Officieel opgericht: Taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid

Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden opgericht. Frans Timmermans zal deze taskforce voorzitten. De taskforce zal vanaf 1 januari 2018 met de werkzaamheden beginnen. Uiterlijk 15 juli 2018 zullen aanbevelingen gedaan worden richting de Europese Commissie.

Samenstelling Taskforce

Bij aanvang zal de taskforce voorgezeten worden door Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten. Verder zal het Taskforce bestaan uit negen andere leden: drie leden uit de parlementen van de lidstaten, drie leden uit het Europees parlement en drie leden uit het Comité van de Regio’s.

Staat van de Unie: aankondiging Timmermans Taskforce

In de Staat van de Unie 2017 werd de Timmermans Taskforce voor het eerst genoemd door Juncker. Hier werd de taskforce al omschreven als een instrument dat onder leiding van Timmermans zal kijken naar de subsidiariteit en proportionaliteit van alle beleidsgebieden waar de EU actief is. De begrippen subsidiariteit en proportionaliteit worden gebruikt om te bepalen of het optreden van de EU noodzakelijk is en of de maatregelen die genomen worden niet te ver gaan.

Aanbevelingen

De taskforce zal uiterlijk op 15 juli 2018 aanbevelingen gedaan hebben over hoe de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter kunnen worden toegepast, voor welke beleidsterreinen de bevoegdheid terug aan de lidstaten kan worden gedelegeerd of definitief aan de lidstaten kan worden teruggegeven en hoe regionale en lokale overheden beter bij de vorming en toepassing van het EU-beleid kunnen worden betrokken.

Subsidiariteit

In art. 5 lid 3 Verdrag van de Europese Unie (VEU) is het beginsel van subsidiariteit vastgelegd: ‘Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.’ Het subsidiariteitsbeginsel garandeert dat de Europese Unie alleen optreedt als dat noodzakelijk is en dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen.

Evenredigheid

In art. 5 lid 4 VEU is het beginsel van evenredigheid vastgelegd.: ‘Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. Net zoals t subsidiariteitsbeginsel regelt het evenredigheidsbeginsel, op grond van art. 5 lid 4 VEU, de uitoefening van de bevoegdheden door de EU. De EU is op grond van het evenredigheidsbeginsel verplicht om bij het optreden het minst ingrijpende middel te kiezen.

Door:

Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

De toekomst van Europa: voorzitter Juncker richt een taskfore voor minder en efficiënter optreden op, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Betere Regelgeving, Europa decentraal
Better Regulation, Europa decentraal
Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal
Vrijheid, gelijkheid en rule of law: toespraak Staat van de Unie 2017, nieuwsbericht Europa decentraal
De decentrale relevantie van de Staat van de Unie en commissie-intenties, nieuwsbericht Europa decentraal