Concurrentiegerichte dialoog

Een aanbestedende (decentrale) dienst kan bij bijzonder complexe opdrachten gebruik maken van de concurrentiegerichte dialoog (art. 29 richtlijn 2014/24). De aanbestedende dienst kan deze procedure gebruiken ‘indien deze niet in staat is om te bepalen welke middelen aan zijn behoefte kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het gebied van technische, financiële of juridische oplossingen’ (zie ook overweging 42 bij de richtlijn).

Beste prijs-kwaliteitsverhouding

Volgens art. 30 lid 1 van de richtlijn mag de gunning uitsluitend op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (overeenkomstig art. 67 lid 2 richtlijn 2014/24) plaatsvinden.

Voorbeelden concurrentiegerichte dialoog

Geschikte voorbeelden voor het gebruik van deze procedure van concurrentiegerichte dialoog zijn:

  • opdrachten voor innovatieve projecten;
  • omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuur projecten;
  • grote computernetwerken;
  • projecten met en complexe en gestructureerde financiering.

Het voeren van de concurrentiegerichte dialoog

Bij deze procedure mogen alle ondernemers een verzoek indienen om deel te nemen. De aanbestedende dienst voert een dialoog met de tot de procedure toegelaten gegadigden. Zo wordt er gezocht naar een of meer oplossing(en) die aan de behoefte van de aanbestedende dienst beantwoorden. Op grond hiervan worden gegadigden uitgenodigd om zich in te schrijven.

Overeenkomsten mededingingsprocedure met onderhandeling

Bij de keuze voor het gebruik van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog spelen vraagstukken die ook kunnen spelen bij de keuze voor de mededingingsprocedure met onderhandeling. Overwegingen 42 en 43 bij richtlijn 2014/24 en de Memorie van Toelichting bij de Aanbestedingswet (zie het wetsvoorstel herziening Aanbestedingswet uit oktober 2015) gaan hierop nader in.

De aanbestedende dienst maakt een aankondiging van de opdracht bekend, waarin de behoeften en eisen staan (art. 30 lid 2 richtlijn 2014/24). Tot minimaal dertig dagen na de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht, kan er een verzoek tot deelneming ingediend worden (art. 30 lid 1). Alleen de ondernemers die na de beoordeling van de verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende dienst worden uitgenodigd, kunnen aan de dialoog deelnemen.

Uitnodiging tot deelname

De aanbestedende dienst kan het aantal geschikte gegadigden die tot deelneming worden uitgenodigd beperken. Minimaal drie uitgekozen ondernemers worden vervolgens door de aanbestedende dienst uitgenodigd een dialoog aan te gaan (art. 30 lid 1 en art. 65 lid 2).

Dialoog

De dialoog die dan op gang komt, kan uit verscheidene fasen bestaan. De dialoog kan doorlopen tot oplossingen gevonden zijn die in de behoefte van de aanbestedende dienst voorzien (art. 30 lid 4 e.v.). De aanbestedende dienst dient voor een gelijke behandeling van de inschrijvers en een vertrouwelijke behandeling van de verstrekte informatie te zorgen (art. 30 lid 3).

Definitieve inschrijving

Na de dialoog dienen de gegadigden hun definitieve inschrijving in. Ze mogen hun inschrijving preciseren, maar de wezenlijke elementen van de opdracht daarbij niet wijzigen. De opdracht moet aan de hand van de gunningscriteria worden gegund aan de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (art. 30 lid 6 e.v.).

Uitgebreidere omschrijving procedure

Een uitgebreidere beschrijving van deze procedure vindt u op pagina 23 e.v. en 54 van onze notitie Implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (15 juni 2016).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG