Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Forum ‘Plattelandsontwikkeling in de Randstad: nu praten over morgen’

Op dinsdag 28 mei organiseert de werkgroep Europa van Provinciale Staten van Noord-Holland het forum ‘Plattelandsontwikkeling in de Randstad: nu praten over morgen’. Het forum richt zich op de vraag welke invloed het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) “op de voedselketen” heeft en specifieker hoe dit zich verhoudt tot plattelandsontwikkeling in de Regio Randstad. Vanaf 19.00 uur gaat het forum van start in Haarlem.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s adviseert Parlement en Raad over herziening EGTS

Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft tijdens een bijeenkomst in Porto op 19 april in kaart gebracht hoe een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) kan bijdragen aan regionale ontwikkeling. De hieruit voortgekomen aanbevelingen zijn aan het Europees Parlement en de Europese Raad voorgelegd. Decentrale overheden kunnen grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aangaan en middels een EGTS de uitvoering daarvan vereenvoudigen.

Lees het volledige bericht

Een enquête over de Digitale Agenda voor Europa

In het kader van Europa 2020 heeft het Comité van de Regio’s een strategiebeoordeling opgesteld ter voorbereiding van de tussentijdse evaluatie die naar verwachting in 2014 plaats zal vinden. Onderdeel van deze evaluatie zijn de antwoorden op een enquête over het Flagship ‘Een digitale agenda voor Europa’, die tevens worden besproken op een conferentie in Brussel op 2 juli 2013.
Lees het volledige bericht

EUrrest mei 2013

Dit EUrrest gaat over de zaak ASL. Hierin stond de vraag centraal of bij een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en een universiteit gebruik gemaakt kan worden van een uitzondering op de aanbestedingsplicht, in het kader van publiek-publieke samenwerking.

Lees het volledige bericht

Meedenkers gezocht over herziening EU-afvalbeleid

De Europese Commissie werkt aan voorstellen voor herziening van het EU-afvalbeleid. De herziening betreft onder andere: de doelstellingen in de kaderrichtlijn afvalstoffen, de richtlijn storten van afvalstoffen en de verpakkingsrichtlijn. De VNG zoekt gemeentelijke experts om mee te denken over het VNG-standpunt hierover.
Lees het volledige bericht

Europees cohesiebeleid helpt crisis te doorstaan

De Europese Commissie presenteerde op donderdag 18 april een overzicht van de werking van Europese structuurfondsen in de lidstaten van de Europese Unie. Het strategische rapport over de uitvoering van de cohesiebeleidprogramma’s voor de periode van 2007-2013 bundelt beschikbare informatie uit de verschillende lidstaten, in de meeste gevallen tot eind 2011.

Lees het volledige bericht

Raad wil vertegenwoordigingen Brussel meer betrekken bij uitvoering

Op maandag 22 april vond in de vertegenwoordiging van de Raad van Europa in Brussel een briefing plaats over de activiteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden. Doel van de bijeenkomst, aldus Andreas Kiefer, Secretaris-Generaal van het Congres, was om de vertegenwoordigers van regio’s en gemeenten in Brussel meer te betrekken bij haar werk vanwege hun kennis van de Europese context.

Lees het volledige bericht

Informatiebijeenkomst EIT/KIC

Op 4 juni organiseren de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met Agentschap NL een informatiebijeenkomst over het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en de Knowledge and Innovation Communities (KICs).

Lees het volledige bericht

X