Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Wetgevingsoverleg Water en de Kaderrichtlijn Water

Op maandag 11 november jl. vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats. Hier stond onder meer de Kaderrichtlijn Water op de agenda. In 2020 moet de laatste planperiode, die zal lopen van 2021 tot 2027, worden vastgesteld. Aan het eind van deze periode moeten alle doelen in beginsel gehaald zijn, al is niet zeker of dat haalbaar is. Lees het volledige bericht

Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021 gaan omlaag

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279). De drempelbedragen gaan iets omlaag. Zo wordt het drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verlaagd naar € 5.350.000,- en gaat het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden voor leveringen en diensten omlaag naar € 214.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. De bedragen gelden dan ook tot en met 31 december 2021.

Lees het volledige bericht

Jonge boeren geholpen bij verduurzamen bedrijf

Provincies stellen voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. Lees het volledige bericht

Oproep om ontwikkeling van plattelandsgebieden te waarborgen

Op 12 november kwamen het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), leden van het Europees Parlement en de internationale vereniging Rurality – Environment – Development (R.E.D.) samen op een conferentie in Brussel. Hier werden de specifieke behoeften van plattelandsgebieden na 2020 besproken. De organisaties drongen er bij de Europese Commissie op aan om in haar toekomstige wetgevingsvoorstellen rekening te houden met de specifieke kenmerken van deze gebieden. Daarnaast vroegen ze om deze gebieden voldoende financiering te bieden, in het kader van Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Lees het volledige bericht

Stikstofproblematiek: eerste oplossingen kabinet

Op 29 mei 2019 beoordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onverenigbaar is met de Europese Habitatrichtlijn. Dat betekent dat het PAS niet meer mag worden gebruikt voor vergunningsverlening. Hierdoor worden veel projecten geraakt; van grote infrastructuurprojecten tot kleinschalige woningbouw. Afgelopen dinsdag heeft het kabinet voorlopige oplossingen gepresenteerd om de toestemmingsverlening op korte termijn weer vlot te trekken. Lees het volledige bericht

SKAO publiceert ‘Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden’

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft een gids gepubliceerd die overheden praktische handvatten biedt bij het implementeren van de CO2-Prestatieladder. De ladder helpt hen hun CO2-emissies in kaart te brengen en te verminderen. Overheden gebruiken een certificering op basis van de ladder vaak als gunningscriterium voor aanbestedingen. Mede daarom hebben veel bedrijven nu een dergelijke certificering. Lees het volledige bericht

Aanpassingen Uitvoeringswet AVG

Eind oktober heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming de Kamer geïnformeerd over te volgen aanpassingen aan de Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens is een wetswijziging nodig om een sterkere grondslag vast te leggen. Ook geeft de Minister aan voor welke andere punten er nog overlegd wordt of een wetswijziging noodzakelijk is, of dat er een andere oplossing voorhanden is. Lees het volledige bericht

Zonnepanelen op agrarische daken in Noord-Holland

In Noord-Holland gaat de provincie samenwerken met LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. De provincie Noord-Holland ziet een belangrijke rol voor de agrarische sector in het versnellen van de energietransitie. Door de nieuwe samenwerking worden agrarisch ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie zonder dat landbouwgrond plaats moet maken voor zonneparken. Lees het volledige bericht

Cohesiebeleid van de EU verdedigd in Praag

Regeringsdelegaties uit 16 EU-lidstaten kwamen dinsdag 5 november in Praag samen om een verenigd standpunt te bespreken over de EU-begroting voor 2021-2027. Ze hebben een gemeenschappelijke verklaring afgegeven waarin staat dat de nieuwe EU-begroting gelijk moet blijven met de huidige begroting, maar dat staten meer flexibiliteit moeten krijgen in de manier waarop de financiering ingezet wordt. Lees het volledige bericht

X