Zoeken
Onderwerpen

Europese Commissie presenteert resultaten van de evaluatie van de staatssteunregels voor land- en bosbouw en plattelandsgebieden

De Europese Commissie heeft een evaluatie van de staatssteunregels voor de land- en bosbouwsector en plattelandsgebieden uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat de staatssteunregels goed functioneren maar er gerichte aanpassingen gedaan moeten worden om de regels beter te laten aansluiten op de Europese beleidsprioriteiten van de Green Deal. Ook zijn de regels rondom productielimieten verouderd en dienen verschillende definities verhelderd te worden. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt voor het opstellen van de nieuwe staatssteunregels voor de landbouwsector die in 2023 in werking moeten treden. Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert ‘Zero Pollution Actieplan’: de weg naar een gezonde planeet voor iedereen

In het kader van de Green Deal streeft de Europese Commissie ernaar om de verontreiniging van lucht, water en bodem in Europa verregaand terug te dringen. Om dit te bereiken heeft de Commissie op 12 mei het ‘Zero Pollution Actieplan’ gelanceerd. In dit bericht zetten we de belangrijkste maatregelen uiteen die deel uitmaken van dit actieplan. Lees het volledige bericht

Interview: Brabantse waterschappen op weg naar regionale groene stroom

De drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel gaan langdurig samenwerken voor het inkopen van regionale groene stroom. Voor de inkoop en levering van duurzame elektriciteit gaan de waterschappen een samenwerking van 10 jaar aan met een energieleverancier die zich ook inzet om nieuwe duurzame energieparken in Brabant te ontwikkelen. Voorwaarde voor deze energieparken is dat ze in samenwerking met de omgeving worden gerealiseerd. Zo moet bij elk energiepark minimaal 50% lokale participatie worden toegepast. Lees het volledige bericht

Europese Commissie doet wetsvoorstel: Weren van buitenlandse subsidies op de interne markt

De Europese Commissie heeft een verordening voorgesteld om de effecten van buitenlandse subsidies op de interne Europese markt aan te pakken. Het wetsvoorstel geeft de Commissie de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de effecten van buitenlandse subsidies bij grote overnames, aanbestedingen en overige marktsituaties. Als de Commissie concludeert dat een buitenlandse subsidie tot oneerlijke concurrentie leidt, kan ze bijvoorbeeld een inschrijver uitsluiten van een Europese aanbesteding.

Lees het volledige bericht

Raad van State: Beroep tegen omgevingsbesluiten in sommige gevallen mogelijk voor niet-belanghebbenden

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat niet-belanghebbenden in sommige gevallen in beroep kunnen gaan bij de bestuursrechter tegen omgevingsbesluiten. Dit volgt uit het ‘Varkens in Nood’-arrest van het Europees Hof van Justitie. Niet-belanghebbenden moeten wel een zienswijze hebben ingediend tijdens de voorbereidingsprocedure van een besluit. Tevens moet er voldaan zijn aan het relativiteitsvereiste. Ook decentrale overheden hebben te maken met de verruimde toegang tot de bestuursrechter bij verschillende omgevingsbesluiten. Lees het volledige bericht

Wetsvoorstel ter wijziging van de Jeugdwet en Wmo 2015

Het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is eind april naar de Tweede Kamer gestuurd, na akkoord van de ministerraad. Met het wetsvoorstel moet onder andere het inrichten van aanbestedingsprocedures voor de inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger maken voor gemeenten.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert screeningscriteria voor groene investeringen

De Commissie heeft op 21 april de eerste screeningscriteria van de groene taxonomie gepresenteerd. Taxonomie is de terminologie die gebruikt wordt voor een geharmoniseerd classificatiesysteem.

De criteria die hierin zijn opgenomen stellen vast welke investeringen en andere financiële activiteiten als duurzaam bestempeld mogen worden. Het betreft hier de criteria voor klimaatadaptatie en mitigatie. Investeringen in gas en nucleaire energie worden vooralsnog niet aangemerkt als duurzaam.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert voorstel en actieplan voor de regulering van Artificial Intelligence

De Europese Commissie heeft een nieuw regelgevingskader voorgesteld om Artificial Intelligence (AI) technologie te reguleren. Daarnaast heeft de Commissie een nieuw gecoördineerd plan en een communicatie ter bevordering van een Europese benadering van AI gepubliceerd. De Commissie wil hiermee bereiken dat het gebruik van AI-technologie niet alleen economische en maatschappelijke groei brengt, maar ook in overeenstemming is met fundamentele rechten en Europese waarden.

Lees het volledige bericht