Aanbestedingsprocedures

In richtlijn 2014/24 zijn zes soorten aanbestedingsprocedures opgenomen voor het plaatsen van overheidsopdrachten, waarmee (decentrale) overheden te maken kunnen krijgen. In art. 26 e.v. van de richtlijn (art. 2.25 e.v. Aanbestedingswet) worden deze procedures uitgelegd.

Europese aanbestedingsprocedures

De openbare procedure (art. 26 richtlijn en art. 2.26 Aanbestedingswet) en de niet-openbare procedure (art. 26 richtlijn en art. 2.27 Aanbestedingswet) worden in de regel toegepast wanneer de aanbestedingsrichtlijn 2014/24 in acht genomen moet worden. In specifieke gevallen kunnen de volgende  aanbestedingsprocedures worden toegepast:

 • mededingingsprocedure met onderhandeling (art. 29 richtlijn, art. 2.30 Aanbestedingswet);
 • concurrentiegerichte dialoog (art. 30 richtlijn, art. 2.28 Aanbestedingswet);
 • innovatiepartnerschap (art. 31 richtlijn, art. 2.31a e.v. Aanbestedingswet);
 • procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking (art. 32 richtlijn, art. 2.32 Aanbestedingswet);
 • procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten (art. 74 richtlijn, art. 2.38 e.v. Aanbestedingswet).

Bijzondere aanbestedingsprocedures en technieken

Richtlijn 2014/24 benoemt ook nog een aantal aanbestedingstechnieken. Deze worden in de Aanbestedingswet 2012 deels aangemerkt als ‘bijzondere aanbestedingsprocedures’, zoals:

 • de procedure van de prijsvraag (art. 78 richtlijn, 2.42 e.v. Aanbestedingswet);
 • de raamovereenkomst (art. 33 richtlijn, art. 2.44 e.v. Aanbestedingswet)
 • het dynamisch aankoopsysteem (art. 34 richtlijn, art. 2.48 e.v. Aanbestedingswet).

Overige instrumenten

Ook kent de richtlijn:

 • de elektronische veiling (art. 35 richtlijn, art. 2.117 e.v. Aanbestedingswet);
 • de elektronische catalogus (art. 36 richtlijn, art. 2.109b e.v. Aanbestedingswet);
 • de aankoopcentrales (art. 37 e.v. richtlijn, art. 2.11 e.v. Aanbestedingswet);
 • de gezamenlijke aanbesteding (art. 38 en 39 richtlijn, art. 2.11a en b Aanbestedingswet).

De concessierichtlijn 2014/23 beschrijft daarnaast een apart aanbestedingsregime voor concessieovereenkomsten voor werken en diensten.

Lichter aanbestedingsregime

Lidstaten kunnen een lichter aanbestedingsregime introduceren voor niet-centrale overheden (art. 2 en 26 richtlijn 2014/24). Nederland maakt hier echter geen gebruik van.

Nationale aanbestedingsprocedures

Nationale aanbestedingsprocedures zijn met de komst van de Aanbestedingswet 2012 in Nederlandse regelgeving verankerd. Met de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25 in 2016 is deze Aanbestedingswet aangepast. In het zogenaamd flankerend beleid bij de Aanbestedingswet, zoals de Gids proportionaliteit en het ARW 2016, zijn voorschriften vervat voor nationale aanbestedingsprocedures.

Meer informatie over nationale aanbestedingsprocedures vindt u op de pagina Aanbestedingswet en het beleid dat daaronder valt.

Zes aanbestedingstechnieken

Een uitgebreidere beschrijving van de regulering van raamovereenkomsten, dynamische aankoopsystemen, elektronische veilingen, elektronische catalogi, aankoopcentrales en gezamenlijke aanbesteding, vindt u op pagina 26 e.v. en 31 e.v. van notitie Implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (15 juni 2016).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Aanbestedingsprocedures

Europese Commissie tegen Franse Republiek

HvJ EU, 10 december 2009. Zaak C-299/08. In deze zaak gaat het om de uitputtendheid van de aan te wenden procedures conform de Aanbestedingsrichtlijn 2004/18. Het Hof bepaalde dat Frankrijk niet mag afwijken van de opgesomde procedures in artikel 28. Lidstaten hebben enkel de vrijheid binnen de geldende procedures de materiële en procedurele regels betreffende de aanbesteding van overheidsopdrachten te handhaven of vast te stellen.

Lees meer

Hochtief AG

HvJ EU, 15 oktober 2009. Zaak C-138/08. Het Hof heeft in deze zaak bepaald dat er van de verplichting om een minimumaantal geschikte gegadigden toe te laten voor een opdracht volgens de procedure van gunning via onderhandelingen kan worden afgeweken als de aanbestedende dienst aan de economische en technische voorwaarden voor deze procedure heeft voldaan.

Lees meer

Nieuws Aanbestedingsprocedures

Moties omtrent aanbesteden ingediend in Tweede Kamer

Op 7 juni 2018 zijn er door verschillende Tweede Kamerleden moties ingediend over onder andere het hoger beroep bij aanbestedingen, de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts en duurzame criteria. Door middel van de moties leggen de Kamerleden bepaalde discussiepunten voor aan de Kamer. In dit artikel vindt u een overzicht van de ingediende moties.

