Technische specificaties

Decentrale overheden zijn verplicht om technische specificaties in de aanbestedingsstukken op te nemen. Hierin worden de kenmerken omschreven waaraan materialen, leveringen of diensten moeten voldoen (art. 42 en bijlage VII richtlijn 2014/24).

Omschrijven van behoefte

De aanbestedende overheid wordt vrij gelaten in de manier waarop zij de behoefte en keuze van eisen en wensen omschrijven. De eisen en wensen moeten wel transparantie, non-discriminatie en gelijke behandeling waarborgen. De openstelling voor mededinging mag niet belemmerd worden. Daarom moeten de specificaties in termen van prestaties en functionele eisen worden opgesteld.

Wanneer eisen aangeven

De eisen moeten vóór de aanbesteding duidelijk worden aangegeven. Alle inschrijvers weten dan waarop de gestelde eisen en wensen betrekking hebben en kunnen zo het voorwerp van de aanbesteding bepalen. Er moet duidelijk worden aangegeven of er sprake is van een wens of een eis.

Kenmerken

In de technische specificaties worden zaken als milieuvriendelijkheid, ontwerp, geschiktheid voor gebruik, veiligheid, afmetingen, kwaliteitszorg en productiemethoden opgenomen. Bij opdrachten voor werken komen daar ook voorwaarden voor proefnemingen, controles, de oplevering en constructietechnieken bij. Milieucriteria en sociale criteria mogen ook worden meegenomen in het programma van eisen.

Normen

Bij het opstellen van de technische specificaties, moet de aanbestedende dienst zich houden aan nationale normen die zijn afgeleid van Europese en internationale normen en Europese technische goedkeuringen. Vooral op milieugebied kunnen prestatie- en functionele eisen worden vastgelegd. Iedere verwijzing naar een norm moet gepaard gaan met de woorden ‘of gelijkwaardig’, om zo discriminatie te voorkomen. Bij de technische specificaties mag er geen melding worden gemaakt van een fabricaat of een specifiek procedé.

Keurmerk

Onder de voormalige aanbestedingsrichtlijnen was verwijzen naar een keurmerk niet mogelijk. Volgens de nieuwe aanbestedingsrichtlijn (art. 43 en overweging 75 richtlijn 2014/24) mag een specifiek keurmerk onder bepaalde voorwaarden worden vereist. Zo mogen keurmerkeisen alleen betrekking hebben op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht. De aanbestedende dienst mag ook technische specificaties vaststellen onder verwijzing naar de gedetailleerde technische specificaties van dat keurmerk.

Aantonen

De inschrijver moet kunnen aantonen dat de door hem voorgestelde oplossingen voldoen aan de eisen in de technische specificaties. Pas dan kan de inschrijving in aanmerking worden genomen. Een technisch dossier of een testverslag van een erkende organisatie (laboratorium, inspectie- en certificatieorganisatie) kan een passend middel zijn om dit te bewijzen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Technische specificaties

Commissie tegen Griekenland

HvJ-EG, 4 juni 2009. Zaak-250/07. DEI (een openbare elektriciteitsmaatschappij) organiseert een aanbesteding voor een elektriciteitscentrale op Kreta. Het Hof komt tot de conclusie DEI de offertes, wegens het niet voldoen aan bepaalde criteria, terecht als ‘ongeschikt’ heeft aangemerkt. De technische specificaties, die voortvloeien uit nationale en communautaire voorschriften, moeten namelijk aangemerkt worden als elementen die onmisbaar zijn om te verzekeren dat het project naar behoren kan worden verwezenlijkt. DEI heeft daarnaast wel onrechtvaardig gedraald met mededeling van redenen van afwijzing van een van de partijen.

