×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 7 juni 2024

Zwemwater

Het beleid van de EU op het gebied van zwemwater heeft als doel om vervuiling te voorkomen en burgers te informeren over de toestand van openbaar zwemwater. De Zwemwaterrichtlijn legt regels vast. Decentrale overheden zijn nauw betrokken bij de uitvoering van Europese regelgeving op het gebied van zwemwater.  

...
EU Recht en beleid - 16 mei 2024

Waterbeheer

Er is in Europa een groeiende vraag naar water voor huishoudens en economische en industriële activiteiten. Tegelijkertijd zetten watervervuiling en klimaatverandering de vraag naar water steeds meer onder druk. De bescherming en het beheer van water overstijgt de nationale grenzen. De Europese Unie heeft daarom regels opgesteld voor het waterbeheer en de bescherming van de kwaliteit van het water.

...
EU Recht en beleid - 6 maart 2024

Afvalwater

De lozing van afvalwater kan het milieu aantasten. Afvalwater moet daarom gezuiverd worden. Afvalwater kan grensoverschrijdende effecten hebben. Daarom zijn er in de Europese Unie minimumeisen opgesteld voor de behandeling van afvalwater. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben hiermee te maken, bijvoorbeeld bij de inzameling en zuivering van afvalwater.

...
EU Recht en beleid - 21 februari 2023

Overstromingsrisico’s

Omdat veel overstromingsgevoelige gebieden zijn verspreid over meerdere landen, is coördinatie en samenwerking tussen EU-lidstaten vereist. De EU heeft daarom de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR-richtlijn; Richtlijn 2007/60/EG) opgesteld met als doel om de overstromingsrisico’s te beperken.

...
EU Recht en beleid - 10 januari 2023

Drinkwater

Europese regelgeving moet ervoor zorgen dat water dat voor menselijke consumptie bestemd is veilig geconsumeerd kan worden. De Kaderrichtlijn Water en Drinkwaterrichtlijn zijn belangrijke instrumenten hiervoor.

...
EU Recht en beleid - 18 augustus 2022

Grondwater

De bescherming van grondwater is een prioriteit in het Europese milieubeleid. Een goede toestand van het grondwater is namelijk van belang voor drinkwaterbronnen en ecosystemen. Verontreiniging en onttrekking van water leiden tot de verslechtering van het grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit.