Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Factsheet gepubliceerd: welke voorschriften moet u toetsen aan de Europese Dienstenrichtlijn?

Onlangs deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak in de veelbesproken zaak over een bestemmingsplan van de gemeente Appingedam. In dit bestemmingsplan verbiedt de gemeente de vestiging van kleine detailhandel buiten het stadscentrum. Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie bleek eerder dit jaar namelijk dat een bestemmingsplan in sommige gevallen moet worden getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn. Vanwege de actualiteit van deze richtlijn heeft Europa decentraal de factsheet ‘Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn’ opgesteld. U kunt deze gebruiken om te controleren of de voorschriften die u als overheid vaststelt (in bijvoorbeeld maatregelen, verordeningen of bestemmingsplannen) in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Kunnen decentrale overheden beboet worden voor een onvolledige privacyverklaring op de website?

Een recent verschenen artikel van Binnenlands Bestuur stelt dat veel gemeentelijke websites niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Het artikel wijst op een onderzoek van het bedrijf Leadsupply dat 30% van de gemeentelijke websites onderzocht. Het onderzoek concludeert dat op 40% van deze websites een privacyverklaring ontbreekt of dat deze onvolledig is. Waarom zou een decentrale overheid een dergelijke verklaring moeten hebben? En kan het zijn dat de Autoriteit Persoonsgegevens straks boetes gaat uitdelen voor ontbrekende of onvolledige privacyverklaringen?

Lees het volledige bericht

Stakeholderbijeenkomst ‘Connecting Europe Facility’

Het Europees Comité van de Regio’s schrijft een adviesrapport over het voorstel van de Europese Commissie ‘Connecting Europe Facility’ (CEF). CEF is een financieringsinstrument van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau.

Lees het volledige bericht

Aanbevelingen EU Task Force: grotere betrokkenheid van decentrale overheden bij EU-beleidsvorming

Een grotere betrokkenheid van nationale parlementen en decentrale overheden in EU-beleidsvorming. Dat is één van de aanbevelingen van de Task Force Subsidiariteit en Evenredigheid. De Task Force werd in de State of the Union van 2017 aangekondigd en later dat jaar opgericht om na te gaan hoe de EU-beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter kunnen worden toegepast. Vorige week dinsdag (10 juli 2018) heeft de Task Force haar eindrapport en aanbevelingen gepresenteerd. Deze aanbevelingen kunnen worden gezien als een bijdrage aan het debat over de toekomst van de EU, dat in maart 2017 startte door de publicatie van het Witboek over de toekomst van Europa door de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

VSG formuleert gouden regels voor aanbesteden sportvoorzieningen

De werkgroep Sportief aanbesteden van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) publiceerde onlangs het document Sportief aanbesteden. Dit document bevat ‘gouden regels’ voor gemeenten en aanbieders bij het aanbesteden en inkopen van de bouw en inrichting van sportvoorzieningen. De regels kunnen worden gebruikt bij het vormgeven van een aanbestedingsprocedure en exploitatiemodel.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement wijst mobiliteitspakket af

Op woensdag 4 juli heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg de voorgestelde amendementen voor het mobiliteitspakket afgewezen. Het mobiliteitspakket is teruggestuurd naar de transportcommissie (TRAN) voor herziening. Het betreft de regels omtrent rij- en rusttijden, cabotage en de detachering van chauffeurs.

Lees het volledige bericht

Hugo de Jonge informeert Kamer over plannen in het kader van zorginkoop

Op 4 juli 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de kern van de problematiek bij het inkopen en aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning wordt geschetst. De Jonge geeft vervolgens aan hoe hij samen met gemeenten en zorgaanbieders aan de slag gaat om die problematiek aan te pakken en geeft daarnaast inzicht in het voorgenomen Europese traject.

Lees het volledige bericht

X