Aanbestedingsrichtlijnen

Decentrale overheden die overheidsopdrachten vergeven, krijgen te maken met de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze richtlijnen bevatten de belangrijkste regelgeving op het gebied van aanbesteden, en zijn:

  • richtlijn 2014/23 (van toepassing op bepaalde concessieovereenkomsten die overheden sluiten);
  • richtlijn 2014/24 (van toepassing op overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren: werken, leveringen en diensten);
  • richtlijn 2014/25 (van toepassing op overheidsopdrachten binnen de speciale sectoren: water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten).

Doel aanbestedingsrichtlijnen

De aanbestedingsrichtlijnen zijn opgesteld om binnen de EU een interne markt te creëren en vrije en eerlijke concurrentie te stimuleren. Aan de aanbestedingsrichtlijnen liggen de fundamentele vrijheden van goederen, diensten en vestiging ten grondslag. Daaruit vloeien de aanbestedingsbeginselen voort: het non-discriminatie beginsel, het proportionaliteitsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en objectiviteitsbeginsel.

Belangrijke neveneffecten van een goede toepassing van de richtlijnen zijn:

  • integriteit van het bestuur;
  • transparantie;
  • het verkrijgen van het beste prijs-kwaliteitsverhouding;
  • het nastreven van duurzaamheid en innovatie;
  • (kosten)besparing en efficiency.

Implementatie in nationale rechtsorde

Europese richtlijnen hebben geen rechtstreekse werking. Dit betekent dat ze omgezet moeten worden in nationale wetgeving. Per 1 juli 2016 is een herziene versie van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden, ter implementatie van de richtlijn 2014/24, 2014/25 en 2014/23.

Oude aanbestedingsrichtlijnen

Voor de komst van richtlijn 2014/24 en richtlijn 2014/25 en concessierichtlijn 2014/23 golden richtlijn 2004/18 (voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren) en richtlijn 2004/17 (voor speciale sectoren).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Aanbestedingsrichtlijnen

Rechtstreekse werking aanbestedingsrichtlijnen?

De deadline van 18 april 2016 voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de nieuwe concessierichtlijn gaat niet gehaald worden. Hierdoor leven er veel vragen over de mogelijke rechtstreekse werking van deze richtlijnbepalingen. De komende tijd zullen er meerdere initiatieven worden ontplooid om ook decentrale overheden meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over welke bepalingen uit de nieuwe Europese richtlijnen wel en mogelijk niet direct per 18 april al toegepast dienen te worden.

Lees het volledige bericht

Terugblik voorlichting Europa decentraal en PIANOo over Gewijzigde Aanbestedingswet

Op 18 april 2016 moet de huidige Aanbestedingswet 2012 zijn gewijzigd, ter implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen die in 2014 zijn vastgesteld. Omdat deze datum nadert, organiseerden Europa decentraal en PIANOo in januari en februari bijeenkomsten om decentrale overheden voor te lichten over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet 2012.
Lees het volledige bericht

Notitie Europa decentraal over implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in wetsvoorstel

Europa decentraal heeft de bestaande notitie over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geactualiseerd. Eind oktober heeft het ministerie van Economische zaken het wetsvoorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet, die nodig is voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (2014/23/EU tot en met 2014/25/EU) naar de Tweede Kamer gezonden. De notitie beschrijft hoe de Europese richtlijnvoorstellen in het wetsvoorstel zijn verwerkt.
Lees het volledige bericht

Europese Commissie neemt nieuw uniform Europees aanbestedingsdocument aan

Op 6 januari jl. heeft de Europese Commissie het standaardformulier voor het uniform Europees aanbestedingsdocument in Uitvoeringsverordening 2016/7 gepubliceerd. Deze publicatie sluit aan bij de doelstellingen die voortvloeien uit de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, namelijk het verlichten van de administratieve lasten van aanbestedende diensten en ondernemers. Dit document vervangt het model Eigen verklaring wat momenteel in Nederland wordt gehanteerd.
Lees het volledige bericht

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in Europees Publicatieblad

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn op 28 maart gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Het gaat om een richtlijn voor klassieke aanbestedingen, een voor publieke nutsfuncties en een voor concessies. 20 dagen na publicatie treden de richtlijnen in werking. Vanaf die dag hebben de lidstaten 2 jaar de tijd om de nieuwe richtlijnen te implementeren in nationale wetgeving. Daarna moeten ook decentrale overheden de nieuwe regels toepassen.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Aanbestedingsrichtlijnen

