Nieuws

Publicatie: 15 mei 2023

Door: en


Om de doelstellingen van de Europese datastrategie te bereiken, heeft de Europese Commissie een aantal wetsvoorstellen gedaan, waaronder de Data Governance Verordening (hierna: DGA, van ‘Data Governance Act’). De DGA omvat regels en handvatten over het (makkelijker en veiliger) delen van data binnen de EU en, in uitzonderlijke gevallen, buiten de EU. De verplichtingen die voortvloeien uit de DGA zijn met ingang van 24 september 2023 van toepassing. Kenniscentrum Europa Decentraal heeft de belangrijkste consequenties van de DGA voor de decentrale praktijk onderzocht en uiteengezet in een Impact Analyse.

Impact

De DGA lijkt een groot scala aan regels te bevatten, met een ogenschijnlijk grote impact. Zowel onder centrale als decentrale overheden heerste de verwachting dat de Data Governance Verordening veel veranderingen en nieuwe regels voor de dagelijkse praktijk met zich mee zou brengen. KED heeft onderzocht hoe groot deze impact daadwerkelijk is voor de decentrale praktijk, om zo decentrale overheden op een juiste wijze te ondersteunen bij de toepassing van de verordening. Dit onderzoek wijst uit dat de impact geringer zal zijn dan in eerste instantie werd verwacht.

De Data Governance Verordening biedt een raamwerk voor het hergebruik van specifieke categorieën van gegevens. De huidige versie van de DGA brengt een klein aantal verplichtingen met zich mee, waarvan er slechts een beperkt aantal van toepassing zijn op decentrale overheden. De redenen voor de beperkte impact kunnen in de volgende drie punten worden samengevat:

  • De DGA is van toepassing op een relatief beperkt aantal gegevenscategorieën.
  • De verplichtingen en mogelijkheden gaan uit van nationale grondslagen en kunnen zonder deze grondslagen niet uitgevoerd en benut worden. Het aantal grondslagen blijkt binnen het Nederlandse stelsel minimaal te zijn, waardoor de DGA momenteel slechts in beperkte mate kan worden toegepast.
  • De verplichtingen in de DGA richten zich niet direct tot decentrale overheden.

DGA vs. Open Data Richtlijn vs. AVG

In de DGA Impact Analyse worden bovenstaande factoren uitgebreid toegelicht. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de DGA, de Open Data Richtlijn en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is met name van belang omdat de twee verordeningen en de richtlijn sterk aan elkaar gerelateerd zijn, in het bijzonder de Open Data Richtlijn en de DGA. Zo vangt de DGA een deel van de data op die uitgezonderd is van de Open Data Richtlijn. Om verwarring in de decentrale praktijk te voorkomen, wordt in de DGA Impact Analyse nauwkeurig uiteengezet welke data onder de Open Data Richtlijn vallen en welke data onder het toepassingsgebied van de DGA vallen.

De Data Governance Verordening Impact Analyse is hier te vinden.

Digitaliseringsproject

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt KED aan een digitaliseringsproject dat bestaat uit verschillende onderdelen. De Impact Analyse is het volgende onderdeel. Eerder is ook het online magazine FOCUS op Europa: Special Digitalisering verschenen, is er een onderzoek bij (decentrale) overheden naar hun behoeften op het gebied van digitalisering gedaan, werd de EU-Fondsenwijzer uitgebreid en is een interactieve tijdlijn op het gebied van digitalisering gepubliceerd.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de Impact Analyse, dan kunt u contact met ons opnemen via info@europadecentraal.nl. Ook met andere vragen op het gebied van digitalisering kunt u bij ons terecht.