×

Europees recht en beleid

EU Recht en beleid - 4 december 2023

Aanbestedingsregels

Decentrale overheden krijgen te maken met aanbestedingsregels zodra de drempelbedragen overschreden worden. De drie aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet 2012 regelen dit en hebben als doel het stimuleren van vrije en eerlijke concurrentie. De praktische uitwerking wordt verder geregeld door de ARW en de Gids Proportionaliteit.

EU Recht en beleid - 4 december 2023

Juridisch kader en beleid

Om opdrachten voor werken, leveringen of diensten aan een ondernemer te vergeven, moeten decentrale overheden nagaan of er een aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden. De regels voor aanbesteden staan al sinds 1973 in Europese Aanbestedings­richtlijnen en sinds 2013 ook in de nationale Aanbestedingswet 2012. Met dit sub-dossier krijgen decentrale overheden inzicht in de belangrijkste juridische kaders en beleidsmatige kwesties binnen het onderwerp aanbesteden.

EU Recht en beleid - 4 december 2023

Aanbesteden

Decentrale overheden kopen allerlei zaken in: bijvoorbeeld hun ICT-systemen of bouwwerken en onderhoudswerkzaamheden daaraan. Een dergelijke inkoopopdracht heet een aanbesteding. Bij aanbestedingen dienen decentrale overheden zich aan de Europese en nationale regels te houden. In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving voor aanbesteden die relevant is voor decentrale overheden.

EU Recht en beleid - 23 november 2023

Drempelwaarden voor aanbestedingen

Een overheidsopdracht die evenveel of meer dan het drempelbedrag bedraagt, moet volgens de aanbestedingsrichtlijnen Europees worden aanbesteed. Wat zijn de huidige drempelwaarden? En hoe lang zijn deze nog geldig? Dat en meer leest u op onderstaande pagina.

EU Recht en beleid - 22 november 2023

Wezenlijke wijziging

Tijdens aanbestedingen of tijdens de looptijd van een aanbesteed contract krijgen decentrale overheden er regelmatig mee te maken dat de oorspronkelijke opdracht gewijzigd moet worden. Het kan bijvoorbeeld blijken dat een geplande parkeergarage onvoldoende plekken zal hebben en dat er daarom een ander ontwerp moet komen of dat het wenselijk is geworden dat een inhuurkracht meer dan het oorspronkelijk overeengekomen aantal uren kan maken. Mogelijk gaat het dan om een wezenlijke wijziging. Wijzigingen zijn onder omstandigheden mogelijk, maar dit kan niet onbeperkt gebeuren.

Op deze pagina wordt ingegaan op de voorwaarden hiervan. Daarnaast benoemen we de situaties waarin er géén sprake is van een wezenlijke wijziging.

EU Recht en beleid - 16 november 2023

Better Regulation Insight Tool

De ‘Better Regulation Insight Tool’ (BRIGHT) is een praktische online tool die (decentrale) overheden helpt om technische knelpunten op het gebied van EU-regelgeving te identificeren en oplossingen te formuleren. Deze oplossingen kunnen vervolgens worden ingebracht via de EU ‘Betere Regelgeving’ Agenda.

EU Recht en beleid - 15 november 2023

Duurzaam aanbesteden

Gemeenten, provincies en waterschappen besteden binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Aanbestedende diensten kunnen in verschillende fasen van het aanbestedingsproces bekijken of milieuoverwegingen of milieucriteria opgenomen kunnen worden. Voor duurzaam aanbesteden zijn de algemene aanbestedingsrichtlijnen en enkele sectorspecifieke richtlijnen relevant.

EU Recht en beleid - 14 november 2023

ePrivacy Verordening

Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy Verordening. Met dit voorstel introduceert de Europese Commissie strengere privacyregels bij elektronische communicatiediensten en versterkt daarmee de huidige regels. Op deze pagina wordt de verordening inhoudelijk besproken en wordt ingegaan op de stand van zaken. Hierbij komt ook de decentrale relevantie van de verordening aan bod.

EU Recht en beleid - 14 november 2023

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 moeten onder andere decentrale overheden de regels van de Algemene Verordening Vegevensbescherming toepassen wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Deze Europese verordening verving de hiervoor geldende Richtlijn bescherming persoonsgegevens.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Uitsluitingsgronden

Voor deelname aan overheidsopdrachten gelden strikte voorwaarden op basis waarvan ondernemers kunnen worden uitgesloten van deelname. Aan de hand van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en onder meer de Gedragsverklaring Aanbesteden kunnen decentrale overheden controleren of ondernemers moeten worden uitgesloten. Zo wordt gewaarborgd dat gemeenten, provincies en waterschappen zaken doen met betrouwbare ondernemers. Op deze pagina wordt uitgelegd welke uitsluitingsgronden er zijn.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

De digitalisering van de samenleving gaat in een hoog tempo, ook in Nederland. Niet alle burgers en bedrijven komen op hetzelfde tempo mee, waarbij publieke waarden in het gedrang kunnen komen. Daarom presenteerde de staatssecretaris eind 2022 de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering. Dit bevat vijf programmalijnen: Meedoen, Vertrouwen, Regie op het digitale leven, waardengedreven en Open Digitale overheid en versterken digitale samenleving in Caribisch deel van het Koninkrijk.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Gunningscriteria

Nadat de aanbestedende dienst heeft bepaald of inschrijvers aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen voldoen kan de aanbestedende dienst bepalen welke inschrijver het beste aanbod heeft gedaan. Alvorens over te gaan tot gunning, dient de aanbestedende dienst de gunningscriteria op te stellen. Op deze pagina wordt uitgelegd waar de aanbestedende dienst in ieder geval op moet letten bij het opstellen en toepassen van de gunningscriteria.