Fiches

Decentrale overheden kunnen de fiches gebruiken om (interdepartementaal) standpunten over de specifiek voorgelegde aanbestedingsvragen voor te bereiden. Fiches zijn samenvattingen van prejudiciële zaken en belangwekkende arresten bij het Hof van Justitie EU.

Publicaties fiches

Op de website van het ECER zijn fiches gepubliceerd. Onder jurisprudentie aan de rechterkantlijn vindt u verwijzingen naar aanbestedingsgerelateerde versies van die fiches. Deze betreffen bijvoorbeeld een inventarisatie van vragen die nationale rechters stelden aan het Hof van Justitie over de interpretatie van de aanbestedingsrichtlijnen.

Hof van Justitie EU

Wanneer het Hof van Justitie EU ook een uitspraak heeft gedaan over de betreffende zaak, is hier naartoe ook een link geplaatst. Meer informatie over fiches leest u in de praktijkvraag Wat is het belang van fiches?

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Jurisprudentie Fiches

Accor Services France

HvJ-EU, 16 juli 2010. Prejudiciële zaak C-269/10. Deze zaak gaat over het verzoek om vernietiging van het besluit om een opdracht voor de levering van maaltijdcheques te gunnen aan Le Chèque Déjeuner CCR. Gesteld wordt dat het opgenomen voorkeursrecht in strijd is met de doelstellingen van richtlijn 2004/18/EG.

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca

HvJ-EU, 3 november 2015. Prejudiciële zaak C-485/15. In deze zaak gaat het om een ministerieel besluit van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu in Italië voor het toewijzen van het volledige beheer van een luchthaven voor de duur van veertig jaar. Deze concessie is toegewezen zonder aanbestedingsprocedure met mededinging. De verwijzende rechter vraagt zich daarop het volgende af: ‘Staan de beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie, bekendmaking, mededinging in de weg aan het ministerieel besluit?’

Ambisig

HvJ-EU, 28 januari 2014. Prejudiciële zaak C-601/13. Deze zaak gaat over de vraag of het verenigbaar is met richtlijn 2004/18/EG dat bij de aanbesteding van intellectuele diensten een factor wordt opgenomen die strekt tot beoordeling van de teams die de inschrijvers specifiek voorstellen voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenstelling van de respectievelijke teams en de ervaring en curricula van deze leden.

Ambsig

HvJ-EU, 13 mei 2015. Prejudiciële zaak C-601/13. Deze zaak gaat over de artikelen 44 tot en met 48 en 53 van richtlijn 2004/18/EG. Bij een aanbesteding is in de voorwaarden opgenomen dat de opdracht zal worden gegund aan de economisch voordeligste inschrijver, en zijn de wegingsfactoren beschreven. Ambsig doet mee maar wint de aanbesteding niet. Zij constateert dat het gunningscriterium in strijd is met richtlijn 2004/18. De Portugese rechter vraagt het volgende aan het Hof: Is het verenigbaar met richtlijn 2004/18/EG dat bij een aanbesteding wordt voorzien in een factor die strekt tot de beoordeling van de teams die de inschrijvers specifiek voorstellen voor de uitvoering van de opdracht, waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling, de aangetoonde ervaring en de curricula van de leden van die teams?

Azienda Sanitaria Locale di Lecce

HvJ-EU, 1 juni 2011. Prejudiciële zaak C-159/11. Deze zaak gaat over richtlijn 2004/18/EG. De gezondheidsdienst van de Italiaanse provincie Lecce heeft een overeenkomst gesloten met de universiteit van Salento om onderzoek te doen naar de aardbevingsgevoeligheid van de ziekenhuisvoorzieningen. Tegen dit besluit tot rechtstreekse gunning wordt beroep ingesteld. In het Italiaanse recht is bepaald dat overeenkomsten tussen overheidsinstellingen zijn toegestaan indien de dienst tot de reguliere taken van het overheidsorgaan behoort. De verwijzende rechter twijfelt of in dit geval richtlijn 2004/18 niet geschonden wordt, aangezien de universiteit een ondernemer zou kunnen zijn. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder juridsprudentie samenwerking en in het EUrrest van mei 2013.

Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich

Hof van Justitie, 27 augustus 2015. Prejudiciële zaak C-355/15. In deze zaak gaat het om een uitsluiting van een aanbesteding, waarvan de vorderingen hiertegen worden afgewezen, omdat de verzoeker geen procesbelang zou hebben.

Lees meer

Borta

HvJ-EU, 6 augustus 2015. Prejudiciële zaak C-298/15. In deze zaak wordt de vraag behandeld of het overeenkomstig is met richtlijn 2004/17 dat er een voorwaarde is bij een aanbesteding die combinaties die zich inschrijven verplicht om te specificeren hoe de onderlinge verdeling van de diensten zal zijn. Dit zal bindend zijn voor de deelnemers van de combinatie, en geen verplichtingen meebrengen voor de klant.

Bundesdruckerei

HvJ-EU, 9 december 2013. Prejudiciële zaak C-549/13. Deze zaak gaat over de vraag of artikel 56 VWEU en artikel 3 lid 1 richtlijn 96/71/EG in de weg staan aan een nationale wettelijke regeling of een aanbestedingsvoorwaarde van een aanbestedende dienst om een inschrijver op een aanbestedende overheidsopdracht te verplichten het personeel een bij de wet vastgesteld cao- of minimumloon te laten betalen; dit ook verplicht ten opzichte van de onderaannemer; deze onderaannemer is gevestigd in een andere EU-lidstaat.

Een samenvatting van de uitspraak leest u in het EUrrest december 2014.

Cartiera dell’Adda

HvJ-EU, 25 maart 2013. Prejudiciële zaak C-042/13. Deze zaak gaat over de toepassing van artikel 45 richtlijn 2004/18/EG. Verzoekster van een openbare aanbestedingsprocedure maakt een procedurefout waarbij zij vergeet een soort ‘verklaring van goed gedrag’ toe te voegen. Hierdoor wordt zij van deelname uitgesloten. Verzoekster heeft niet de mogelijkheid gekregen een andere verklaring op te leggen, en de Italiaanse rechter is van mening dat dit in strijd is met artikel 45.

X