Nieuws

Publicatie: 10 oktober 2022

Door: en


Sinds 2018 hebben provincies hun aanbestedingen op het gebied van bouw en infrastructuur sterk verduurzaamd. Ook bij de waterschappen is een duidelijke stijging te zien in het gebruik van duurzame gunningscriteria. Dat blijkt uit de Top 25 publieke opdrachtgevers in de bouw en infra die Bouwend Nederland voor 2022 heeft verzameld. De gehele top 25 wordt op 1 november gepresenteerd.

Duurzame gunningscriteria

In het algemeen waren duurzame gunningscriteria de laatste jaren vaak gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Gemeenten legden vaker de nadruk op duurzame uitvoering, terwijl Rijksdiensten vaker vroegen om een CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidssysteem met vijf niveaus. Ondernemingen krijgen een certificaat voor een niveau uit dit systeem op basis van de CO2-uitstoot die verminderd wordt door de bedrijfsvoering.

Met name aanbestedende diensten uit Zeeland gebruiken relatief vaak duurzame gunningscriteria. In Zeeland staat duurzaam aanbesteden sowieso hoog op de agenda. Kenniscentrum Europa Decentraal nam hierover begin 2022 al een interview af met de provincie Zeeland.

Europese mogelijkheden en eisen

Binnen de Europese aanbestedingsregels bestaan voor aanbestedende diensten mogelijkheden om duurzaamheid terug te laten komen in hun aanbestedingen. Zo noemt Richtlijn 2014/24 de mogelijkheid tot het opnemen van milieueisen in de technische specificaties van een opdracht en kan er onder bepaalde voorwaarden een specifiek milieukenmerk worden geƫist. Daarnaast bestaan er Europese verplichtingen om bij inkoop aan bepaalde duurzaamheidseisen te voldoen, zoals bij Richtlijn 2019/1161 over de aanschaf van wegvoertuigen of Richtlijn 2010/31 betreffende de energieprestaties van gebouwen.

Kenniscentrum Europa Decentraal publiceerde eerder een praktijkvraag over de energiezuinigheidsvereisten die op overheden afkomen als gevolg van de Richtlijn Energieprestaties Gebouwen en een praktijkvraag over de verplichtingen die uit de Richtlijn Schone en energiezuinige Wegvoertuigen voortvloeien.

Bron

Provincies en rijksdiensten gaan voorop in duurzaam gunnen, Bouwend Nederland

Meer informatie

Duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal

Provincie Zeeland winnaar prijs duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal