Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Tweede Kamer neemt moties over aanbesteden aan

Op 6 maart 2018 heeft de Tweede Kamer twee moties in het kader van aanbestedingen aangenomen. De moties werden ingediend door CDA-Kamerleden van den Berg, Heerma en Ronnes en spitsten zich toe op het aanbestedingsgedrag van overheden en arbeidsvoorwaarden bij aanbesteden.

Lees het volledige bericht

AVG – Deel V: De rechten van betrokkenen

Vanaf 25 mei 2018 dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze speciale edities van de Europese Ster lichten we de belangrijkste wijzigingen voor decentrale overheden nog eens toe. Met nog iets meer dan twee maanden te gaan tot de regels van de AVG van toepassing worden, kijken we in dit vijfde deel naar de rechten van betrokkenen in de AVG.

Lees het volledige bericht

AVG Deel VI: Privacy op de werkvloer

Vanaf 25 mei dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze speciale edities van de Europese Ster lichten we de belangrijkste wijzigingen voor decentrale overheden nog eens toe. Met nog iets meer dan twee maanden te gaan tot de regels van de AVG van toepassing worden, kijken we in dit zesde deel kort naar privacy op de werkvloer.

Lees het volledige bericht

AVG-tools en -publicaties #3

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacy beleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd, wat betekent dat het huidige recht wordt gehandhaafd, tenzij dit op grond van de AVG niet mogelijk is. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit overzicht presenteert Europa decentraal een aantal belangrijke tools en publicaties, toegespitst op de behandelde thema’s in deze speciale Ster-editie. Dit overzicht kan decentrale overheden helpen bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de AVG.

 • Rechten van betrokkenen – deel 1 – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal
  In deze handreiking wordt de informatieplicht van verwerkingsverantwoordelijken, het recht van inzage en hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan toegelicht.
 • Rechten van betrokkenen – deel 2 – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal
  Het tweede deel van deze handreiking spitst zich toe op het recht op vergetelheid; het recht op rectificatie; het recht op beperking van verwerking; het recht op data-portabiliteit; het recht op bezwaar; het recht tegen geautomatiseerde verwerking en hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan.
 • Privacy op de werkvloerOpinie Artikel 29-Werkgroep
  De nationale toezichthouders, verenigd in de Artikel 29-Werkgroep, gaan in deze opinie in op de relatie tussen de werkgever en werknemer op het gebied van privacy van de werknemer.
 • Dataportabiliteit – Opinie Artikel 29-Werkgroep
  Deze opinie van de Artikel 29-Werkgroep helpt bij de interpretatie en implementatie van het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit de AVG.
 • Toestemming (nog te finaliseren) – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep
  Middels dit document geeft de Artikel 29-Werkgroep richtsnoeren omtrent de interpretatie van het begrip ‘toestemming’ in de AVG.
 • Transparantie (nog te finaliseren) – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep
  Middels dit document geeft de Artikel 29-Werkgroep richtsnoeren omtrent de interpretatie van het begrip ‘transparantie’ in de AVG.

 

Tools en publicaties uit AVG-special #1

 • Handleiding AVG, Rijksoverheid
  Deze handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt en in het bijzonder voor organisaties die zich willen voorbereiden op de eisen van de verordening.
 • Stappenplan Gemeenten, VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal
  Dit stappenplan voor gemeenten biedt een globaal overzicht van de belangrijkste maatregelen die gemeenten moeten nemen ter voorbereiding op de AVG.
 • AVG-Regelhulp, Autoriteit Persoonsgegevens
  Met deze regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgen verwerkingsverantwoordelijken in tien stappen een beeld van waar zij aan kunnen werken om goed voorbereid te zijn op de AVG.
 • Hulpmiddel bij de AVG, Europese Commissie
  Met deze tool wil de Europese Commissie het bewustzijn en de kennis omtrent de AVG vergroten. De tool is gericht op burgers, ondernemingen en overheidsinstanties.

Tools en publicaties uit AVG-special #2:

 • Themadossier AVG – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Dit dossier bevat informatie over diverse thema’s binnen de AVG. Het dossier is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg, maar kan ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant zijn.
 • Factsheet verwerkersovereenkomsten – IBD, VNG Realisatie
  Deze factsheet verwerkersovereenkomsten voor gemeenten biedt houvast bij het bepalen of een verwerkersovereenkomst verplicht is en wat er vervolgens in de overeenkomst moet zijn opgenomen.
 • Model verwerkersovereenkomst – IBD, VNG Realisatie
  Dit model van een verwerkersovereenkomst voor gemeenten kan als houvast gebruikt worden voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst.
 • Model verwerkersovereenkomst – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Dit model van verwerkersovereenkomsten is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg, maar kunnen ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant zijn.
 • Handreiking register verwerkingsactiviteiten – VNG, VNG Realisatie, IBD, KED
  In deze handreiking vindt u de totstandkoming van de structuur van het gemeentelijk Register van Verwerkingen, hoe u binnen de gemeente aan de slag kan met het register, en op welke manier het register ingevuld kan worden.
 • Handleiding Privacy by Design – Rijksoverheid, CIP
  In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u volgens de principes van Privacy by Design kunt werken.
 • Uitvoeren DPIA – Richtsnoeren Artikel 29-werkgroep
  De Europese nationale toezichthouders hebben in dit document richtsnoeren uiteengezet voor het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en de bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico inhoudt”.
 • Inbreuk persoonsgegevens (Engelse versie) – Richtsnoeren Artikel 29-werkgroep
  De Europese nationale toezichthouders hebben in dit document richtsnoeren uiteengezet omtrent het melden van een inbreuk van persoonsgegevens.

 

Tweede Kamer neemt Uitvoeringswet AVG aan

Eind februari 2018 presenteerde de Europese Commissie de stand van zaken omtrent de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de lidstaten. Hieruit bleek onder andere dat in nog maar twee lidstaten de relevante nationale wetgeving was aangenomen. Dit nationaal wettelijk kader moet in orde zijn voor de regels van de AVG op 25 mei 2018 van toepassing worden. Het wetsvoorstel voor de Nederlandse Uitvoeringswet AVG is in december 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Vandaag stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen en moties. Het wetsvoorstel van de Uitvoeringswet is met 130 stemmen voor en 20 stemmen tegen (PVV) aangenomen.

Lees het volledige bericht

Uitspraak EU-Hof: zonder selectie geen sprake van aanbestedingsplichtige overheidsopdracht

Op 1 maart 2018 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak Tirkkonen. Het Hof oordeelde dat een Fins landbouwadviseringssysteem, dat qua inrichting veel lijkt op het open house-model dat in Nederland populair is bij inkoop in het sociaal domein, niet kwalificeert als een overheidsopdracht in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijn. Daarmee bestendigt het Hof zijn Falk Pharma-doctrine.

Lees het volledige bericht

X