Nieuws

Publicatie: 15 mei 2023

Door:


De Noodverordening Hernieuwbare energie is in december 2022 in werking getreden. Als gevolg van deze verordening, die direct doorwerkt, zijn er mogelijkheden om bij de vergunningverlening voor installaties voor hernieuwbare energie af te wijken van bestaande Europese milieuwetgeving, waaronder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ook geeft de Noodverordening maximumtermijnen voor vergunningsprocedures voor zonnepanelen, het vernieuwen van centrales voor hernieuwbare energie en warmtepompen. Kenniscentrum Europa Decentraal schreef eerder een praktijkvraag over deze Noodverordening.

Om de vragen die bij veel decentrale overheden leven beter te beantwoorden hebben het IPO, de VNG, Kenniscentrum Europa Decentraal en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) met inbreng van het Ministerie van EZK, BZK en OCW een handreiking opgesteld voor gemeenten en provincies. Deze artikelsgewijze handreiking richt zich in het bijzonder op de Nederlandse context waarin de gestelde regels doorwerken. Zo wordt er onder meer aangewezen welke bepalingen van de Noodverordening in de Nederlandse context minder gevolgen hebben en hoe de belangrijkste bepalingen gevolgen hebben voor de door decentrale overheden te volgen procedures. De handreiking zal bij voortschrijdende duidelijkheid over de gevolgen bijgewerkt worden.

Meer informatie

Energie, Kenniscentrum Europa Decentraal.