×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Rechtsbescherming

Het kan voorkomen dat inschrijvende partijen of gegadigden bij een aanbestedingsprocedure het niet eens zijn met het verloop van de procedure. Ook belanghebbende betrokkenen moeten van zich kunnen laten horen wanneer zij van mening zijn dat een gesloten overeenkomst in strijd is met de aanbestedingsregels. Voor partijen betrokken bij een aanbestedingsprocedure van een gemeente, provincie of waterschap dient dus een gang naar de rechter te worden gewaarborgd: rechtsbescherming. Op deze pagina wordt nader ingegaan op alle vragen rondom dit thema.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Gunningscriteria

Nadat de aanbestedende dienst heeft bepaald of inschrijvers aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen voldoen kan de aanbestedende dienst bepalen welke inschrijver het beste aanbod heeft gedaan. Alvorens over te gaan tot gunning, dient de aanbestedende dienst de gunningscriteria op te stellen. Op deze pagina wordt uitgelegd waar de aanbestedende dienst in ieder geval op moet letten bij het opstellen en toepassen van de gunningscriteria.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Selectiecriteria

Naast de mogelijkheid om bepaalde inschrijvers uit te sluiten van een aanbestedingsprocedure op grond van de uitsluitingsgronden, kunnen aanbestedende diensten besluiten om niet alle bedrijven toe te laten zich in te schrijven voor de geplaatste overheidsopdracht. De aanbestedende dienst beperkt dan het aantal gegadigden tot drie of vijf en nodigt hen vervolgens uit om zich in te schrijven. Om tot een selectie te komen stelt de aanbestedende dienst een aantal selectiecriteria op. Hier zijn de aanbestedingsbeginselen op van toepassing. Op deze pagina wordt uitgelegd waar deze selectie precies uit bestaat, wanneer aanbestedende diensten deze criteria kunnen toepassen en welke criteria toegestaan zijn.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Uitsluitingsgronden

Voor deelname aan overheidsopdrachten gelden strikte voorwaarden op basis waarvan ondernemers kunnen worden uitgesloten van deelname. Aan de hand van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en onder meer de Gedragsverklaring Aanbesteden kunnen decentrale overheden controleren of ondernemers moeten worden uitgesloten. Zo wordt gewaarborgd dat gemeenten, provincies en waterschappen zaken doen met betrouwbare ondernemers. Op deze pagina wordt uitgelegd welke uitsluitingsgronden er zijn.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Aankondigen en bekendmaken

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht boven de Europese drempelbedragen uit komt, moet de aanbestedende dienst behoudens uitzonderingen de voorgenomen opdracht en de gunning ervan aankondigen. Deze opdrachten moeten via een transparante procedure worden aanbesteed, waarvoor bepaalde eisen gelden. Het doel van een aankondiging vooraf is om duidelijk te maken aan de markt dat de aanbestedende dienst voornemens is om een opdracht te gunnen en om marktpartijen uit te nodigen om mee te doen aan de procedure. Het doel van de aankondiging na afloop van de aanbesteding, is om kenbaar te maken of en zo ja aan welke onderneming de opdracht is gegund. Dit is mede van belang in het kader van de rechtsbescherming. Op deze pagina leest u meer over de verschillende manieren van aankondiging en bekendmaken, evenals over de plaatsing en motivering hiervan.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Privacy

Wanneer decentrale overheden een overheidsopdracht aanbesteden, moeten ze ook rekening houden met de privacyregels. Hoe kan er dan bij aanbestedingen worden voldaan aan de eisen uit de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)? En hoe zorgt een decentrale overheid ervoor dat er wordt voldaan aan de transparantieverplichtingen van de aanbesteding, zonder dat er onnodig privacygevoelige informatie publiek kenbaar wordt gemaakt? Onderstaande pagina gaat hier uitgebreid op in.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

E-aanbesteden

Elektronisch aanbesteden, ofwel e-aanbesteden, houdt in dat overheden tijden een aanbestedingsprocedure gebruikmaken van op ICT-technologie gebaseerde communicatie- en verwerkingsprocessen. De verschillende fases van een aanbestedingsprocedure, zoals de bekendmaking van een aankondiging, het verstrekken van aanbestedingsdocumenten en het indienen van inschrijvingen, dienen elektronisch te worden doorlopen. Als het gaat om e-aanbesteden wordt er ook wel eens gesproken over digitaal aanbesteden. Op deze pagina wordt verder ingegaan op de verplichting tot e-aanbesteden en op de regels omtrent e-factureren.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Van aankondiging tot gunning

Een Europese aanbestedingsprocedure begint doorgaans met de aankondiging, eventueel nadat een vooraankondiging is gepubliceerd om marktpartijen op een aanstaande aanbesteding te attenderen. Hiermee laat de aanbestedende dienst aan de markt weten dat zij voornemens is een overheidsopdracht te gunnen. Ondernemers worden hiermee uitgenodigd om een inschrijving in te dienen of een verzoek tot deelname te doen. In dit sub-dossier wordt de procedure vanaf de aankondiging tot gunning van de opdracht uiteengezet.

...
EU Recht en beleid - 22 november 2023

Wezenlijke wijziging

Tijdens aanbestedingen of tijdens de looptijd van een aanbesteed contract krijgen decentrale overheden er regelmatig mee te maken dat de oorspronkelijke opdracht gewijzigd moet worden. Het kan bijvoorbeeld blijken dat een geplande parkeergarage onvoldoende plekken zal hebben en dat er daarom een ander ontwerp moet komen of dat het wenselijk is geworden dat een inhuurkracht meer dan het oorspronkelijk overeengekomen aantal uren kan maken. Mogelijk gaat het dan om een wezenlijke wijziging. Wijzigingen zijn onder omstandigheden mogelijk, maar dit kan niet onbeperkt gebeuren.

Op deze pagina wordt ingegaan op de voorwaarden hiervan. Daarnaast benoemen we de situaties waarin er géén sprake is van een wezenlijke wijziging.