid naar de decentrale praktijk vertaalt en zich inzet voor het creëren van Europabewustzijn bij decentrale overheden en de ministeries. Ook vanuit andere Europese landen is men geïnteresseerd in de werkwijze en expertise van dit kenniscentrum. In april hebben twee Zweedse delegaties het kenniscentrum bezocht om kennis uit te wisselen en er staat nog een bezoek van de Noorse provincie Rogaland op het programma.

Lees het volledige bericht

Europese mobiliteitsweek 2018 ‘Mix and Move’

Van 16 tot 22 september vindt de Europese mobiliteitsweek 2018 plaats. De Europese mobiliteitsweek probeert de volksgezondheid en de levenskwaliteit te verbeteren door schone mobiliteit en duurzaam stedelijk vervoer te bevorderen. Gemeenten en steden kunnen zich nu registreren om acties en activiteiten te organiseren.

Lees het volledige bericht

X