Prijsvragen en competities

Decentrale overheden kunnen bij aanbestedingsprocedures prijsvragen en competities uitschrijven, met als doel om een of meer plannen/ontwerpen door een jury te laten selecteren. Prijsvragen vinden met name plaats op het gebied van ruimtelijke ordening, stadsplanning, architectuur, weg- en waterbouw en automatische gegevensverwerking. De aanbestedende dienst kan aan de deelnemers of alleen aan de prijswinnaar een vergoeding (prijs) betalen.

Procedure prijsvragen en competities

In art. 78 e.v. van aanbestedingsrichtlijn 2014/24 wordt een algemene regeling gegeven voor prijsvragen en competities.

Voorwaarden prijsvraag voor ontwerpen

Een Europese prijsvraag/competitie voor ontwerpen kan plaatsvinden via een openbare of een niet-openbare procedure. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • de procedureregels moeten aan alle belangstellenden ter beschikking worden gesteld;
  • de beginselen van transparantie en gelijke behandeling moeten worden nageleefd. De jury moet zich bij de beoordeling houden aan het wedstrijdreglement en de overige regelingen die op de prijsvraag van toepassing zijn;
  • de aanbestedende dienst moet een aankondiging van een prijsvraag bekend maken (art. 79 richtlijn 2014/24);
  • bij de uitwisseling en opslag van informatie moet voor integriteit en een vertrouwelijke behandeling van de gegevens worden gezorgd;
  • de selectiecriteria moeten helder en niet-discriminerend zijn en daadwerkelijke concurrentie mogelijk te maken (art. 80);
  • de jury moet uit natuurlijke, onafhankelijke personen bestaan (art. 81);
  • wordt specifieke vakbekwaamheid vereist, dan moet ten minste één derde van de juryleden over dezelfde kwalificatie te beschikken (art. 81);
  • de jury moet de projecten aan de hand van de criteria die in de aankondiging van de prijsvraag zijn vermeld bekijken en haar beslissingen geheel autonoom nemen;
  • vóór de eindbeslissing van de jury mogen de namen van de deelnemers niet bekend worden gemaakt (art. 82).

Waardebepaling

Art. 78 bepaalt het toepassingsgebied van de regels omtrent prijsvragen en competities voor ontwerpen. In deze bepaling is een regeling opgenomen voor twee soorten prijsvragen ter bepaling van de waarde van de prijsvraag:

1. Prijsvragen voor diensten

Bij prijsvragen en competities voor diensten is de waarde van de prijsvraag “de geraamde waarde van de overheidsopdracht voor diensten, inclusief het eventuele prijzengeld en/of betaling van de deelnemers (art. 78 sub a)”.

2. Prijsvragen met prijzengeld/betaling

Bij prijsvragen met prijzengeld en/of betaling van de deelnemers die niet in het kader van een procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor diensten wordt georganiseerd, is de waarde van de prijsvraag “het totale bedrag van het prijzengeld en de betalingen, inclusief de geraamde waarde van de overheidsopdracht voor diensten die later kan worden gegund overeenkomstig art. 32 lid 4”.

De aanbestedende dienst moet in de aankondiging van de prijsvraag het voornemen hebben geuit de opdracht te gunnen (art. 78 sub b).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Publicaties Prijsvragen en competities