Vervoer

Decentrale overheden krijgen te maken met aanbesteden als zij het openbaar vervoer in hun gebied regelen. Dit aanbesteden gebeurt vaak door middel van concessiesVia een concessie kan een vervoersbedrijf het bus-, tram- of treintrajecten exploiteren, of kan een partij parkeerterreinen exploiteren. Ook kunnen decentrale overheden bij de aanbesteding van vervoer te maken krijgen met duurzame aspecten en contractvervoer.

Duurzame aspecten vervoer

Het aanbesteden van vervoer kan duurzame aspecten hebben. Zo is het bijvoorbeeld voor Nederlandse aanbestedende diensten verplicht om in het programma van eisen de afstemming met het eigen milieubeleid op te nemen (art. 44 lid 2 sub d Wet personenvervoer).

Richtlijn 2009/33/EG

Richtlijn 2009/33/EG over de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen verplicht aanbestedende diensten om bij de aankoop van wegvoertuigen rekening te houden met energie- en milieueffecten. Denk hierbij aan het energieverbruik en de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. Aanbestedende diensten kunnen ervoor kiezen om tijdens een aanbestedingsprocedure voor de aankoop van wegvoertuigen, technische specificaties voor energie en milieuprestaties in de documentatie op te nemen. Ook kunnen er energie- en milieu-effecten mee nemen in de aankoopbeslissing.

Werkprogramma Commissie 2014

In bijlage III van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2014 wordt gemeld dat richtlijn 2009/33 wordt opgenomen in de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Deze richtlijn is komen te vervallen nadat de implementatietermijn voor de nieuwe richtlijnen was verlopen in april 2016.

Aankoop schoon en energiezuinig vervoer

De aanbestedingsrichtlijnen staan operationele-energie- en milieueffecten op waar aanbestedende diensten verplichtingen waarmee decentrale overheden rekening moeten houden. Deze waren voorheen opgenomen in de richtlijn 2009/33. Daarnaast kunnen aanbestedende diensten ook andere milieueffecten meenemen. Zie ook duurzaam aanbestedenmilieu en klimaat en vervoer en milieu.

Contractvervoer

Gemeenten en provincies krijgen daarnaast te maken met het aanbesteden van contractvervoer (AWBZ, leerlingenvervoer, wmo, ziekenvervoer). Meer hierover leest u in de Handreiking ‘Beter Bestek; Gereedschap voor aanbestedingen in het openbaar vervoer’.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Vervoer

Hörmann Reisen GmbH tegen Stadt Augsburg

HvJ, 27 oktober 2016. Zaak C-292/15. In deze zaak oordeelde het Hof van Justitie over de balans tussen de PSO-Verordening en de aanbestedingsrichtlijnen. Het Hof bepaalde dat wanneer er een overlap is tussen de definities van openbaredienstencontracten in de PSO-Verordening en overheidsopdrachten in de aanbestedingsrichtlijnen, aanbestedende diensten enkel zijn uitgesloten van de verplichtingen in artikel 5 lid 2 tot en met lid 6 van de PSO-Verordening.

Lees meer

Nieuws Vervoer

Overeenkomst over integratie Europees spoornetwerk

De Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement zijn het op 19 april 2016 eens geworden over een principeakkoord voor de integratie van het Europees spoornetwerk. Dit akkoord over het zogenoemde 4de Spoorwegpakket betreft voorstellen van de Europese Commissie om de markt van de spoorwegsector open te stellen. Hierdoor kunnen de concurrentie en de dienstverlening worden verbeterd.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vervoer

Wanneer valt het ophalen van afval onder de Europese tachograafverplichting?

Onze gemeente zamelt huisvuil in, maar leegt daarnaast ook ondergrondse vuil- en glascontainers. De inhoud van deze containers wordt getransporteerd naar verwerkingsbedrijven (gelegen binnen een straal van 100 km). Zijn de voertuigen die daarvoor gebruikt worden – net als de deur-aan-deurophaaldienst voor huishoudelijk afval – vrijgesteld van de Europese tachograafverplichting?

Bekijk het antwoord