Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Agenda van Europa decentraal

In de agenda vindt u belangrijke data zoals bijeenkomsten van Europa decentraal en derden en deadlines voor consultaties. De vermelding ervan is alleen bedoeld ter attendering; Europa decentraal geeft met plaatsing van de bijeenkomst geen kwaliteitsoordeel.

Lees het volledige bericht

Europees zwemwaterrapport gepubliceerd

De Europese Commissie heeft op 21 mei de resultaten over de kwaliteit van het zwemwater (betreffende oppervlaktewater) in 2012 in de Europese Unie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er steeds meer locaties voldoen aan de normen die gesteld zijn in de zwemwaterrichtlijn. Decentrale overheden hebben te maken met deze Europese zwemwaterrichtlijn, omdat zij een rol hebben in de kwaliteitsbewaking van zwemwater. Voor Nederland en België ligt er echter nog werk voor de boeg aangezien daar respectievelijk 7% en 12% van de onderzochte locaties niet conform de richtlijn zijn.

Lees het volledige bericht

Op weg naar duurzaam vervoer

De EU Transportraad komt op 10 juni 2013 bijeen om te praten over het pakket schone energie voor vervoer. Het pakket bestaat uit een mededeling over een Europese strategie voor alternatieve brandstoffen en een voorstel voor de richtlijn betreffende alternatieve brandstoffen. Tijdens het vorige overleg in maart 2013 is gebleken dat er een breed draagvlak is onder de lidstaten voor alternatieve brandstoffen. In aankomende bijeenkomst zal Nederland ook inzetten op meer vrijheid voor de lidstaten in het te voeren beleid.
Lees het volledige bericht

Neth-ER seminar: Cohesiebeleid en kansen voor Nederlands kennisveld

Op dinsdag 28 mei organiseert Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam een seminar over het Europees Cohesiebeleid en de kansen voor het Nederlandse kennisveld. Hoewel de onderhandelingen over het Cohesiebeleid nog in volle gang zijn en er nog grote onzekerheid is over het budget, zijn de grote lijnen van dit beleid duidelijk. Het seminar wordt gehouden bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en duurt van 10:00 tot 17:00 uur.

Lees het volledige bericht

Eerste Nederlandse Klankbordgroepen Horizon 2020 samengesteld

In 2014 gaat Horizon 2020 van start. Horizon 2020 is het grote Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie met een looptijd van 7 jaar en een budget van waarschijnlijk 70 miljard euro. Op dinsdag 14 mei maakte AgentschapNL bekend welke Nederlandse organisaties en leden er in de klankbordgroepen zitten die de programmacomités ondersteunen.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie start consultatie herziening AGVV

Van 8 mei tot 28 juni kunnen decentrale overheden en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen bij de Europese Commissie over de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De raadpleging is een onderdeel van de modernisering van het EU-staatssteunbeleid (SAM).
Lees het volledige bericht

Ministerie van Economische Zaken publiceert richtsnoeren leveringen en diensten

In het kader van de Aanbestedingswet 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken op 13 mei Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd. Het document bevat een stappenplan voor de verschillende aanbestedingsprocedures met daarbij opgenomen de toepasselijke bepalingen uit de Aanbestedingswet en de relevante passages uit de Gids proportionaliteit. Daarnaast zijn voor diverse onderdelen uit het stappenplan richtsnoeren opgesteld die zijn bedoeld voor de aanpak van knelpunten. De publicatie is een handreiking voor aanbestedende diensten bij het plaatsen van opdrachten voor leveringen en diensten. Gebruik van de handreiking is niet verplicht.

Lees het volledige bericht

X