Nieuws

Publicatie: 11 september 2023

Door: en


Nederland mag aanzienlijke financiële steun verlenen voor de productie van waterstof. Op 28 juli 2023 heeft de Europese Commissie daartoe een Nederlandse steunregeling van 246 miljoen euro goedgekeurd. De regeling is bedoeld voor het ondersteunen van de productie van hernieuwbare waterstof.

Doel van de regeling

De steunregeling poogt Nederland een stap dichterbij een aantal Europese doelstellingen te brengen. Zo hoopt de regeling bij te dragen aan de EU-waterstofstrategie. Deze strategie houdt in dat het gebruik van waterstof als alternatieve, duurzame energiebron wordt bevorderd. Daarnaast zal het inzetten van hernieuwbare waterstof, dat wil zeggen waterstof gegenereerd met behulp van hernieuwbare energie, als energiebron gunstig zijn voor het verwezenlijken van de Europese Green Deal en de REPowerEU-doelstellingen. De regeling van 246 miljoen euro ondersteunt de bouw van ten minste 60 MW aan elektrolysecapaciteit. Dit in het kader van de inspanning van Nederland om de elektrolyse-capaciteit te verhogen naar 500 MW in 2025 en 3-4 GW in 2030. De regeling draagt daarmee ook bij aan de Europese ambities om de broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% te verminderen.

Goedkeuring van de Commissie

De Commissie heeft de regeling getoetst aan de Europese staatssteunregels en aan de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022. Zij constateert dat de regeling noodzakelijk en passend is om de productie van hernieuwbare waterstof te vergemakkelijken en dat de maatregel een stimulerend effect heeft: zonder steun zou met de beoogde projecten niet worden aangevangen. De Commissie concludeert dat de positieve effecten van de steunregeling op het milieu zwaarder wegen dan mogelijke verstoringen van de concurrentie.

Staatssteun

De staatssteun zal in de vorm van een rechtstreekse subsidie voor een periode van zeven tot vijftien jaar aan ondernemingen worden toegekend. De subsidie kan worden toegekend aan ondernemingen die in de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en in Nederland een waterstofproductie-eenheid willen exploiteren of bouwen en vervolgens exploiteren. De subsidies zullen worden toegekend via een concurrerende biedprocedure, die naar verwachting in 2023 zal worden afgerond. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht dat de regeling vanaf halverwege oktober twee weken open gaat voor aanvragen.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De goedkeuring van de steunmaatregel zal na de nodige procedurele stappen worden vermeld in het register van de Commissie onder nummer SA.101998.

Bronnen

Staatssteun: Commissie keurt Nederlandse regeling van 246 miljoen euro goed om de productie van hernieuwbare waterstof te ondersteunen, persbericht van de Europese Commissie