Aanbestedingswet

Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. Deze Aanbestedingswet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Voorheen waren dit de aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 en 2004/18.

Coherent wettelijk kader Aanbestedingswet

Uit een Parlementaire enquête over bouwfraude bleek de behoefte te bestaan om een einde te maken aan het versnipperende aanbestedingskader in Nederland en om met één uniform coherent wettelijk kader te komen. Want, tot 1 april 2013 waren overheden bij nationale opdrachten die niet onder de Europese richtlijnen vielen namelijk gebonden aan diverse regelingen en versnipperd beleid, bijvoorbeeld via:

 • eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid;
 • naleving van algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • de geldende interpretatie van de Europese richtlijnen als gevolg van uitingen van de Europese Commissie en het Hof van Justitie EU.

Ingetrokken maatregelen

Met de Aanbestedingswet 2012 zijn de volgende maatregelen ingetrokken:

 • de voormalige Raamwet van EEG-voorschriften aanbestedingen (de voormalige implementatiewetgeving die regelde dat de Europese aanbestedingsrichtlijnen in het nationaal regime verankerd werden);
 • de voormalige implementatiebesluiten Bao en Bass;
 • de implementatiewet voor de Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen (de Wira).

Flankerende beleidsmaatregelen naast Aanbestedingswet

Naast vaststelling van een Aanbestedingswet in 2012, heeft het ministerie van Economische Zaken in 2012 een aantal flankerende beleidsmaatregelen vastgesteld:

 • de Gids proportionaliteit;
 • het ARW;
 • de richtsnoeren Leveringen en Diensten.

Ook deze documenten zijn aangepast naar aanleiding van de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen 2014 en de herziene Aanbestedingswet 2012. Meer informatie hierover leest u onder beleid.

Evaluatie Aanbestedingswet 2012

Meer over de evaluatie van de aanbestedingswet 2012 leest u in dit nieuwsbericht. Onder beleid vindt u ook documenten met betrekking tot de evaluatie.

Beter Aanbesteden

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft aangegeven (zie kamerbrief 8 juli 2015) de verbetering en kwaliteit van aanbestedingen te willen stimuleren. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat veel problemen rondom aanbestedingen niet het gevolg zijn van onduidelijke regelgeving, maar van de toepassing van die regelgeving.

Daarom is het traject Beter Aanbesteden van start gegaan (zie kamerbrief 31 maart 2016). Hierbij gaan aanbestedende diensten en ondernemers de dialoog aan, om zo de komende jaren concrete acties uit te voeren die zorgen voor een verbetering van de aanbestedingspraktijk. Hiervoor wordt een regionale aanpak in combinatie met een landelijk overleg gehanteerd.

Trajecten in regio’s

Europa decentraal is aangesloten bij het traject Beter Aanbesteden in regio Noord. Alle regio’s gaan zich op drie grote lijnen inzetten voor Beter Aanbesteden:

 • het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden;
 • het verbeteren van de kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten;
 • meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

Actieagenda

De gesprekken tussen aanbestedende diensten en ondernemers in de verschillende regio’s hebben geleid tot een actieagenda met 31 aanbevelingen en 23 actiepunten verdeeld over 12 thema’s. De aanbevelingen zijn adviezen aan de aanbestedingspraktijk (ondernemers en aanbestedende diensten). De actiepunten bieden de praktijkgerichte oplossingen en handvatten. De actieagenda is op 16 februari 2018 gepubliceerd.

Extra informatie Aanbestedingswet

Onder wet- en regelgeving Aanbestedingswet vindt u meer informatie over het wetgevingsproces tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012. Deze wijziging was nodig in verband met de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Aanbestedingswet

Aanbestedingswet

Om aanbestedende diensten – waaronder decentrale overheden – te helpen beter aan te besteden, heeft het ministerie van EZ beleidsmaatregelen vastgesteld. Deze golden al onder de Aanbestedingswet 2012, en een aantal beleidsmaatregelen is aangepast met de inwerkingtreding van de herziene Aanbestedingswet 2012. De maatregelen moeten de herziene Aanbestedingswet 2012 aanvullen en geven meer richting aan de aanbestedingspraktijk en ondersteunen en stimuleren professionalisering.

