Structuurfondsen

Decentrale overheden die geld ontvangen uit één van de Europese structuurfondsen, en met deze Europese subsidiegelden vervolgens opdrachten willen vergeven, dienen daarbij ook de aanbestedingsregels in acht te nemen. Elk Europese fonds kent eigen, specifieke regels waarin wordt verwezen naar de relevante (Europese) wetgeving met betrekking tot overheidsopdrachten.

Europese fondsen

De EU kent vijf Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI – fondsen) die de economische ontwikkelingen in de EU stimuleren. Met elk fonds wordt een andere doelstelling nagestreefd. De vijf ESI-fondsen zijn:

Meer informatie met betrekking tot de fondsen vindt u op de pagina Regionaal beleid en fondsen.

Aanbestedingsregels

In Verordening 1303/2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen (periode 2014 – 2020) zijn de algemene financiële bepalingen rondom het toekennen van subsidies uit deze fondsen neergelegd. In deze Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen is ook vastgelegd dat begunstigde overheden bij het besteden van Europese subsidies “het toepasselijk recht met betrekking tot overheidsopdrachten” moeten toepassen (zie artikel 37 lid 1, artikel 38 lid 4 en artikel 66).

In het voorstel van de Europese Commissie van 29 mei 2018 voor een verordening voor de periode 2021 – 2027 wordt opnieuw de volledige inachtname van de aanbestedingsregels benoemd. Bij de uitvoering van de financiële instrumenten dienen overheden dus de aanbestedingsregels in acht te nemen (zie overweging 44 van de considerans).

Leidraad

De Europese Commissie heeft in 2018 de aanbestedingsleidraad Overheidsopdrachten – Richtsnoeren voor professionals gepubliceerd. Dit document biedt richtsnoeren aan overheidsfunctionarissen die zich bezighouden met het beheer van de ESI-fondsen en behandelt alle hoofdfasen van een openbaar aanbestedingsproces: van de voorbereiding en planning tot de uitvoering van de opdracht. De leidraad helpt veelgemaakte fouten te voorkomen en beste praktijken te hanteren bij de uitvoering van procedures voor overheidsopdrachten.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG