Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Staatssteunrapportage over 2012 van start

Gemeenten en provincies dienen in het kader van de staatssteunrapportage 2012 gegevens over lopende steunmaatregelen te rapporteren. Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van BZK bij staatssteunrapportages en is eerste aanspreekpunt voor gemeenten en provincies voor de rapportage 2012. Betrokken gemeenten en provincies ontvangen van Europa decentraal deze week een rapportageverzoek met een nadere toelichting. Uiterlijk 3 mei 2013 dienen de opgevraagde rapportagegegevens bij Europa decentraal binnen te zijn.

Lees het volledige bericht

Nieuwe modellen voor Uniforme Eigen Verklaring beschikbaar

Op 22 maart jl. heeft de minister van Economische Zaken in de Staatscourant de Regeling modellen eigen verklaring gepubliceerd. Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet dienen ondernemers die meedingen in aanbestedingsprocedures per 1 april gebruik te maken van de Uniforme eigen verklaring modellen.

Lees het volledige bericht

Raad bereikt akkoord Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De ministers van landbouw binnen de Europese Unie hebben op 18 en 19 maart een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hierdoor heeft Ierland, als voorzitter van de Raad, het mandaat gekregen om met het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie (EC) tot overeenstemming te komen. Voor decentrale overheden beginnen de uitgangspunten van het GLB langzamerhand zichtbaar te worden.
Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert ontwerpversie nieuwe de-minimisverordening

Op 20 maart jl. heeft de Europese Commissie de ontwerp-de-minimisvrijstellingsverordening gepubliceerd. De ontwerptekst laat de meeste bepalingen uit de oude de-minimisvrijstelling 1998/2006 intact, maar voorziet wel in een verscherping van de handhaving van de-minimissteunverlening. Aansluitend heeft de Europese Commissie een consultatie over de ontwerptekst georganiseerd. Tot en met 15 mei kunnen onder meer decentrale overheden hieraan een bijdrage leveren.

Lees het volledige bericht

Commissie helpt lidstaten bij ontwikkeling duurzaam afvalbeheer

Eurocommissaris Janez Potočnik, verantwoordelijk voor milieubescherming, nam op dinsdag 19 maart deel aan een seminar dat bedoeld was om lidstaten te helpen bij duurzaam afvalbeheer. Het doel is om landen te helpen hun afvalbeleid te optimaliseren door middel van “roadmaps” met praktische aanbevelingen. Tegelijkertijd heeft het Europees Milieuagentschap (European Environment Agency, EEA) een analyse gepubliceerd van de in de laatste tien jaar geboekte vooruitgang inzake afvalbeheer op lokaal niveau in de EU.

Lees het volledige bericht

Nieuw Europees netwerk voor elektrisch vervoer

In Brussel is op 19 maart jl. een nieuw platform gelanceerd voor de promotie van elektrisch vervoer. Elf bedrijven, koepelorganisaties en sectororganisaties hebben hun krachten gebundeld om allerlei vormen van elektrisch vervoer in de Europese Unie in een hogere versnelling te krijgen.

Lees het volledige bericht

Kwartaalrapportage over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) heeft op 8 maart de kwartaalrapportage aan de Tweede Kamer uitgebracht. Deze ging over de stand van zaken van onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Decentrale overheden zijn op verschillende manieren betrokken bij landbouw en plattelandsontwikkeling, waardoor de uitkomsten van de toekomstige ontwikkeling van het GLB voor hen van belang zijn.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie doet voorstel voor duurzaam beheer kustgebieden

De Europese Commissie publiceerde op 12 maart een richtlijnvoorstel, die tot doel heeft de planning van maritieme activiteiten op zee en het beheer van kustgebieden te verbeteren. Het voorstel moet uitmonden in een gemeenschappelijk Europees kader voor maritieme ruimtelijke ordening en een geïntegreerd kustbeheer. Decentrale overheden in de kustgebieden moeten in het kader van de ruimtelijke ordening in de toekomst rekening houden met deze richtlijn.

Lees het volledige bericht

Interne markt scorebord gepubliceerd: lidstaten breken record

Nederland scoort goed op de vijftiende editie van het interne markt scorebord dat de Europese Commissie onlangs publiceerde. Slechts 0.4% van de Europese regelgeving wordt te laat omgezet. Ook andere lidstaten laten verbeteringen zien. Decentrale overheden zijn gebaat bij een tijdige omzetting van richtlijnen, omdat bepalingen anders rechtstreekse werking kunnen krijgen.

Lees het volledige bericht

X