Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Overgebleven Cohesiegeld wordt ingezet voor Coronaimpact

Op woensdag 1 april 2020 is het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) van de Europese Unie in werking gegaan. Met dit initiatief wordt 37 miljard euro van het Cohesiebeleid dat nog niet was toegewezen, ingezet om lidstaten te steunen met het opvangen van de impact van het Coronavirus. Europees cohesiebeleid is normaal gesproken gericht op de verschillen in ontwikkelingsniveaus tussen de Europese regio’s te verkleinen.  Van de toegewezen 37 miljard zal ongeveer 13 miljoen ten goede komen van Nederland, zo blijkt uit de bijgevoegde brief van Eurocommissaris Ferreira aan Nederland.

Coronavirus Response Investment Initiative

Het bedrag van 37 miljard zal voor 8 miljard bestaan uit niet-toegewezen geld uit het Cohesiebeleid en voor 29 miljard aan cofinanciering vanuit het EU-budget. Het initiatief van de Commissie om lidstaten te ondersteunen met ‘overgebleven’ cohesiegeld werd al halverwege maart opgesteld. De Raad heeft hier op 30 maart mee ingestemd en het is dus per 1 april beschikbaar voor lidstaten. De Commissie wil met dit initiatief snel inspelen op drie prioriteiten in het gevecht tegen het Coronavirus:

  1. Uitgaven op het gebied van gezondheidszorg;
  2. Werktijdverkortingsregelingen; en
  3. Ondersteuning voor het MKB.

De Commissie heeft bekend gemaakt dat alle Corona-gerelateerde uitgaven in aanmerking komen voor financiering vanuit het cohesiebeleid. Daarnaast maakt de Commissie het makkelijker om te schuiven met geld binnen een programma, naar andere prioriteiten. Op die manier wordt het geld uitgegeven waar dit het meeste nodig is. Dit zal voor Nederland met name relevant zijn binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO). Hoe verdeling van EFRO geld in Nederland is geregeld vindt u hier.

CRII plus

Op 2 april heeft de Commissie een uitbreiding voorgesteld van het CRII onder de noemer CRII+. Hierin wordt onder andere voorgesteld om het ‘overgebleven’ geld van alle structuurfondsen in te zetten voor de Corona-impact. Daarnaast wil de Commissie het onder andere mogelijk maken om geld te verschuiven tussen fondsen en regio’s.

Hou de Corona-pagina van Europa decentraal in de gaten, zodra het CRII+ is aangenomen zal hier meer informatie over verschijnen. Meer algemene informatie over CRII en CRII+ kunt u vinden bij deze FAQ van de Europese Commissie.

Nederland en het CRII

Eurocommissaris Ferreira heeft aan alle lidstaten een brief geschreven waarin ze uiteenzet wat het CRII betekent. Uit de brief voor Nederland blijkt dat er 13 miljoen ten goede komt van Nederland. De fondsen kunnen worden ingezet voor de hierboven genoemde prioriteiten. De Commissie heeft een taskforce opgezet die vragen beantwoord en specifieke maatregelen uitwerkt.

Europees Solidariteit Fonds

Naast het hierboven genoemde initiatief heeft de Commissie ook de voorwaarden voor het Europese Solidariteit Fonds (ESF) uitgebreid. Dit fonds kan nu ook worden ingezet voor ondersteuning voor een publieke gezondheidscrisis, zoals die van het Coronavirus. Ondersteuning moet worden aangevraagd door een lidstaat en kan alleen worden aangevraagd wanneer er meer dan 1,5 miljard of 0,3 % van het BNP is besteed aan noodmaatregelen. De voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen kunt u hier vinden.

Door:

Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Coronavirus Response Investment Initiative, Europese Commissie

Aanpassing en uitbreiding ESF, Europese Commissie

Meer informatie:

Nederlandse brief CRII, Europese Commissie

Commissie van Aanbestedingsexperts oordeelt over open house-procedure

Onlangs heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts zich uitgesproken over de vraag welke regels er gelden voor toelatingsprocedures. In haar advies wordt overwogen of aanbestedingsrechtelijke beginselen (zoals gelijke behandeling en proportionaliteit) bij een open house-procedure toegepast moeten worden als bij een aanbestedingsprocedure – en zo ja, in welke mate. De Commissie van Aanbestedingsexperts beveelt de wetgever aan om de praktijk meer duidelijkheid te verschaffen over toelatingsprocedures en geeft daarbij enkele suggesties. In dit artikel komen verder twee uitspraken van voorzieningenrechters aan bod. De Rechtbank Gelderland oordeelt over de wijziging van een gunningscriterium tijdens de aanbestedingsprocedure en de Rechtbank Oost-Brabant geeft haar zienswijze op het rechtsverwerkingsvraagstuk. Lees het volledige bericht

Green Lanes bij grensovergangen

Op 23 maart presenteerde de Europese Commissie een document voor de implementatie van Green Lanes. Door middel van de Green Lanes moet het vrije verkeer van goederen in de interne markt van de EU zo soepel mogelijk blijven verlopen, nu de EU te maken krijgt met grenscontroles door het coronavirus. Green Lanes bestaan uit alle (nieuwe) grenscontroleposten die zijn en worden ingericht door lidstaten op het TEN-T netwerk. Lees het volledige bericht

Tijdelijk handelingskader Europese Commissie voor steun in verband met coronavirus

Op 19 maart 2020 heeft de Europese Commissie een tijdelijk liquiditeitssteunkader gepubliceerd in verband met de economische gevolgen van het coronavirus. Begunstigden zijn zowel het mkb als grote ondernemingen die per 1 januari 2020 liquiditeits- en krediettekorten hebben als gevolg van de coronacrisis. Op grond van dit tijdelijke steunkader kan Nederland sneller en gemakkelijker staatssteun verlenen zonder langdurige procedures in Brussel. Deze regels zijn per 19 maart 2020 in werking getreden en maken steunverleningen omwille van ernstige verstoringen in de economie mogelijk tot 1 januari 2021.

Lees het volledige bericht

Duurzame ontwikkelingsdoelen in de Green Deal: waar raken ze het werk van decentrale overheden?

De ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) zijn zeventien doelstellingen voor het aanpakken van onder andere duurzaamheid, (on)gelijkheid, armoede en klimaatverandering. De afspraak tussen de 193 landen van de Verenigde Naties is dat deze doelen in 2030 behaald zijn. Dit artikel zet uiteen hoe de Green Deal van Commissie Von der Leyen bijdraagt aan de realisatie van de SDG’s en richt zich met name op de zes SDG’s die binnen de Green Deal de meeste betrekking hebben op de dagelijkse werkzaamheden van decentrale overheden.
Lees het volledige bericht

LIFE-programma vraagt om uw mening

Het LIFE-programma is bezig met het ontwikkelen van het meerjarenwerkprogramma voor de periode 2021-2024. De algemene doelstellingen van het LIFE-programma na 2020 zijn voorlopig overeengekomen. In een consultatie hoort het LIFE-programma graag uw wensen.

Lees het volledige bericht

Grass2Grit: grassap als dooimiddel

In Noord-Holland is op vrijdag 6 maart een bijzondere fabriek op een feestelijke manier geopend. Het gaat om de eerste fabriek ter wereld waar bermgras wordt omgezet in sap voor gladheidsbestrijding en vezels voor verkeersborden en andere materiaal. Door een LIFE-subsidie van de Europese Commissie wordt momenteel een pilot uitgevoerd.

Lees het volledige bericht