Nieuws

Publicatie: 9 oktober 2023

Door: en


De de-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector gaat veranderen. Deze verordening kan worden gebruikt als overheden bijvoorbeeld steun willen verlenen aan jonge vissers of wetenschappers die onderzoek doen op het gebied van aquacultuur. Op 4 oktober 2023 heeft de Europese Commissie een wijziging van de visserij-de-minimisverordening aangenomen en een dag later is de herziene verordening in het officiële Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. De aangepaste regels zullen op 25 oktober 2023 in werking treden.

Staatssteun en de-minimissteun

Staatssteun kan tot verstoring van de Europese interne markt leiden. Daarom is staatssteun in beginsel verboden in de EU. De Commissie heeft echter bepaald dat sommige vormen van steun geen verstoring op de interne markt kunnen veroorzaken, omdat het bedrag van de steunmaatregel daarvoor te laag is. Dit heet ook wel de-minimissteun en die is vrijgesteld van de verplichte goedkeuring door de Commissie voorafgaand aan de verlening, of kennisgeving na verlening. Er zijn meerdere de-minimisverordeningen, waaronder dus de de-minimisverordening voor de visserijsector (visserij-de-minimisverordening).

Aanpassingen

De geldigheidsduur van de visserij-de-minimisverordening is in december 2022 door de Europese Commissie verlengd met een jaar, tot 31 december 2023. Deze verlenging was nodig omdat er nog geen definitieve beslissingen waren genomen over de nodige aanpassingen. Voor decentrale overheden zijn de volgende veranderingen in de nieuwe verordening interessant.

Toepassingsgebied verbreed

Op dit moment is de visserij-de-minimisverordening van toepassing op ondernemingen in de visserij- en aquacultuursector die actief zijn in de productie, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten. Dit toepassingsgebied gaat veranderen in de herziene verordening. Alleen de primaire productie van visserij- en aquacultuurproducten blijft onder de visserij-de-minimisverordening vallen. De verwerking en het op de markt brengen van deze producten zal daarentegen onder de algemene de-minimisverordening vallen. De maximale steun die onder de de-minimisverordening kan worden gegeven ligt aanzienlijk hoger, namelijk maximaal €200.000,- per drie belastingjaren.

Verhoging de-minimissteunplafond

Een tweede aanpassing is dat het maximale steunbedrag van de-minimissteun wordt verhoogd. Het maximale bedrag is nu € 30.000,- over een periode van drie belastingjaren. Dit zal worden verhoogd naar € 40.000,- wederom over een periode van drie belastingjaren. Deze verhoging is echter alleen toegestaan als lidstaten een centraal register gebruiken om alle verleende de-minimissteun bij te houden en te verifiëren. Lidstaten hebben onder de visserij-de-minimisverordening de keuze om de-minimissteun te monitoren via een centraal register of via de-minimisverklaringen van ondernemingen. Op deze manier wordt de zogenaamde cumulatie van steun boven de drempel voorkomen. In Nederland wordt gebruik gemaakt van de tweede optie, dus het lagere bedrag van € 30.000,- geldt in Nederland als maximum.

Geldigheidsduur verlengd

Tenslotte is in de herziene verordening een verlenging van de geldigheidsduur opgenomen. De nieuwe regels zullen in ieder geval van toepassing zijn tot en met 31 december 2029. Daarna kunnen de regels opnieuw veranderen, of kan de geldigheidsduur worden verlengd.

Bron

Staatssteun: Commissie keurt wijzigingen goed van regels inzake kleine steunbedragen aan de visserij- en aquacultuursector, persbericht van de Europese Commissie