×

Europees recht en beleid

EU Recht en beleid - 5 april 2024

Vrij verkeer

Personen, diensten, goederen en kapitaal moet op de interne markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Vrij verkeer van goederen

Het vrij verkeer van goederen kan op het pad komen van decentrale overheden wanneer deze de invoer van producten willen tegenhouden of (de verkoop van) bepaalde producten willen verbieden. Op deze pagina leest u meer over wat relevant is van deze vrijheid voor decentrale overheden.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Vrij verkeer van vestiging

Vrijheid van vestiging valt onder de vrij verkeersrechten die gelden binnen de Europese Unie. Bij vestiging gaat het om de beroepsuitoefening door zelfstandigen en rechtspersonen in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst. Op deze pagina vindt u meer informatie over de vrijheid van vestiging.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Werkgelegenheid en sociaal beleid

Decentrale overheden hebben vanuit verschillende perspectieven te maken met Europees sociaal beleid en werkgelegenheid.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Detacheringsrichtlijn

Decentrale overheden die werken met gedetacheerd personeel, moeten rekening houden met de detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn garandeert een goede werkomgeving voor gedetacheerde werknemers. Op deze pagina vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving omtrent detachering.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Bescherming van werknemers

De Europese Unie kent regelgeving die werknemers goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en bescherming tegen discriminatie garandeert. Op deze pagina leest u daar meer over.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Vrij verkeer van werknemers

In de Europese Unie geldt dat werknemers vrij zijn om in andere lidstaten dan hun lidstaat van herkomst te gaan werken. Het vrij verkeer van werknemers is voor decentrale overheden van belang in hun rol van werkgever. Het verbod op discriminatie op basis van nationaliteit tussen werknemers van de EU-lidstaten is ook te zien in beleidsterreinen als burgerzaken en huisvesting. Decentrale maatregelen kunnen hierbij het vrij verkeer van werknemers belemmeren. Op deze pagina vindt u meer informatie over het vrij verkeer van werknemers.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

EU-burgerschap

De bepalingen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) die het vrij verkeer van personen garanderen, waren lange tijd gericht op economisch actieve personen, zoals werknemers of zelfstandigen. Dit veranderde door de introductie van het EU-burgerschap. Personenverkeer omvat nu ook het vrij verkeer van EU-burgers. Op deze pagina vindt u meer informatie over EU-burgerschap.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Vrij verkeer van personen

Burgers van lidstaten van de EU kunnen zich vrij binnen de grenzen van EU bewegen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het vrij verkeer van personen.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

De ontvangstbevestiging

Volgens de Dienstenrichtlijn moeten decentrale overheden de ontvangst van een vergunningsaanvraag zo snel mogelijk bevestigen. Aan het bevestigen van ontvangst van een aanvraag zijn zowel inhoudelijke als vormvereisten verbonden. Op deze pagina zal worden uitgelegd welke vereisten dit zijn.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Leges

Op deze pagina wordt besproken wat leges zijn en welke invloed de Dienstenrichtlijn daarop heeft. Daarbij zal ook worden ingegaan op het verbod op kruissubsidiëring.

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Geldigheidsduur vergunning

Volgens de bepalingen in de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet moeten decentrale overheden vergunningen die vallen onder de Dienstenrichtlijn in principe voor onbepaalde tijd verstrekken. De reden daarvan is dat een beperkte geldigheidsduur van vergunningen de uitoefening van dienstenactiviteiten verhindert. Op deze pagina wordt ingegaan op de geldigheidsduur van vergunningen.