Lees meer

Commissie tegen Italië

HvJ-EG, 8 april 2008. Zaak C-337/05. In deze procedure wordt Italië verweten opdrachten voor de aankoop van helikopters van Agusta voor militaire korpsen rechtstreeks te hebben geplaatst, zonder daarbij een oproep tot mededinging te doen en aanbestedingsprocedure te doorlopen. Italië beroept zich onder andere op de bijzondere technische kenmerken van de helikopters (art. 6 lid 3c/e richtlijn 93/36), waarvan de vervaardiging alleen aan Agusta konden worden toevertrouwd. Volgens het Hof heeft Italië niet aangetoond in hoeverre een verandering van leverancier zou leiden tot de aankoop van volgens een andere techniek vervaardigd materieel en incompatibiliteit of onevenredige technische moeilijkheden.

Lees meer

Commissie/Nederland, UNIX

HvJ-EG, 24 januari 1995. Zaak C-359/93. Het is aan te raden om bij technische specificaties de woorden ‘of daarmee overeenstemmend’ te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat marktdeelnemers die gelijksoortige systemen gebruiken niet inschrijven op het aanbestedingsbericht.

Europese Commissie tegen Baden-Württemberg

HvJ-EG, 15 oktober 2009. Zaak C-275/08. Na een procedure van gunning via onderhandeling zonder bekendmaking van een aankondiging van de opdracht, waarbij alleen onderhandeld is met De Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), heeft het datacentrum Baden-Württemberg een overeenkomst gesloten met AKDB. Volgens de Commissie er is geen sprake van buitengewone omstandigheden die de onderhandse gunning kunnen rechtvaardigen. Deze procedure is een uitzondering en mag slecht gebruikt worden in de in richtlijn 93/36 genoemde uitzonderingen.

Lees meer

Europese Commissie tegen Nederland

HvJ-EU, 10 mei 2012. Zaak C-368/10. Het eisen van een keurmerk bij het aanbesteden van koffieautomaten is niet toegestaan. Dit volgt uit een uitspraak die het Europese Hof in mei 2012 deed tegen Nederland over de aanbesteding van koffieautomaten door de provincie Noord-Holland. Wel mogen de voor die milieukeur vastgelegde eisen gebruikt worden als technische specificatie.

Lees meer

Nordecon As en Ramboll Eesti AS tegen Rahandusministeerium

HvJ-EU, 5 december 2013. Zaak C-561/12. In deze zaak oordeelt het Hof dat de beginselen van transparantie en gelijke behandeling eraan in de weg staan dat een aanbestedende dienst onderhandelt met een indiener van een inschrijving die niet voldoet aan de dwingende eisen van de technische specificaties van de opdracht.

Lees meer

SC Enterprise Focused Solutions – Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

HvJ-EU, 16 april 2015. Zaak C-278/14. Dit arrest gaat over de levering van computersystemen en apparatuur aan een Roemeens ziekenhuis. Hierin wordt ingegaan op de vraag in hoeverre technische specificaties van de opdracht (en de wijzigingen hiervan) van invloed zijn op het al dan niet uitsluiten van partijen aan de aanbestedingsprocedure.

Lees meer

Vestergaard

HvJ-EG, 3 december 2001. Zaak C-59/00. Een overheidsopdracht kan buiten het toepassingsbereik van de Aanbestedingsrichtlijn vallen. Bijvoorbeeld in het geval dat de opdracht onder de drempelwaarde van richtlijn 93/37/EG blijft. De wettigheid van een clausule in het bestek, in dit geval het voorschrijven van een bepaald merk, moet dan toch worden beoordeeld in het licht van de fundamentele regels van het EG-Verdrag.

Praktijkvragen Technische specificaties

Mogen we een merknaam in het Programma van Eisen opnemen?

Voor de inkoop van onze reïntegratietrajecten vragen wij een ESF-subsidie aan. In ons selectiedocument eisen wij – ten behoeve van de registratie van ESF-gegevens – het gebruik van systeem A. Volgens de Europese Richtlijnen mogen geen merknamen worden gebruikt. Ook de zin ‘daarmee overeenstemmend’ ontbreekt in de selectiecriteria.

Bekijk het antwoord