Integriteit

Decentrale overheden hebben op twee manieren te maken met integriteit bij overheidsopdrachten. Zij willen zelf als betrouwbare en integere opdrachtgever handelen én willen te maken hebben met betrouwbare en integere opdrachtnemers.

Integriteit als opdrachtgever

Vaak nemen decentrale overheden integriteit op in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Voorbeelden zijn regels over het aannemen van relatiegeschenken of het vervullen van nevenfuncties. Ook bestaan er maatregelen voor functiescheiding en/of functieroulatie van medewerkers die met aanbestedingen te maken krijgen.

Integriteit inschrijvende partijen

Decentrale overheden kunnen maatregelen nemen om partijen uit te sluiten van aanbestedingen, bijvoorbeeld omdat deze ondernemers veroordeeld zijn voor fraude of corruptie. Dit kan aan de hand van verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden. Marktpartijen nemen zelf steeds vaker initiatieven om hun integriteit te waarborgen. Zo stellen zij gedragscodes op die zij naleven bij inschrijvingen op overheidsopdrachten.

Wet Bibob

Ook de Wet Bibob (Wet integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kan een mogelijkheid bieden voor de aanbestedende dienst om informatie in te winnen over de inschrijver. Meer informatie over de Wet Bibob vindt u onder wet- en regelgeving.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Publicaties Integriteit

Wet- en regelgeving Integriteit

Integriteit

In art. 57 van aanbestedingsrichtlijn 2014/24 staan ‘dwingende en facultatieve’ uitsluitingsgronden benoemd. Decentrale overheden kunnen hiermee inschrijvende partijen uitsluiten van een aanbestedingsprocedure, bijvoorbeeld wanneer zij fraude hebben gepleegd.

WET BIBOB

Decentrale overheden kunnen ervoor kiezen om de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) toe te passen op een aanbestedingsprocedure. Het doel van deze wet is om te voorkomen dat overheden overeenkomsten aangaan met criminele elementen betrekkingen . Op basis van de wet Bibob kan de integriteit van ondernemers worden gecontroleerd en kan, indien nodig, worden besloten om gegadigden voor een overheidsopdracht uit te sluiten.

AANBESTEDINGSWET

De herziene Aanbestedingswet 2012 voert een verplichte toetsing van de integriteit van ondernemers door aanbestedende overheden in. Voordat aanbestedende overheden een opdracht aan een onderneming gunnen, moeten zij ondernemers vragen om een VOG-verklaring.