Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Cijfers inkoopmethoden gemeentelijke zorg en vereenvoudiging aanbestedingsprocedure

Begin februari is de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit onderzoek brengt nauwkeurig in beeld hoe gemeenten de zorgtaken die voortvloeien uit de Jeugdwet en de Wmo hebben ingekocht. Minister Hugo de Jonge heeft bezwaren tegen zowel de toepassing van het open house-model als het aanbesteden van de zorgtaken. Nadat Hugo de Jonge de Kamer in november had geïnformeerd over zijn voornemen om nationale maatregelen te treffen om aanbestedingen in het sociaal domein te vereenvoudigen hebben verschillende fracties vragen gesteld. Daarop heeft de minister een en ander verduidelijkt. Lees het volledige bericht

Nieuw mandaat Comité van de Regio’s

Tijdens de 138e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s op 11-13 februari 2020 is de nieuwe mandaatperiode voor de komende vijf jaar (2020-2025) van start gegaan. Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie telt het Europees Comité van de Regio’s nog 329 vaste leden.

Lees het volledige bericht

Europese Rekenkamer ziet beperkte vooruitgang duurzaam gebruik van pesticiden

Er is beperkte vooruitgang geboekt bij het meten en verminderen van de risico’s bij het gebruik van pesticiden in de EU. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Rekenkamer onderzocht de EU-maatregelen ter aanvulling op een lopende Commissie-evaluatie van de wetgeving op dit beleidsterrein. Dit doet de Europese Commissie vanwege toenemende publieke en parlementaire bezorgdheid over de risico’s die aan het gebruik van pesticiden zijn verbonden. De Nederlandse provincies, het Interprovinciaal Overleg, VNO-NCW, MKB-Nederland en Kenniscentrum Europa decentraal wezen al eerder op decentrale knelpunten in deze EU-wetgeving.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie start acties om burgerbetrokkenheid te vergroten

De Europese Commissie start proefacties om burgers meer te betrekken bij de uitrol van cohesieprojecten. Met de acties wil de Commissie actieve betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties realiseren bij de manier waarop de EU-middelen worden gepland, geïnvesteerd en gecontroleerd om betere resultaten te bereiken. In het kader van deze proefacties zullen de beherende autoriteiten en maatschappelijke organisaties deskundig advies en ondersteuning krijgen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor de uitrol van de cohesieprojecten.

Lees het volledige bericht

Inspraak en Betere Regelgeving

De Europese Commissie geeft in het werkplan aan dat zij inspraak en betrokkenheid bij Europese beleidsvorming belangrijk vindt. Daarom wil de Commissie een Conferentie over de Toekomst van Europa organiseren. Ook bevestigt de nieuwe Commissie het belang van Betere Regelgeving bij de totstandkoming en evaluatie van Europese wetgeving. Zowel de conferentie als de Betere Regelgeving Agenda bieden decentrale overheden de mogelijkheid om hun ervaringen en input te delen met de Europese Commissie. Lees het volledige bericht