×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 30 april 2024

Aanbestedings­procedures

Decentrale overheden kunnen bij het aanbesteden van overheidsopdrachten te maken hebben met verschillende Europese aanbestedingsprocedures. In Richtlijn 2014/24 zijn zes soorten aanbestedingsprocedures opgenomen voor het plaatsen van overheidsopdrachten. Deze pagina legt onder meer uit wanneer een decentrale overheid te maken heeft met bepaalde Europese aanbestedingsprocedures.

...
EU Recht en beleid - 12 februari 2024

Aanbestedingsregels

Decentrale overheden krijgen te maken met aanbestedingsregels zodra de drempelbedragen overschreden worden. De drie aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet 2012 regelen dit en hebben als doel het stimuleren van vrije en eerlijke concurrentie. De praktische uitwerking wordt verder geregeld door de ARW en de Gids Proportionaliteit.

...
EU Recht en beleid - 10 januari 2024

Raamovereenkomst

Er zijn vele soorten opdrachten die decentrale overheden regelmatig onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden plaatsen. Een aanbestedende dienst kan in dat geval een raamovereenkomsten sluiten met één of meer opdrachtnemers. Hieronder kunnen individuele opdrachten geplaatst worden, met toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

...
EU Recht en beleid - 9 januari 2024

Inbesteden

Decentrale overheden kunnen ervoor kiezen om binnen publiek-publieke samenwerkingsstructuren opdrachten te vergeven of aan verbonden publieke of private organisaties opdrachten te vergeven. Ook kunnen decentrale overheden binnen hun eigen organisatie opdrachten verstrekken. Bij zulke opdrachten kan er sprake zijn van enige vorm van inbesteden. Dan is het van belang om te kijken of de aanbestedingsrichtlijnen in acht genomen moeten worden of dat ze mogelijk niet van toepassing kunnen worden verklaard. Op deze pagina leest u meer over de verschillende vormen van inbesteden. Daarnaast wordt ingegaan op de uitzondering horizontale samenwerking.

...
EU Recht en beleid - 3 januari 2024

Drempelwaarden voor aanbestedingen

Een overheidsopdracht die evenveel of meer dan het drempelbedrag bedraagt, moet volgens de aanbestedingsrichtlijnen Europees worden aanbesteed. Wat zijn de huidige drempelwaarden? En hoe lang zijn deze nog geldig? Dat en meer leest u op onderstaande pagina.

...
EU Recht en beleid - 18 december 2023

Duurzaam aanbesteden

Gemeenten, provincies en waterschappen besteden binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Aanbestedende diensten kunnen in verschillende fasen van het aanbestedingsproces bekijken of milieuoverwegingen of milieucriteria opgenomen kunnen worden. Voor duurzaam aanbesteden zijn de algemene aanbestedingsrichtlijnen en enkele sectorspecifieke richtlijnen relevant.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Open house

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Voor de inkoop in het sociaal domein, ter uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, wordt het open house-model soms toegepast. Dit model biedt een mogelijkheid om naast een klassieke overheidsopdracht, inbesteden of subsidie invulling te geven aan de publieke zorgtaak. Op deze pagina kunt u meer lezen over het open house-model en de toepassing hiervan.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Voorbehouden opdrachten

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het doel daarvan is om mensen met arbeidsvermogen die vallen onder die doelgroep toe te leiden naar werk. Binnen het aanbestedingsrecht bestaat op grond van artikel 20 Richtlijn 2014/24 de mogelijkheid om opdrachten voor te behouden aan sociale werkplaatsen die maatschappelijk en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. De reden voor gemeenten om opdrachten voor te behouden aan dergelijke werkplaatsen, programma’s of ondernemingen ligt in het feit dat dit het makkelijker voor hen maakt om opdrachten te verwerven. De mogelijkheid tot een voorbehouden opdracht draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze pagina vindt u meer informatie over SW-bedrijven en voorbehouden opdrachten.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Uitzonderingen

In sommige omstandigheden is het niet nodig om de Europese aanbestedingsprocedure te volgen. Dit kan het geval zijn wanneer een opdracht uitgesloten of voorbehouden is of er een andere uitzondering van toepassing is. In dit sub-dossier worden alle mogelijke uitzonderingen op de aanbestedingsplicht toegelicht.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

DAEB en aanbesteden

Met welke aanbestedingsrechtelijke regels dient een decentrale overheid rekening te houden bij het beleggen van een DAEB bij een onderneming? Bestaan er ook mogelijke uitzonderingen op de aanbestedingsplicht? Op deze pagina leest u meer over de aanbestedingsregels die van toepassing zijn bij het aanwijzen van een dienst van algemeen economisch belang.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Sociaal domein en aanbesteden

Gemeenten kunnen met aanbestedingsregels te maken hebben bij uitvoering van hun taken in het kader van het sociaal domein. Op deze pagina leest u meer daarover en hoe het aanbestedingsrecht komt kijken bij subsidieverlening, sociale en andere specifieke diensten en meer.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Verzekeringen

Op de pagina wordt ingegaan op de aanbesteding van verzekeringen, welke opdrachten zijn uitgezonderd van de werking van de aanbestedingsrichtlijn en welke eisen er gesteld kunnen worden aan verzekeraars.