×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 8 december 2022

Brexit

Brexit: het VK is sinds 31 januari 2020 geen lidstaat meer van de Europese Unie. In de handels- en samenwerkingsovereenkomst die de EU en het VK hebben gesloten, zijn de afspraken over hun handelsrelatie terug te vinden. Wat betekent de Brexit voor de praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen? Op deze pagina leest u meer informatie over de Brexit.

...
EU Recht en beleid - 8 december 2022

Kunststofafval

Wereldwijd neemt het kunststofafval toe. De Europese Unie zet in op een duurzaam gebruik van kunststoffen. De Single Use Plastics Richtlijn introduceert bijvoorbeeld een voor de hele EU geldend verbod op kunstproducten voor eenmalig gebruik.

...
EU Recht en beleid - 7 december 2022

Elektronische identiteit

eIDAS staat voor Electronic Identities and Trust Services en omvat elektronische identificatiemiddelen. Via eIDAS kunnen inwoners uit andere Europese landen met hun nationale inlogmiddel ook inloggen bij Nederlandse overheden. Iemand uit België kan zich hierdoor bij verhuizing naar Nederland online inschrijven en inloggen bij de Nederlandse gemeente. Daarnaast kan eIDAS ook gebruikt worden voor aanbestedingen. Zo kan een Portugees bedrijf zich inschrijven voor een openbaar dienstcontract in Nederland. Via eIDAS kunnen Europese burgers en bedrijven digitaal zaken regelen met hun nationale eID.

Overheidsorganisaties moeten sinds 2018 de Europees erkende inlogmiddelen accepteren. Op deze pagina leest u meer over het Europese en Nederlandse beleid omtrent elektronische identificatie. Daarnaast wordt ingegaan op wat dit betekent voor decentrale overheden. 

...
EU Recht en beleid - 7 december 2022

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence kan helpen bij het vinden van oplossingen voor veel van de maatschappelijke problemen, van gezondheid tot landbouw, van beveiliging tot productie. Om dit te bereiken moet de technologie worden gebruikt op een manier die niet schadelijk is voor mensen en hun grondrechten. Daarom is de Europese Unie bezig met het ontwikkelen van een strategisch kader dat zowel zorgt voor verbeteringen als voor vertrouwen bij burgers en bedrijven. Op deze pagina vindt u informatie over Europese en nationale regelgeving over AI en de gevolgen en verplichtingen voor decentrale overheden die daaruit voortvloeien.

...
EU Recht en beleid - 5 december 2022

Instellingen Europese Unie

De Europese Unie bestaat uit verschillende instellingen met ieder hun eigen rol. De instellingen staan opgesomd in artikel 13 van het Verdrag van de Europese Unie. Ook noemt dit artikel twee comités met een adviserende rol. Op deze pagina worden deze instellingen en comités genoemd, waarbij wordt vermeld waar zij zich mee bezig houden.

...
EU Recht en beleid - 5 december 2022

Digitale Overheid

Hoewel het internet al jaren bestaat, blijft de (digitale) technologie zich in een rap tempo ontwikkelen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online goederen en diensten, ook bij decentrale overheden. Helaas zijn er ook nog veel barrières, waardoor niet iedereen volop kan profiteren van de digitale mogelijkheden die er zijn. Daarom is de Europese Unie continue bezig met het ontwikkelen van wetgeving en beleidsregels om de digitalisering te bevorderen.

In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving voor de digitale overheid die van belang is voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Chips

De digitale transformatie heeft geleid tot meer behoefte aan chips. Chips zijn namelijk essentiële bouwstenen voor digitale producten zoals smartphones, laptops en auto’s. Sinds eind 2020 is er echter een wereldwijd tekort aan chips. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals het thuiswerken tijdens de coronacrisis en een verstoring van de productie bij chipsfabrikanten. Het tekort aan chips heeft grote gevolgen. Denk aan prijsstijgingen en lange levertijden voor producten. Het gaat om producten die ook door decentrale overheden worden gebruikt of ingekocht. Het tekort kan er daarnaast voor zorgen dat decentrale overheden risico lopen op een achterstand bij het behalen van hun doelstellingen op het gebied van digitalisering. Op deze pagina leest u meer over het Europese en Nederlandse beleid omtrent chips.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Financiële aspecten EU

Voor decentrale overheden zijn veel financiële aspecten van de EU van belang. Deze vloeien voort uit het VWEU maar ook uit de richtlijn betalingsachterstand, het schatkistbankieren, het MFK en de Wet HOF. Op deze pagina leest u daarover meer.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Energie-efficiëntie

In 2030 moet de energie-efficiënte met 32% verbeterd zijn. Om dit te realiseren stelt de EU energie-efficiëntie eisen aan verschillende sectoren, zoals de gebouwensector, de vervoerssector, de verwarmings- en koelingssector.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Energie

Het energiebeleid is de kern van vele (inter)nationale klimaatafspraken. Het Europees energiebeleid is dan ook veelomvattend en strekt van thema’s zoals duurzame energieopwekking tot aan de introductie van energie labels voor producten en gebouwen. Decentrale overheden staan centraal bij de uitvoering van het Europees energiebeleid.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Luchtkwaliteit

Europese doelstellingen moeten zorgen dat voor alle Europese burgers schone lucht beschikbaar is. Daartoe stelt de EU onder andere minimale grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Deze doelstellingen dienen op nationaal, maar zeker ook op decentraal niveau gehandhaafd te worden.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Bioafval

Bioafval omvat onder andere GFT van huishoudens, organisch afval van bedrijven en groenafval. Bij het storten van bioafval kunnen broeikasgasemissies vrijkomen. De Europese Unie stelt daarom dat bioafval gescheiden moet worden ingezameld.