Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Brexit-uittredingsovereenkomst: reactie van het kabinet en het verdere proces

Vorige week hebben de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een akkoord bereikt over een uittredingsovereenkomst. Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU. Over de voorwaarden betreffende dit vertrek is nu een akkoord bereikt. In de uittredingsovereenkomst worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt tussen het VK en de EU over Britse burgers in de EU (en vice versa), de Ierse grenskwestie en de aangegane betalingsverplichting van het VK aan het EU-budget. Lees het volledige bericht

Hoe kunnen decentrale overheden door aanbestedingen bijdragen aan de energietransitie?

De energietransitie wordt steeds belangrijker in de maatschappij en er worden op allerlei fronten maatregelen getroffen om besparing van energie en de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te bevorderen. Op Europees en internationaal niveau is onder andere afgesproken om CO2-emissies terug te dringen en meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. Ook op lokaal en regionaal niveau zetten steeds meer decentrale overheden zich in voor het milieu door het inrichten van duurzame aanbestedingen. Hoe kunt u als decentrale overheid deze trend volgen en bijdragen aan de energietransitie? Lees het volledige bericht

Herziening richtlijn voor beter hergebruik overheidsinformatie

De Europese Commissie heeft in april een voorstel gedaan om de richtlijn hergebruik overheidsinformatie te herzien. Dit voorstel is gedaan naar aanleiding van een evaluatie van de richtlijn in 2017. In Nederland is de richtlijn sinds 2015 geïmplementeerd in de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). De voorgestelde wijzigingen moeten bijdragen aan de creatie van een gemeenschappelijke dataruimte in de EU. Decentrale overheden die overheidsinformatie die onder de Who valt produceren zullen met de wijzigingen rekening moeten houden. Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt in met 32% hernieuwbare energie

Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een overeenkomst met de lidstaten over de belangrijkste elementen van het pakket voor schone energie van de Commissie. Het Parlement ging akkoord met de bindende doelstelling dat in 2030 minimaal 32% van de energie die in de Europese Unie wordt geconsumeerd uit hernieuwbare energiebronnen moet komen. Lees het volledige bericht

Tweede Kamer bespreekt Meerjarig Financieel Kader in algemeen overleg

Op 8 november 2018 vond er in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de langetermijnbegroting van de EU. De vaste commissie voor Europese Zaken werd geïnformeerd over het voorstel van de Europese Commissie voor de periode 2021-2017. Dit werd namens het kabinet door de ministers Hoekstra van Financiën en Blok van Buitenlandse Zaken gedaan. De ministers beantwoordden ook vragen van de Tweede Kamerleden namens de regering. De onderhandelingen over het MFK voor de nieuwe fondsenperiode zullen gevolgen hebben voor de Europese financieringsmogelijkheden van decentrale overheden. Lees het volledige bericht

Kritiek op Commissievoorstel voor toekomstig EU-landbouwbeleid

Op 7 november heeft de Europese Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin het Commissievoorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de periode na 2020, dat in verband staat met het nieuwe Meerjarige Financieel Kader, wordt bekritiseerd. Hoewel de Europese Commissie verduurzaming en versimpeling had aangemerkt als speerpunten, zou het GLB-voorstel dit volgens de Rekenkamer niet goed bewerkstelligen.

Lees het volledige bericht

Oproep projecten Erasmus+ 2019 geopend

De Europese Commissie heeft de oproep voor het indienen van voorstellen voor Erasmus+ 2019 geopend op 24 oktober. De Commissie verwacht in 2019 een budget van 3 miljard beschikbaar te stellen. In mei 2018 stelde de Commissie al voor het Erasmusbudget voor de volgende langetermijnbegroting te verhogen tot 30 miljard.

Lees het volledige bericht

X