×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Europese Unie

Op deze pagina’s staat algemene informatie over de Europese Unie die voor decentrale overheden van belang is. Er wordt onder meer ingegaan op de inhoudelijke dossiers van landbouw, migratie en fondsen en op de organisatie van de Europese Unie en wat dat betekent voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft veel gevolgen voor decentrale overheden op gebieden zoals energielevering, aanbesteding en asiel. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Meststoffen en stikstof

In de agrarische sector worden mest en kunstmest gebruikt om gewassen te laten groeien. Kunstmest bevat stikstofverbindingen zoals nitraat, maar ook fosfaat. Dit zijn essentiële voedingsstoffen voor planten. Teveel mest op en in de bodem heeft echter negatieve gevolgen voor het oppervlaktewater en grondwater en voor andere soorten natuur en milieu. Om milieurisico’s van mestgebruik te beperken hanteert de Europese Unie regels voor meststoffen. 

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Voorbereiding aanbesteding

Een aanbesteding moet zorgvuldig worden voorbereid. Zo kan er een maximaal resultaat bereikt worden. Daarnaast is goede voorbereiding belangrijk om te voorkomen dat er tijdens de aanbestedingsprocedure nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd, er achteraf geconcludeerd moet worden dat een verkeerde aanbestedingsprocedure is gekozen of er een heraanbesteding moet plaatsvinden.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Marktconsultatie

Overheden kopen veel goederen en diensten in, variërend van jeugdzorg tot gebouwonderhoud en van bomen en planten tot software. Aanbestedende diensten hebben daarom geregeld behoefte aan informatie voordat zij een aanbestedingsprocedure beginnen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de aanschaf van complexe producten of projecten met hoge risico’s. Een marktconsultatie kan dan uitkomst bieden. Er zitten echter wel aanbestedingsrechtelijke gevolgen aan een marktconsultatie. Hieronder vindt u uitleg over wat er kan, wat er mag en wat de beperkingen zijn.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

DAEB en aanbesteden

Met welke aanbestedingsrechtelijke regels dient een decentrale overheid rekening te houden bij het beleggen van een DAEB bij een onderneming? Bestaan er ook mogelijke uitzonderingen op de aanbestedingsplicht? Op deze pagina leest u meer over de aanbestedingsregels die van toepassing zijn bij het aanwijzen van een dienst van algemeen economisch belang.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Gegevensuitwisseling met derde landen

De AVG is een Europese verordening die betrekking heeft op alle lidstaten. Een kenmerk van data en een gedigitaliseerde samenleving is echter dat gegevensstromen niet zomaar ophouden bij de grenzen van de Europese Unie. Decentrale overheden moeten daarom ook rekening houden met de AVG wanneer zij persoonsgegevens laten verwerken door organisaties buiten de EU, bijvoorbeeld wanneer deze worden opgeslagen op een server in de Verenigde Staten. Dit is gegevensuitwisseling met derde landen. Wanneer dit mag wordt nader uitgelegd op deze pagina.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Verantwoordelijkheden gemeenten in het sociaal domein

Gemeenten hebben sinds januari 2015 vergaande taken gekregen met betrekking tot het sociaal domein. Dit omhelst onder andere jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Op deze pagina kunt u informatie vinden over de raakvlakken tussen het sociaal domein en het Europees recht wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking getreden. Deze nieuwe wet geeft gemeenten meer regie en verantwoordelijkheid voor de inburgering van asielzoekers.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Migratie

De Europese Unie heeft na de Europese migratiecrisis van 2015 maatregelen genomen om de verhoogde migratiestroom beter te reguleren. De EU streeft daarmee naar een gemeenschappelijk migratiebeleid dat effectief, humanitair en veilig is. Op deze pagina leest u meer over migratie.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Mededinging in het sociaal domein

Gemeenten hebben onder wetgeving in het sociale domein de verantwoordelijkheid ondersteuning te bieden aan inwoners. Bijvoorbeeld onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Met deze verantwoordelijkheden worden […]

...
EU Recht en beleid - 27 september 2022

Samenwerking

Decentrale overheden werken vaak samen bij aanbestedingen. Hierbij speelt het Europese aanbestedingsrecht ook een rol. Voor de toepassing van het aanbestedingsrecht maakt het geen verschil of de opdrachtnemer privaat dan wel publiek is. Het aanbestedingsrecht kent wel een aantal uitzonderingen. Hier kunt u meer over lezen op onderstaande pagina.