Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Commissie helpt lidstaten bij ontwikkeling duurzaam afvalbeheer

Eurocommissaris Janez Potočnik, verantwoordelijk voor milieubescherming, nam op dinsdag 19 maart deel aan een seminar dat bedoeld was om lidstaten te helpen bij duurzaam afvalbeheer. Het doel is om landen te helpen hun afvalbeleid te optimaliseren door middel van “roadmaps” met praktische aanbevelingen. Tegelijkertijd heeft het Europees Milieuagentschap (European Environment Agency, EEA) een analyse gepubliceerd van de in de laatste tien jaar geboekte vooruitgang inzake afvalbeheer op lokaal niveau in de EU.

Lees het volledige bericht

Nieuw Europees netwerk voor elektrisch vervoer

In Brussel is op 19 maart jl. een nieuw platform gelanceerd voor de promotie van elektrisch vervoer. Elf bedrijven, koepelorganisaties en sectororganisaties hebben hun krachten gebundeld om allerlei vormen van elektrisch vervoer in de Europese Unie in een hogere versnelling te krijgen.

Lees het volledige bericht

Kwartaalrapportage over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) heeft op 8 maart de kwartaalrapportage aan de Tweede Kamer uitgebracht. Deze ging over de stand van zaken van onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Decentrale overheden zijn op verschillende manieren betrokken bij landbouw en plattelandsontwikkeling, waardoor de uitkomsten van de toekomstige ontwikkeling van het GLB voor hen van belang zijn.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie doet voorstel voor duurzaam beheer kustgebieden

De Europese Commissie publiceerde op 12 maart een richtlijnvoorstel, die tot doel heeft de planning van maritieme activiteiten op zee en het beheer van kustgebieden te verbeteren. Het voorstel moet uitmonden in een gemeenschappelijk Europees kader voor maritieme ruimtelijke ordening en een geïntegreerd kustbeheer. Decentrale overheden in de kustgebieden moeten in het kader van de ruimtelijke ordening in de toekomst rekening houden met deze richtlijn.

Lees het volledige bericht

Interne markt scorebord gepubliceerd: lidstaten breken record

Nederland scoort goed op de vijftiende editie van het interne markt scorebord dat de Europese Commissie onlangs publiceerde. Slechts 0.4% van de Europese regelgeving wordt te laat omgezet. Ook andere lidstaten laten verbeteringen zien. Decentrale overheden zijn gebaat bij een tijdige omzetting van richtlijnen, omdat bepalingen anders rechtstreekse werking kunnen krijgen.

Lees het volledige bericht

EIB’s Social Innovation Tournament

De Europese Investeringsbank (EIB) organiseert voor de tweede keer het Social Innovation Tournament. De EIB wil hiermee een nieuwe generatie van innovatieve ideeën stimuleren. Daarnaast biedt het de kans om bestaande best practices te belonen.

Lees het volledige bericht

Workshop ‘Coastal and maritime tourism in the EU’

Op maandag 29 april organiseert het Comité van de Regio’s (CvdR) in samenwerking met de Europese Commissie in Brussel een workshop rondom kust- en maritiem toerisme in Europa. De workshop is bedoeld voor lokale en regionale overheden: ‘Op weg naar een concurrerende, innovatieve en duurzame aanpak’.

Lees het volledige bericht

Nationale conferentie Slimme Specialisatie

De onderhandelingen over de Europese Structuur- en Investeringsfondsen en de fondsen voor Onderzoek en Innovatie zijn op dit moment in volle gang. De Nederlandse regio´s zijn bezig met het schrijven van een Slimme Specialisatie Strategie, een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Europese gelden. Maar het is meer dan een voorwaarde. Deze strategieën dragen bij aan een slimmer en duurzamer Europa waar meer mensen aan het werk zijn.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement debatteert over meerjarenbegroting

Afgelopen woensdag 13 maart debatteerde het Europees Parlement (EP) over de Europese meerjarenbegroting, dit ter voorbereiding op de bijeenkomst van de Europese Raad op donderdag en vrijdag. Het EP heeft voor het eerst het recht om de begroting af te wijzen. Dit recht vloeit voort uit de Europese Grondwet, die opgenomen is in het verdrag van Lissabon.

Lees het volledige bericht

X