Publicaties Aanbestedingsrichtlijnen

Aanbestedingsrichtlijnen

Veelgestelde vragen Aanbesteden

Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 1 (Aanbestedingsrecht algemeen)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 2 (Opdrachten die (gedeeltelijk) buiten de EU Aanbestedingsrichtlijnen vallen)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 3 (Alleenrecht, bijzonder recht en uitsluitend recht)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 4 (Inbesteden en quasi-inbesteden)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 5 (Contractsduur en waardebepaling van een opdracht)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 6 (Raamovereenkomsten)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 7 (Geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden, selectiecriteria en gunningscriteria)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 8 (Rechtsbescherming)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 9 (Subsidie of opdracht?)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 10 (Duurzaam aanbesteden; sociale- en milieucriteria)

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Voorstel klassieke aanbestedingsrichtlijn 2011/896 (ter vervanging van richtlijn 2004/18), december 2011
Voorstel speciale sectoren aanbestedingsrichtlijn 2011 895 (ter vervanging van richtlijn 2004/17), december 2011
Notitie voorstellen nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal, begin 2012
Compromistekst van juli 2013 over het voorstel voor een Directive on public procurement (Classical Directive)
Compromistekst van juli 2013 over het voorstel Directive on procurement by entities operating in the waterenergy, transport and postal service sectors
Compromistekst van juli 2013 over het voorstel voor een Directive on the award of concession contracts (‘Concessions’ Directive)
Notitie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen
, Europa decentraal (juli 2014)
Notitie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal (januari 2016)
Notitie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, implementatie in Aanbestedingswet, Europa decentraal (juni 2016)
FAQ Voorlichtingsbijeenkomsten herziening Aanbestedingswet 2012, publicatie Europa decentraal

Single market act

Single Market Act I
Single Market Act II

Accountantscontrole

Handreiking collegebesluit inkoop en aanbesteding (2004), ministerie van BZK, IPO, VNG en Europa decentraal

Definitie van bijzondere of speciale rechten

Explanatory note nutssectorenrichtlijn (93/38 EG en 2004/17/EG)

Concurrentiegerichte dialoog

Explanatory note klassieke richtlijnen (werken, leveringen en diensten en 2004/18/EG)

Diensten van algemeen belang

Groenboek, diensten van algemeen belang
FAQ, over de toepassing van aanbestedingsregels op SDAB
Gids, voor toepassing van EU-regels voor staatssteun, overheidsopdrachten en de een gemaakte markt op DAEB, met name SDAB

Elektronisch aanbesteden

Groenboek, over de bevordering van e-aanbesteden in de EU

Modernisering van de aanbestedingsrichtlijnen

Groenboek, over modernisering van de Europese markt voor overheidsopdrachten

PPS en Concessies

Groenboek, over PPS en concessieovereenkomsten
Interpretatieve mededeling, over concessieovereenkomsten in het Communautaire recht
Mededeling, over PPS en concessieovereenkomsten
Interpretatieve Mededeling, over geïnstitutionaliseerde PPS

Publiek publieke samenwerking

Werkdocument, over toepassing van aanbestedingsrecht op publiek publieke samenwerking

Raamovereenkomsten

Explanatory note raamovereenkomsten (richtlijn 2004/18/EG)

Sociale- en milieucriteria

Interpretatieve mededeling, over de mogelijkheden om sociale criteria in overheidsopdrachten te integreren
Interpretatieve mededeling, over de mogelijkheden om milieucriteria in overheidsopdrachten te integreren
Handboek Groen Kopen, over milieuvriendelijke overheidsopdrachten en een Engelstalige update
Handboek Sociaal Kopen, om sociale overwegingen mee te nemen in aanbesteding

Transparantie

Interpretatieve mededeling, over het plaatsen van opdrachten die niet/gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen

Handleidingen voormalige aanbestedingsrichtlijnen

Handleiding bij voormalige richtlijn Diensten (92/50/EEG)
Handleiding bij voormalige richtlijn Werken (93/37/EEG)
Handleiding bij voormalige richtlijn Leveringen (93/36/EEG)

Vragen over aanbesteden en inkopen

Overzicht, waar kunt u terecht met vragen over aanbesteden en inkopen

Pluk de vruchten van de interne markt

Europees beleid als kans voor decentraal beleid, Bart Hessel, Ann-Marie Kühler, Emile Perton, 2011, hoofdstuk 3.