Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Subsidie voor de NIP-test is geoorloofde staatssteun

De Rechtbank Den Haag heeft bepaald dat Nederland subsidie mag blijven verlenen aan academische ziekenhuizen voor het uitvoeren van de NIP-test (Niet Invasieve Prenatale Test). Gendia, een Belgisch bedrijf dat deze test onder andere aanbiedt aan Nederlandse zwangere vrouwen, heeft in kort geding gevorderd dat de subsidieverlening wordt gestaakt. De Haagse voorzieningenrechter wijst deze vordering af op basis van de staatssteunregels. Deze regels bieden ruimte voor steun die wordt verleend voor een zogenaamde dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Lees het volledige bericht

Seminar: Toepassing Staatssteunregels

Op woensdag 10 mei organiseren kenniscentrum Europa decentraal en Universiteit Leiden een seminar over de toepassing van de staatssteunregels (Seminar State Aid Compliance). Het seminar vindt plaats bij Europa decentraal (Nassaulaan 12 in Den Haag) en wordt in het Engels gepresenteerd. Opgeven voor het seminar kan via info@europadecentraal.nl. Lees het volledige bericht

Nieuw wettelijk kader voor innovatief aanbesteden in de ICT-sector

In 2015 heeft de Europese Commissie het European Assistance for Innovative Procurement (EAFIP) opgezet. Dit initiatief ondersteunt aanbestedende diensten om in de ICT-sector innovatieve oplossingen te stimuleren. Het DG Grow van de Commissie heeft in dit kader de derde module uitgebracht, waarin het wettelijk kader uiteen wordt gezet voor innovatieve manieren van het aanbesteden van ICT-opdrachten. De doelgroep voor deze derde en laatste module zijn overheidsjuristen.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s wil hoger ambitieniveau energie-efficiëntie

Op 24 april heeft de milieucommissie van het Comité van de Regio’s een rapport aangenomen over EU wetgeving voor energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen. Het advies van rapporteur Michiel Rijsberman, gedeputeerde in de Provincie Flevoland, werd in de vergadering vastgesteld. Belangrijk streven in dit advies is een Europees ambitieniveau van 40% energie-efficiëntie.

Lees het volledige bericht

Nederlandse aanbevelingen voor Europese Brexit Top

De Tweede Kamer en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hebben aanbevelingen gedaan voor de Europese Brexit Top die plaatsvindt op 29 april. De AIV stelde een rapport op met aanbevelingen vanuit het Nederlandse perspectief ten aanzien van de aangekondigde Brexit. Op 29 april debatteren de regeringsleiders van alle EU-lidstaten over de richtlijnen voor de Brexit-onderhandelingen in Brussel.

Lees het volledige bericht

Nederlandse identiteit verliezen na 10 jaar wonen buiten de EU?

Kunnen Nederlanders met een dubbele nationaliteit die langer dan tien jaar buiten de EU hebben gewoond, van rechtswege hun Nederlandse identiteit verliezen? Of staan de verdragsbepalingen in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) deze nationale wet in de weg? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State legde deze prejudiciële vraag voor aan het Hof van Justitie EU. Lees het volledige bericht

Alle twaalf partnerschappen Urban Agenda EU gerealiseerd

De laatste vier partnerschappen binnen de Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) hebben groen licht gekregen, in totaal zijn er nu twaalf partnerschappen. De twaalf partnerschappen die werden voorzien in het Pact van Amsterdam zijn daarmee nu compleet. De thema’s van de nieuwe partnerschappen zijn: aanbestedingen, energietransitie, duurzaam landgebruik en klimaatadaptie. In deze nieuwe partnerschappen zal eveneens getracht worden het samenwerken tussen steden te bevorderen en zo betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s te bereiken.

Lees het volledige bericht

Hergebruik van afvalwater onderwerp van eerste Europese innovatiedeal

Op vrijdag 7 april heeft de Europese Commissie in samenwerking met 10 partners, waaronder nationale en regionale overheden, universiteiten en kennisinstellingen, de eerste EU innovatiedeal ondertekend. Hiermee worden concrete stappen gezet in de aanpak van barrières in wet- of regelgeving voor innovatie. Het onderwerp van deze eerste deal is afvalwaterhergebruik voor irrigatie met gebruik van anaerobe membraantechnologie.

Lees het volledige bericht

Privacy: AP biedt stappenplan voorbereiding AVG

Op 25 mei 2018 moeten gemeenten, provincies en waterschappen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toepassen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tien stappen benoemd die decentrale overheden en andere organisaties kunnen helpen in de voorbereidingen op deze nieuwe Europese privacywetgeving.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement pleit voor ambitieuze aanpak voedselverspilling

De milieucommissie in het Europees Parlement (ENVI) heeft maatregelen voorgesteld om voedselverspilling in de EU te halveren in 2030. Per jaar wordt 88 miljoen ton voedsel verspild. Europarlementariërs roepen de Europese Commissie op om bestaande restricties op voedseldonaties op te heffen en benadrukken dat een oplossing noodzakelijk is om de verwarring bij consumenten over houdbaarheidsdatum labels weg te nemen.

Lees het volledige bericht

X