×

Nieuws

Nieuws - 4 december 2023

Raadpleging: Beoordeling Nitraatrichtlijn

De Europese Commissie evalueert de Nitraatrichtlijn en vraagt om feedback. Decentrale overheden kunnen tot 8 maart 2024 een vragenlijst invullen om feedback te geven.

Nieuws - 4 december 2023

Dataverordening een stap dichterbij: Raad unaniem over geamendeerd voorstel

Het gebruik van data heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Om dit te reguleren en data zo toegankelijk mogelijk te maken, is de Europese Dataverordening in het leven geroepen. Deze Dataverordening komt een stap dichterbij: op 27 november 2023 heeft de Raad van de EU de Dataverordening aangenomen.

Nieuws - 27 november 2023

Akkoord over vernieuwing Richtlijn bescherming milieu via strafrecht.

De uit 2008 stammende Richtlijn 2008/99/EG ter bescherming van het milieu door middel van het strafrecht is door de ontwikkelingen van de laatste jaren toe aan een vernieuwing. De Raad en het Europees Parlement hebben op 16 november jl. overeenstemming bereikt over de inhoud van deze vernieuwing.

Nieuws - 27 november 2023

Parlement wijst wetsvoorstel af voor duurzaam gebruik van pesticiden

Naar aanleiding van de Green Deal en in het bijzonder de Farm to Fork strategie heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Verordening voor duurzaam gebruik van pesticiden ter bescherming van het milieu. Het Europees Parlement wees dit voorstel op 22 november 2023 af.

Nieuws - 27 november 2023

Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun verlengd

Sinds de Russische oorlog tegen Oekraïne heeft de EU te maken gekregen met snel stijgende energieprijzen en een verstoorde economie. Om ondernemingen de komende winterperiode goed door te laten komen, is het Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun op 20 november 2023 verlengd.

Nieuws - 27 november 2023

Nederland roept de Commissie op tot actie: aanpassing DAEB-regels voor sociale huisvesting

Nederland heeft te maken met een groot tekort aan woningen. Er wordt hard gezocht naar manieren om woningbouw te faciliteren en het aanpassen van bestaande regelgeving speelt daarin ook een rol. Samen met zes andere EU-lidstaten, heeft Nederland op 10 november 2023 de Europese Commissie een brief gestuurd met een oproep tot actie: onderzoek de mogelijkheden om in de DAEB-regels meer ruimte te creëren voor de steun aan woningbouw voor huishoudens met een middeninkomen.

Nieuws - 27 november 2023

Europese Raad bereikt standpunt over amendement cyberveiligheidsverordening

De Europese Raad van de Europese Unie is akkoord met het voorgestelde amendement van de cyberveiligheidsverordening. De Europese Commissie wil deze verordening wijzigen om certificeringsschema voor ‘beheerde beveiligingsdiensten’ vast te leggen. De Raad heeft er nog voor gezorgd dat de wijzigingen beter aansluiten bij bestaande wetgeving, zoals de NIS2.

Nieuws - 20 november 2023

Europese drempelbedragen voor aanbesteden 2024-2025 gepubliceerd

De Europese Commissie heeft nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gepubliceerd. Als de geraamde waarde van een opdracht gelijk is aan of meer is dan het nieuwe drempelbedrag, moeten decentrale overheden vanaf 1 januari 2024 deze opdracht Europees aanbesteden.

Nieuws - 20 november 2023

Voorstel herziening van de richtlijn gecombineerd vrachtvervoer

De Europese Commissie heeft op 7 november een voorstel gepubliceerd voor de herziening van de Richtlijn Gecombineerd Vrachtvervoer. De Commissie vraagt om feedback op dit voorstel. De deadline hiervoor is 9 januari 2024.