Sociale en andere specifieke diensten

Decentrale overheden kunnen aparte aanbestedingsprocedures volgen voor sociale en andere specifieke diensten (art. 74 e.v. richtlijn 2014/24 en art. 2.38 e.v. Aanbestedingswet). Deze procedure vervangt in grote lijnen de procedure voor de aanbesteding van II-B diensten, die gold onder de voormalige aanbestedingsrichtlijn 2004/18.

Separate procedure

Voor sociale en andere specifieke diensten geldt een aparte procedure, omdat bepaalde categorieën diensten vanwege hun aard een beperktere grensoverschrijdende dimensie zouden hebben. Denk hierbij aan diensten aan personen zoals sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs. Er is een aparte regeling ingevoerd voor dergelijke overheidsopdrachten met een drempelwaarde die hoger is dan het reguliere drempelbedrag voor diensten (de voormalige II-A diensten). Voor sociale en andere specifieke diensten ligt de drempel op € 750.000,-.

Nationale uitwerking

De richtlijn geeft voor deze procedure enkele bepalingen (art. 74), maar laat het aan de lidstaten om in nationale regelgeving verder uit te werken hoe zij de keuze voor dienstverleners voor en andere specifieke diensten verder wensen vorm te geven. In de Aanbestedingswet gaan de verplichtingen voor aanbestedende diensten niet verder dan voorheen het geval was bij II-B diensten. Dit komt er op neer dat zij verplicht zijn een aankondiging van een opdracht en van een gegunde opdracht voor sociale en andere specifieke diensten te doen, waarbij de waarde boven de drempel van € 750.000,- uit komt (art. 2.38 e.v. Aanbestedingswet).

Uitgebreide omschrijving procedure

Een uitgebreidere beschrijving van deze procedure leest u op pagina 15 e.v. en 52 e.v. van onze notitie Implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (15 juni 2016) en onze praktijkvraag Wat is de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten?

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Sociale en andere specifieke diensten

Praktijkvragen Sociale en andere specifieke diensten

Wat is de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten?

Onze gemeente wil een opdracht voor sociale en andere specifieke diensten aanbesteden. De opdracht heeft een waarde van meer dan € 750.000,- en is dus boven de Europese drempelwaarde voor sociale en andere specifieke diensten. Welke aanbestedingsprocedure moet onze gemeente onder de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen toepassen? En welke regels zijn van toepassing, wanneer de opdracht onder de drempel op de markt gezet wordt?

Bekijk het antwoord