Past performance

Het is onder de aanbestedingsrichtlijnen mogelijk om prestaties uit het verleden (past performance) te beoordelen in de gunningsfase van de aanbesteding. Zo kunnen decentrale overheden bijvoorbeeld de geschiktheid van inschrijvers toetsen.

Groenboek modernisering overheidsopdrachten

In het Groenboek modernisering overheidsopdrachten (pagina 11) wordt ingegaan op de mogelijkheid om rekening te houden met vroegere prestaties. Ook wordt bijvoorbeeld het risico van discriminatie tussen inschrijvers genoemd, waarvoor passende waarborgen moeten worden gevonden. De voormalige aanbestedingsrichtlijnen (2004/17 en 2004/18) boden onvoldoende mogelijkheden om rekening te houden met de past performance. Eerdere ervaringen kunnen echter nuttige aanwijzingen geven over de kwaliteit van de inschrijver en zijn toekomstige prestaties.

aanbestedingsrichtlijn 2014/24 en past performance

In de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24 wordt wel invulling gegeven aan past performance. De gronden voor uitsluiting van gegadigden zijn gewijzigd en verduidelijkt.

Voorwaarden uitsluiting past performance

Een slechte prestatie in het verleden is enkel onder specifieke omstandigheden een uitsluitingsgrondAanbestedende diensten mogen een ondernemer uitsluiten, wanneer deze blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift, bij de uitvoering van een eerdere opdracht met een aanbestedende dienst of bij een eerdere concessieovereenkomst. Deze tekortkoming moet geleid hebben tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties (art. 57 lid 4 g). Meer hierover leest u in onze notitie over de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.

Bewijs betrouwbaarheid ondernemer

De nieuwe richtlijn 2014/24 stelt wel de voorwaarde dat de betreffende ondernemer mag bewijzen dat de maatregelen die de ondernemer heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Wanneer het bewijsmateriaal toereikend wordt geacht, zal de ondernemer niet worden uitgesloten.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Past performance

Forposta en ABC Direct Contact

HvJ-EU, 13 december 2012. Zaak C-465/11. Het gaat in deze zaak om de uitlegging van het begrip ‘fout bij de beroepsuitoefening’ art. 45 lid 2 sub d van richtlijn 2004/18/EG. Dit artikel bevat een aantal gronden waarop een ondernemer van een opdracht kan worden uitgesloten. Het Hof stelt in deze zaak dat onder bepaalde voorwaarden inschrijvers bij een aanbesteding op basis van ‘past performance’ uitgesloten mogen worden.

Lees meer

Publicaties Past performance