Onderdelen beleidsmaatregelen

De beleidsmaatregelen, ook wel flankerend beleid, omvatten onder andere de volgende elementen:

AMvB naast de Wet: Aanbestedingsbesluit

Het Aanbestedingsbesluit is tegelijk met de herziene Aanbestedingswet 2012 in werking treden (per 1 juli 2016). In de AMvB wordt een aantal zaken uit de Aanbestedingswet nader geregeld:

 • Verplicht gebruik ARW (art. 11 A-besluit, art. 1.22 herziene Aanbestedingswet 2012);
 • Eigen verklaring, ook wel Uniform Europees Aanbestedingsdocument (art. 2 A-besluit, art. 2.84 herziene Aanbestedingswet 2012);
 • Verplicht gebruik van de Gids proportionaliteit (art. 10 A-besluit, art. 1.10 lid 3 e.v. herziene Aanbestedingswet 2012);
 • Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) (art. 8 A-besluit, art. 4.7 herziene Aanbestedingswet 2012);
 • Gebruik van elektronische communicatiemiddelen/accreditatie gedurende het aanbestedingsproces (art. 3 t/m 7 A-besluit, art. 2.52a herziene Aanbestedingswet 2012).

Aspecten beleid

Het beleid omvat de volgende aspecten:

Gids proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit geeft invulling aan het beginsel van proportionaliteit, dat bij aanbesteden in acht moet worden genomen. Deze gids wordt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) (art. 10 Aanbestedingsbesluit) bij de herziene Aanbestedingswet 2012 (art. 1.10 lid 3) als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen.

ARW

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is als verplichte richtsnoer voor het aanbesteden van werken onder de Europese aanbestedingsdrempel aangewezen. Boven de Europese drempel is het gebruik van het richtsnoer niet verplicht gesteld. Op basis van ervaring die is opgedaan met het ARW 2005 en 2012, wordt verwacht dat aanbestedende diensten het richtsnoer ook zullen toepassen bij aanbestedingen boven de drempel.

Model inkoop- en aanbestedingsbeleid VNG

Een (model) beleid komt de doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit van de inkoop- en aanbestedingspraktijk ten goede. Het leidt naast besparingen tot een betere kwaliteit van opdrachten en mogelijkheden voor innovatie. Dit heeft ten grondslag gelegen aan het model inkoop- en aanbestedingsbeleid voor gemeenten in juni 2012 (VNG). Het model beleid is ook door de UvW gebruikt voor de vaststelling van het model beleid voor waterschappen en is op bepaalde punten aangepast.

AMvB

De gewijzigde AMvB zal tegelijk met de herziene Aanbestedingswet 2012 in werking treden. In de AMvB wordt een aantal zaken uit de Aanbestedingswet geregeld:

 • Verplicht gebruik ARW;
 • Model Eigen verklaring;
 • Verplicht gebruik Gids proportionaliteit.

Uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid UvW

Eind juni 2013 heeft het bestuur van de UvW een uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. De UvW zet zich continu in voor een verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Met het uniforme beleid kunnen de waterschappen op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Onder de Aanbestedingswet 2012 konden ondernemers gebruik maken van de Uniforme Eigen Verklaring. De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen introduceren een nieuw Europees standaardformulier: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit is vastgelegd in artikel 59 van richtlijn 2014/24 en artikel 2.84 van de herziene Aanbestedingswet 2012. Het UEA moet de in Nederland bestaande Eigen Verklaring (EV) vervangen (art. 2.84 Aanbestedingswet 2012).

Evaluatie Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012 is geëvalueerd. Hieronder kunt u de documenten met betrekking tot deze evaluatie vinden.

Circulaire grensbedragen onder de drempelwaarde, per 1 september 2015

Deze circulaire bepaalt voor de Rijksoverheid op basis van de waarde van de opdracht, welke nationale aanbestedingsprocedure in een concreet geval de aangewezen procedure is.

Nederlandse standpunten Aanbestedingswet

Nieuws Aanbestedingswet

Op voorhand uitsluiten tenderkostenvergoeding niet proportioneel

Het op voorhand uitsluiten van een vergoeding voor inschrijfkosten bij de eventuele intrekking van een aanbesteding is niet proportioneel. Dit betekent niet dat het toekennen van een vergoeding verplicht is. Aanbestedende diensten moeten een keuze hierin echter goed kunnen motiveren. Dit is het oordeel van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer na advies van de adviescommissie Gids Proportionaliteit. Het is naast enkele tekstuele gebreken de reden waarom de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) worden aangepast. De staatssecretaris heeft de wijzigingen als besluit ter consultatie voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Lees het volledige bericht

Tweede Kamer neemt moties over aanbesteden aan

Op 6 maart 2018 heeft de Tweede Kamer twee moties in het kader van aanbestedingen aangenomen. De moties werden ingediend door CDA-Kamerleden van den Berg, Heerma en Ronnes en spitsten zich toe op het aanbestedingsgedrag van overheden en arbeidsvoorwaarden bij aanbesteden.

