×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 4 juli 2024

Natuur en Biodiversiteit

De Europese Unie heeft regels opgesteld om de kwaliteit van natuur in Europa te behouden en te verbeteren door gebieden, planten en dieren te beschermen en verlies aan biodiversiteit te voorkomen. Ook is Europees beleid voor bodem, bossen en landgebruik van belang voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 27 juni 2024

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering worden in Europa steeds merkbaarder. Klimaatadaptatie, namelijk het doen van vroegtijdige aanpassingen, moet Europa klimaatbestendiger maken.

...
EU Recht en beleid - 17 juni 2024

Chemische en zeer zorgwekkende stoffen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen is er EU-wetgeving, bijvoorbeeld voor fijnstof, stikstof of PFAS. De EU inventariseert de risico’s van stoffen en formuleert maatregelen.

...
EU Recht en beleid - 7 juni 2024

Zwemwater

Het beleid van de EU op het gebied van zwemwater heeft als doel om vervuiling te voorkomen en burgers te informeren over de toestand van openbaar zwemwater. De Zwemwaterrichtlijn legt regels vast. Decentrale overheden zijn nauw betrokken bij de uitvoering van Europese regelgeving op het gebied van zwemwater.  

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Klimaat en milieu

De invloeden op het klimaat en het milieu zijn steeds merkbaarder. Bouwen aan een klimaatneutraal en groen Europa behoort dan ook niet voor niets tot de prioriteiten van de Europese Unie. Op EU-niveau wordt regelgeving vastgesteld om klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren.

...
EU Recht en beleid - 29 mei 2024

Afval

In Nederland en in de EU wordt veel afval geproduceerd. Europese afvalwetgeving heeft als doel om de hoeveelheid afval te verminderen en mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te beperken.

...
EU Recht en beleid - 29 mei 2024

Pesticiden

Pesticiden kunnen schadelijke chemische stoffen bevatten. Deze kunnen terecht komen in het oppervlaktewater, de bodem of in levensmiddelen. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Ook moet het duurzaam gebruik van pesticiden worden bevorderd.

...
EU Recht en beleid - 16 mei 2024

Waterbeheer

Er is in Europa een groeiende vraag naar water voor huishoudens en economische en industriële activiteiten. Tegelijkertijd zetten watervervuiling en klimaatverandering de vraag naar water steeds meer onder druk. De bescherming en het beheer van water overstijgt de nationale grenzen. De Europese Unie heeft daarom regels opgesteld voor het waterbeheer en de bescherming van de kwaliteit van het water.

...
EU Recht en beleid - 11 april 2024

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin producten en grondstoffen zo veel mogelijk worden hergebruikt. Het is bedoeld om de waarde van stoffen zo veel mogelijk te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

...
EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Meststoffen en stikstof

In de agrarische sector worden mest en kunstmest gebruikt om gewassen te laten groeien. Kunstmest bevat stikstofverbindingen zoals nitraat, maar ook fosfaat. Dit zijn essentiële voedingsstoffen voor planten. Teveel mest op en in de bodem heeft echter negatieve gevolgen voor het oppervlaktewater en grondwater en voor andere soorten natuur en milieu. Om milieurisico’s van mestgebruik te beperken hanteert de Europese Unie regels voor meststoffen. 

...
EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Energie

Het energiebeleid is de kern van vele (inter)nationale klimaatafspraken. Het Europees energiebeleid is dan ook veelomvattend en strekt van thema’s zoals duurzame energieopwekking tot aan de introductie van energielabels voor producten en gebouwen. Decentrale overheden zijn essentieel bij de uitvoering van het Europees energiebeleid.

...
EU Recht en beleid - 20 maart 2024

Hernieuwbare energie

De Europese wetgeving bevordert het gebruik van hernieuwbare energie. Tegen 2030 moet 42,5% van de energie uit hernieuwbare energie komen.