Zoeken
Periode
Onderwerpen

Raad van de EU publiceert conclusies over de cybersecuritystrategie

De Raad van de Europese Unie heeft conclusies over de cybersecuritystrategie voor het digitale decennium gepubliceerd. In de conclusies worden belangrijke actiepunten genoemd om EU-burgers en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen en veilige informatiesystemen te bevorderen. Ook decentrale overheden krijgen door de digitalisering steeds meer te maken met cybersecurity.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie

De Europese Commissie heeft een actieplan gepubliceerd voor de ontwikkeling van biologische voedselproductie. In 2030 moet ten minste 25% van de landbouwgrond geschikt zijn voor biologische landbouw. Het actieplan bevat 23 acties die hieraan moeten bijdragen. De acties zijn gericht op het stimuleren van de consumptie, het opvoeren van de productie en het verder verduurzamen van de biologische sector.

Lees het volledige bericht

Akkoord over Connecting Europe Facility

De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de Connecting Europe Facility (CEF 2.0). Dit fonds is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte investeringen in (digitale) infrastructuur op Europees niveau. Het nieuwe programma loopt van 2021 tot 2027 en zal 33,71 miljard euro investeren in drie sectoren: transport, energie en digitalisering.

Lees het volledige bericht

Werkgroep Green Deal Going Local presenteert routekaart voor 2021

De werkgroep ‛Green Deal Going Local’ heeft onlangs haar routekaart voor de Europese Green Deal gepresenteerd. Het realiseren van klimaatneutraliteit en het behalen van doelstellingen van de Green Deal vergt veel inspanning van decentrale overheden en vraagt daarom om een gecoördineerde aanpak van het Comité van de Regio’s. Met de Green Deal Going Local Roadmap 2021 wordt een kader geschept voor de werkzaamheden van de werkgroep in 2021. Hierbij ligt de nadruk vooral op het bevorderen van de samenwerking tussen het Comité en de institutionele driehoek (de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad).

Lees het volledige bericht

De European Data Protection Board publiceert werkprogramma voor 2021-2022

De European Data Protection Board (EDPB) heeft het werkprogramma voor 2021-2022 gepubliceerd. In het werkprogramma staan vier focuspunten, waaronder het streven van de EDPB naar een consistente toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met het werkprogramma laat de EDPB zien hoe zij de lidstaten gaat helpen bij het beschermen van persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie.

Lees het volledige bericht

Horizon Europe: 95,5 miljard euro EU-financiering beschikbaar voor onderzoek en innovatie

Vanaf aankomend voorjaar kunnen Nederlandse ondernemers en onderzoekers voorstellen indienen bij de Europese Commissie voor cofinanciering van onderzoeksprojecten op het gebied van digitalisering, zorg, mobiliteit en energietransitie. Het Europees onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe stelt hiervoor 95,5 miljard euro ter beschikking in de periode van 2021-2027.

Lees het volledige bericht

Fit for Future-platform stelt werkprogramma 2021 vast & het RegHub 2.0 platform is gelanceerd

Europese wetgeving vereenvoudigen en moderniseren, dat is het doel van de Europese Commissie met het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT). Om dit te bereiken heeft de Commissie het Fit for Future-platform in het leven geroepen. Het platform heeft nu 15 initiatieven voor betere regelgeving geselecteerd in haar werkprogramma voor 2021.

Lees het volledige bericht

De Conferentie over de Toekomst van Europa belooft meer burgerparticipatie

De Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met de Gezamenlijke Verklaring voor de Conferentie over de Toekomst van Europa. Met de Conferentie over de Toekomst van Europa wil de Europese Unie (EU) de burgerparticipatie vergroten en daarmee een veerkrachtiger Europa creëren. Burgers krijgen de kans om hun stem te laten horen over de toekomst van de EU. Decentrale overheden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, omdat zij middels het organiseren van lokale events de burgerparticipatie kunnen bevorderen.

Lees het volledige bericht