Lees het volledige bericht

Digitale versie Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft begin juli een digitale versie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) online geplaatst. Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie Uitvoeringsverordening 2016/7 met het standaardformulier. Het ministerie van EZ heeft hier nu een gebruiksvriendelijke pdf-formulier voor ontwikkeld. Met het formulier wordt getracht de administratieve lasten van aanbestedende diensten en ondernemers te verlichten. Het UEA vervangt het Nederlandse model Eigen Verklaring.

Lees het volledige bericht

Efficiëntere rechtsbescherming bij aanbestedingen

De Europese Commissie heeft de Rechtsbeschermingsrichtlijn bij aanbestedingen geëvalueerd. De rechtsbeschermingsrichtlijn biedt op effectieve wijze bescherming aan ondernemers binnen het aanbestedingsrecht. Conclusie van de Commissie: de richtlijn wordt behouden in de huidige staat. Maar, er zullen wel ondersteunende maatregelen worden getroffen door de Commissie om de tekortkomingen in de rechtsbescherming voor inschrijvers aan te pakken.
Lees het volledige bericht

1 juli 2016: Nieuwe aanbestedingswet treedt in werking

De herziene Aanbestedingswet is vanaf 1 juli 2016 van kracht. Deze gewijzigde wet blijft de Aanbestedingswet 2012 heten. Het aanbestedingsdossier op de website van Europa decentraal zal vanaf deze datum worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Deze wijzigingen zijn nodig naar aanleiding van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die met de nieuwe Aanbestedingswet 2012 nu ook in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd zijn.

Lees het volledige bericht

Nieuwe Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2016 het voorstel voor de gewijzigde Aanbestedingswet aangenomen. De nieuwe wet zal Aanbestedingswet 2012 gaan heten. Minister Kamp van Economische Zaken heeft eerder aangegeven te streven naar inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016. Dit zal nu afhangen van de herziening van het Aanbestedingsbesluit, dat samen met de wet inwerking zal treden.

Lees het volledige bericht

Slechts vijf lidstaten halen implementatiedeadline aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen moesten voor 18 april 2016 geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie. Slechts vijf lidstaten – te weten: Denemarken, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Bulgarije – hebben de Europese Commissie laten weten dat zij de Europese richtlijnen hebben geïmplementeerd. De overige 23 lidstaten hebben de implementatiedeadline niet gehaald.

Lees het volledige bericht

Rechtstreekse werking aanbestedingsrichtlijnen?

De deadline van 18 april 2016 voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de nieuwe concessierichtlijn gaat niet gehaald worden. Hierdoor leven er veel vragen over de mogelijke rechtstreekse werking van deze richtlijnbepalingen. De komende tijd zullen er meerdere initiatieven worden ontplooid om ook decentrale overheden meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over welke bepalingen uit de nieuwe Europese richtlijnen wel en mogelijk niet direct per 18 april al toegepast dienen te worden.

Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Aanbestedingswet

Aanbestedingswet

Op 1 juli 2016 is de herziene Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Met deze wijzigingen zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25 geïmplementeerd, die in april 2014 zijn vastgesteld.

Verslag behandeling wetsvoorstel

Het ministerie van EZ heeft op 29 oktober 2015 het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie ook de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel. Ook is er een advies van de Raad van State over het wetsvoorstel gepubliceerd.

De vaste commissie Economische Zaken is belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel tot wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012. Zij bracht op 7 december 2015 een verslag uit van haar bevindingen ter voorbereidingen van de openbare behandeling van het wetsvoorstel. Het ministerie van EZ heeft vier Nota’s van Wijziging van het wetsvoorstel uitgebracht:

Consultatie Aanbestedingswet 2012

In april 2015 heeft het ministerie van EZ concept wetsvoorstellen voor de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in consultatie gebracht. Hier vindt u het consultatiedocument gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het concept Memorie van Toelichting.

Aanbestedingsbesluit

U kunt hier het aanbestedingsbesluit 2012 vinden.

Overige wet- en regelgeving

Geschiedenis Aanbestedingswet

In december 2002 is, naar aanleiding van de aanbevelingen van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid, aangegeven dat een nationaal aanbestedingskader gewenst zou zijn. In 2006 werd het concept wetsvoorstel van het ministerie van EZ door de Tweede Kamer aangenomen. Hierbij kwam ook een Memorie van Toelichting. Deze had in 2009 in werking moeten treden. De Eerste Kamer heeft in 2008 echter het wetsvoorstel verworpen. De Aanbestedingswet is uiteindelijk aangenomen en in werking getreden in 2012.

X