Lees het volledige bericht

Actieagenda Beter Aanbesteden in de Tweede Kamer

Afgelopen weken is in de Tweede Kamer gesproken over de actieagenda Beter Aanbesteden. Woensdag 16 mei 2018 vond een rondetafelgesprek plaats met de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. Daarnaast stond op donderdag 24 mei 2018 een Algemeen Overleg Aanbesteden met deze Tweede Kamercommissie op de planning.

Lees het volledige bericht

Staatssecretaris Mona Keijzer neemt actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst

Op vrijdag 16 februari 2018 nam staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst. Deze overhandiging vond plaats tijdens haar bezoek aan het Amsterdamse bedrijf NPSP dat duurzame kunststoffen produceert. In deze agenda staan aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Kenniscentrum Europa decentraal is in samenwerking met Rob Jonkman, regiovertegenwoordiger Noord van het traject Beter Aanbesteden, betrokken geweest bij de totstandkoming van de actieagenda.

Lees het volledige bericht

Factsheet Aanbestedingspakket Commissie: effectieve en innovatieve benutting van overheidsopdrachten

Om de interne markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren, heeft de Europese Commissie op 3 oktober jl. een niet-bindend aanbestedingspakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd. Europa decentraal heeft een factsheet geschreven waarin nader wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het aanbestedingspakket.

Lees het volledige bericht

Nieuwe Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2016 het voorstel voor de gewijzigde Aanbestedingswet aangenomen. De nieuwe wet zal Aanbestedingswet 2012 gaan heten. Minister Kamp van Economische Zaken heeft eerder aangegeven te streven naar inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016. Dit zal nu afhangen van de herziening van het Aanbestedingsbesluit, dat samen met de wet inwerking zal treden.

Lees het volledige bericht

Slechts vijf lidstaten halen implementatiedeadline aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen moesten voor 18 april 2016 geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie. Slechts vijf lidstaten – te weten: Denemarken, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Bulgarije – hebben de Europese Commissie laten weten dat zij de Europese richtlijnen hebben geïmplementeerd. De overige 23 lidstaten hebben de implementatiedeadline niet gehaald.

Lees het volledige bericht

Rechtstreekse werking aanbestedingsrichtlijnen?

De deadline van 18 april 2016 voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de nieuwe concessierichtlijn gaat niet gehaald worden. Hierdoor leven er veel vragen over de mogelijke rechtstreekse werking van deze richtlijnbepalingen. De komende tijd zullen er meerdere initiatieven worden ontplooid om ook decentrale overheden meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over welke bepalingen uit de nieuwe Europese richtlijnen wel en mogelijk niet direct per 18 april al toegepast dienen te worden.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Aanbestedingsprocedures

Waar let de accountant op bij het controleren van de aanbestedingsrechtmatigheid?

Onze gemeente krijgt elk jaar de accountant op bezoek om de financiële stukken van de gemeente te controleren. Hierbij wordt ook gekeken naar de financiële transacties met betrekking tot inkoop en aanbesteden. Wat zijn veel voorkomende valkuilen en wat kan de gemeente doen om een goedkeurende controleverklaring van de accountant te krijgen voor het aspect aanbestedingsrechtmatigheid?

Bekijk het antwoord

Is loting een geschikt middel om te bepalen wie de opdracht krijgt wanneer er twee winnaars zijn?

Bij de beoordeling van een openbare Europese aanbesteding door onze provincie, zijn er van de inschrijvingen twee gegadigden ex aequo op de eerste plaats geëindigd. De aanbestedingsdocumenten zeggen niets over welke procedure er in dit geval in werking treedt. Hoe bepalen we nu welke partij gewonnen heeft, is loting hier een geschikt middel voor?

Bekijk het antwoord

Wat is de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten?

Onze gemeente wil een opdracht voor sociale en andere specifieke diensten aanbesteden. De opdracht heeft een waarde van meer dan € 750.000,- en is dus boven de Europese drempelwaarde voor sociale en andere specifieke diensten. Welke aanbestedingsprocedure moet onze gemeente onder de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen toepassen? En welke regels zijn van toepassing, wanneer de opdracht onder de drempel op de markt gezet wordt?

Bekijk het antwoord

Mogen wij vragen om een garantie van indienen van offertes?

In een niet openbare aanbesteding zijn, op basis van een preselectie-document, vijf leveranciers geselecteerd die het bestek ontvangen zodat ze een offerte kunnen indienen. Op het moment dat de offertes uiterlijk binnen moeten zijn, blijkt dat niet alle geselecteerde aanbieders een offerte ingediend hebben. Zij gaven aan geen interesse of capaciteit meer te hebben.

Is het toegestaan om de geselecteerde aanbieders - nadat ze het bestek hebben ontvangen - te vragen of ze een offerte gaan indienen? Zo kan voorkomen worden dat er slechts een gering aantal offertes wordt ingediend, terwijl het doel was om juist breed concurrentie te stellen. Als één of meer geselecteerde aanbieders aangeven dat ze geen offerte indienen, mag men dan de volgende aanbieder(s) die in aanmerking zou(den) komen de gelegenheid geven een offerte in te dienen?

Bekijk het antwoord

Publicaties Aanbestedingsprocedures