×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2024

Interviewspecial digitalisering

Kenniscentrum Europa Decentraal ging in gesprek met mensen die beroepsmatig bezig zijn met digitalisering en vroeg hen naar het gebruik van nieuwe technologie in de publieke sector, de impact van digitalisering op dienstverlening en de uitwerking van Europese regelgeving op dit vlak.

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2024

Verzekeringen

Op de pagina wordt ingegaan op de aanbesteding van verzekeringen, welke opdrachten zijn uitgezonderd van de werking van de aanbestedingsrichtlijn en welke eisen er gesteld kunnen worden aan verzekeraars.

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2024

Brexit

Brexit: het VK is sinds 31 januari 2020 geen lidstaat meer van de Europese Unie. In de handels- en samenwerkingsovereenkomst die de EU en het VK hebben gesloten, zijn de afspraken over hun handelsrelatie terug te vinden. Wat betekent de Brexit voor de praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen? Op deze pagina leest u meer informatie over de Brexit.

...
EU Recht en beleid - 18 juli 2024

Belangrijke wetgeving GROS

Door verschillen in wet- en regelgeving, zijn grenzen tussen Europese lidstaten nog steeds duidelijk aanwezig. Inwoners en ondernemers in grensgebieden worden dagelijks geconfronteerd met problemen op onder andere het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. De oorzaak hiervan ligt bijvoorbeeld bij lidstaten die Europese richtlijnen verschillend interpreteren of implementeren, of omdat nieuwe Europese wetgeving niet compleet voorziet op de concrete impact op grensregio’s.

...
EU Recht en beleid - 18 juli 2024

Rampenpreventie

Om rampen met chemische stoffen te voorkomen zijn er op Europees niveau ook maatregelen genomen. Deze zijn o.a. vastgelegd in de Seveso-richtlijn. Decentrale overheden spelen een grote rol bij het voorkomen van rampen met chemische stoffen

...
EU Recht en beleid - 16 juli 2024

Sociale en andere specifieke diensten

Voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) geldt een aparte aanbestedingsprocedure. Dat komt omdat deze diensten een beperktere grensoverschrijdende dimensie hebben. Hierdoor ligt het drempelbedrag ook hoger: € 750.000,-. Op onderstaande pagina wordt verder in gegaan op de SAS-procedure.

...
EU Recht en beleid - 4 juli 2024

Natuur en Biodiversiteit

De Europese Unie heeft regels opgesteld om de kwaliteit van natuur in Europa te behouden en te verbeteren door gebieden, planten en dieren te beschermen en verlies aan biodiversiteit te voorkomen. Ook is Europees beleid voor bodem, bossen en landgebruik van belang voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 27 juni 2024

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering worden in Europa steeds merkbaarder. Klimaatadaptatie, namelijk het doen van vroegtijdige aanpassingen, moet Europa klimaatbestendiger maken.

...
EU Recht en beleid - 27 juni 2024

De-minimis­verordeningen

Wilt u als decentrale overheid een relatief laag steunbedrag verlenen aan een onderneming? Afhankelijk van de hoogte van het steunbedrag en de betrokken sector, kunnen decentrale overheden steun verlenen op basis van een van de drie de-minimisverordeningen.

...
EU Recht en beleid - 24 juni 2024

Digitermen

Om de wet- en regelgeving rondom digitalisering toegankelijker te maken, heeft Kenniscentrum Europa Decentraal deze lijst met veel voorkomende en belangrijke termen opgesteld.

...
EU Recht en beleid - 17 juni 2024

Chemische en zeer zorgwekkende stoffen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen is er EU-wetgeving, bijvoorbeeld voor fijnstof, stikstof of PFAS. De EU inventariseert de risico’s van stoffen en formuleert maatregelen.

...
EU Recht en beleid - 17 juni 2024

Criteria staatssteun

De vraag of er sprake is van staatssteun is afhankelijk van vijf cumulatieve criteria zoals benoemd in artikel 107 lid 1 VWEU. Dat wil zeggen dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan alvorens er sprake is van staatssteun. Decentrale overheden dienen elke steunverlening te toetsen aan deze criteria.