Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Verzoek input consultaties DAEB-regelgeving

De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader. Momenteel ligt er een uitvraag voor input op het gebied van DAEB-regelgeving.

Lees het volledige bericht

Stand van zaken rondom de PAS-uitspraak

Op 29 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS zorgde, onder andere, voor een passende beoordeling van projecten die een negatieve impact hebben op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie. De Afdeling heeft geoordeeld dat de passende beoordeling die het PAS uitvoerde niet voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Europese Habitatrichtlijn. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is het PAS onverbindend verklaard. Daarom is het niet meer mogelijk om vergunningen te verlenen op basis van het PAS. In de (de)centrale praktijk heeft de PAS-uitspraak onder meer gevolgen voor vele (lopende) vergunningprocedures voor bouw- en ruimtelijke ordeningsprojecten.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert verdere richtsnoeren voor oprichting Single Digital Gateway

De Europese Commissie heeft eind juli 2019 een Mededeling gepubliceerd met richtsnoeren voor de uitvoering van de Single Digital Gateway-verordening. De SDG wordt een online centraal punt dat voor burgers en bedrijven inzichtelijk maakt aan welke voorschriften en vereisten zij moeten voldoen wanneer zij bijvoorbeeld in een andere EU-lidstaat willen wonen of werken. De eerste SDG-Mededeling bevat een overzicht van de te nemen maatregelen, een tijdsplanning en verdeling van de verantwoordelijkheden tot december 2020.

Lees het volledige bericht

Derde aanvraagronde WiFi4EU opent donderdag 19 september om 13:00 uur

De derde oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) voor het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie wordt op donderdag 19 september 2019 om 13:00 uur opengesteld. Gemeenten, verenigingen van gemeenten en openbare lichamen kunnen zich via de WiFi4EU-portaalsite alvast inschrijven. Het is zaak om donderdag zo snel mogelijk de daadwerkelijke aanvraag in te dienen. Met het WiFi4EU-initiatief financiert de Commissie apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie opent consultaties Horizon Europa

Op 11 september 2019 heeft de Europese Commissie openbare raadplegingen geopend voor 12 voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen in het kader van Horizon Europa, het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027). De openbare raadpleging is een belangrijke stap bij het beoordelen van de algemene behoefte aan en focus van specifieke onderzoeks- en innovatiepartnerschappen binnen het volgende programma.

Lees het volledige bericht

Proefschrift: het lokale perspectief voor de naleving van Europese wet- en regelgeving over luchtkwaliteit

Elena Bondarouk, universitair docent aan de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, is 27 augustus gepromoveerd met haar proefschrift over de lokale uitvoering van het EU-luchtkwaliteitsbeleid. In dit proefschrift wordt onderzocht hoe verschillende Nederlandse gemeenten de Europese richtlijn Luchtkwaliteit hebben geïmplementeerd en waarom sommige gemeenten meer doen om hun burgers te beschermen tegen luchtvervuiling dan anderen. Ook bekijkt Bondarouk in een systematische literatuurstudie wat er bekend is over de succesfactoren van de uitvoering van de Europese regels in andere lidstaten en op andere beleidsterreinen. Bondarouk benadrukt het belang van het lokale perspectief voor de naleving van Europese wet- en regelgeving.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert nieuwe mededeling over status Brexit-noodmaatregelen

Het is nog niet bekend hoe de Brexit er precies uit gaat zien. Door de geringe tijd tot de Brexit datum van 31 oktober 2019, dringt de Europese Commissie er bij de lidstaten en belanghebbenden op aan om zich op alle scenario’s voor te bereiden. De Commissie heeft in een nieuwe mededeling onder andere verschillende voorstellen gedaan om de bestaande Brexit-noodmaatregelen aan te passen. Lees het volledige bericht

Europese steun voor waterstofregio Noord-Nederland

Noord-Nederland is op koers om een van de Europese waterstofkoplopers te worden. De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley is door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie geselecteerd om de subsidie-overeenkomst voor 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van 70 miljoen euro voor te bereiden. De totale projectomvang is circa 90 miljoen euro. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland. Uiterlijk januari 2020 beoogt het consortium de overeenkomst te kunnen tekenen en zal het zesjarige project van start gaan.

Lees het volledige bericht

In gesprek met Mark Thissen, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving

“Er is nog te weinig aandacht voor de gevolgen van de Brexit. Regio’s en gemeenten zouden meer in gesprek moeten gaan met het regionale bedrijfsleven over de gevolgen van de Brexit.” Dat zegt dr. Mark Thissen, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), op basis van zijn onderzoek naar de regionale impact van de Brexit. Hij blikt vooruit op het volgende beslissende moment in oktober en legt uit wat de cijfers betekenen voor gemeenten en regio’s. Lees het volledige bericht

Verlenging “gele” of “oranje” kaart procedure rond kerst

Bij nieuwe wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie krijgen nationale parlementen acht weken de tijd om deze te toetsen aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. Dit noemt men ook wel de gele of oranje kaart procedure. Deze toetsingsperiode wordt altijd uitgesteld tijdens de maand augustus, oftewel het zomerreces. De Commissie heeft nu voorgesteld om, naar aanleiding van het rapport van de taskforce ‘Subsidiariteit en Evenredigheid’, datzelfde uitstel te laten gelden tijdens de kerstperiode (tussen 20 december en 10 januari).

Lees het volledige bericht

X