Mededingingsprocedure met onderhandeling

Decentrale overheden kunnen de mededingingsprocedure (art. 29 e.v. richtlijn 2014/24) toepassen in wanneer bij aanbestedingen:

  • de (niet-)openbare procedure waarschijnlijk niet tot bevredigende resultaten zal leiden,
  • de (niet-)openbare procedure niet tot regelmatige of aanvaardbare inschrijvingen heeft geleid, en de mededingingsprocedure dit wel kan.

De mededingingsprocedure vervangt de voormalige onderhandelingsprocedure met bekendmaking (art. 30 voormalige richtlijn 2004/18).

Richtlijn en Aanbestedingswet

In art. 2.30 e.v. van de Aanbestedingswet is de mededingingsprocedure verder uitgewerkt:

  • de begripsbepalingen van de mededingingsprocedure staat in art. 1.1;
  • de procedurele stappen in de gunningsfase worden in art. 2.126 e.v. omschreven;
  • de termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deelname en de termijn voor de ontvangst van de eerste inschrijving (beiden minimaal dertig dagen, art. 29 lid 1 richtlijn) zijn geïmplementeerd in art. 2.71 en 2.71 a en b.

Uitgebreide beschrijving mededingingsprocedure

Een uitgebreidere beschrijving van deze procedure vindt u vanaf pagina 22 van onze notitie Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (15 juni 2016).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG