Maatschappelijk aanbesteden

Voor decentrale overheden, die vaak dicht bij de maatschappij staan, is maatschappelijk aanbesteden relevant. Hier gaat dan ook steeds meer aandacht naar uit. Maatschappelijk aanbesteden is een nieuwe manier om bewoners en maatschappelijke partners bij het beleid en de uitvoering daarvan te betrekken. Daarbij staat het maatschappelijk rendement centraal, de route er naartoe (de uitvoering) laat de overheid over aan de samenleving.

Wat is maatschappelijk aanbesteden?

De overheid draagt de verantwoordelijkheid voor publieke taken steeds vaker over aan de samenleving en maatschappelijke partners. Bij maatschappelijk aanbesteden gaat het om:

  • publieke taken (waarvoor de overheid verantwoordelijk is);
  • die (deels) worden overgedragen aan (combinaties van) bewoners/(sociaal)ondernemers/maatschappelijke instellingen;
  • hiervoor worden (politieke) kaders/voorwaarden geformuleerd;
  • hierover wordt (op onderdelen) verantwoording afgelegd.

Initiatief

Het initiatief voor maatschappelijk aanbesteden kan zowel genomen worden door de overheid, als door bewoners, (sociaal)ondernemers of maatschappelijke organisaties. De juridische vorm waarin maatschappelijk aanbesteden wordt gegoten is afhankelijk van de inhoud van de vraag, de aanwezigheid en kwaliteiten van partijen en het type aanbod dat de gemeente beoogt.

belang maatschappelijk aanbesteden voor overheden

Bewoners, (sociale) ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben vaak veel duidelijker zicht op wat er beter zou kunnen in hun buurt, dorp of stad en op hoe zij dit kunnen realiseren. Maatschappelijk aanbesteden biedt de mogelijkheid om initiatieven van bewoners, (sociale) ondernemers of maatschappelijke organisaties, door middel van samenwerking te realiseren. Hierbij kan één partij betrokken zijn, maar bij complexe vraagstukken die om vernieuwende en integrale oplossingen vragen zijn meestal meerdere partijen betrokken.

Maatschappelijk aanbesteden en wet- en regelgeving

De term maatschappelijk aanbesteden is niet terug te vinden in wet- en regelgeving. Maar afhankelijk van de vorm waarin een maatschappelijke aanbesteding wordt gegoten, is hierop wel regelgeving op het gebied van aanbesteden of subsidiëren van toepassing. Het aanbestedingsrecht is van toepassing als een maatschappelijke aanbesteding de vorm heeft van een overheidsopdracht of van een concessieovereenkomst.

Right to Challenge

Bij maatschappelijk aanbesteden kan ook gedacht worden aan het Right to Challenge. Het Right to Challenge is afkomstig uit Engeland en is bedoeld om de invloed van burgers op het lokaal bestuur te vergroten. Het staat voor het recht van bewonersgroepen om de uitvoering van publieke taken over te nemen, als zij een publieke taak beter en/of goedkoper kunnen uitvoeren dan de overheid zelf. Meer informatie over het Right to Challenge vindt u in het Informatieblad Maatschappelijk Aanbesteden en op de website van de VNG.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert in opdracht van het ministerie van BZK de verdere invulling van dit relatief nieuwe fenomeen maatschappelijk aanbesteden. Meer informatie hierover vindt u onder beleid.

Meer informatie over maatschappelijk aanbesteden

Om opdrachtgevers meer informatie te verschaffen over maatschappelijk aanbesteden, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2013 een Informatieblad Maatschappelijk Aanbesteden opgesteld en in 2015 een Juridisch Leaflet Maatschappelijk Aanbesteden. Hierin staat praktische informatie en voorbeelden van maatschappelijke opgaven die de overheid door de samenleving laat aanpakken. Onder praktijk vindt u daarnaast praktijkvoorbeelden van maatschappelijk aanbesteden.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden beleid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert in opdracht van het ministerie van BZK de verdere invulling van het relatief nieuwe fenomeen maatschappelijk aanbesteden. Bij die invulling blijkt er in sommige gevallen ook overlap te bestaan met bijvoorbeeld de rol van sociale-, milieu-, duurzaamheids– en innovatieve eisen in het aanbestedingsproces. RVO heeft een agenda opgesteld om maatschappelijk aanbesteden bekend te maken en te promoten bij gemeenten en lokale partijen. Daarnaast ondersteunt RVO specifieke projecten die maatschappelijk aanbesteden. In dat kader wordt ook gewerkt aan diverse producten die in de voorlichting van overheden ter stimulering van maatschappelijk aanbesteden een nadere rol kunnen spelen.

Nieuws Maatschappelijk aanbesteden

VNG publiceert handreiking social return

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afgelopen week een handreiking social return online beschikbaar gemaakt. Social return staat volgens de VNG steeds hoger op de agenda van Nederlandse gemeenten.

Lees het volledige bericht

Rapport Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: minstens 4,9 megaton minder CO2-uitstoot

Duurzaam inkopen in bepaalde productgroepen door (decentrale) overheden heeft geleid tot minstens 4,9 megaton minder CO2-uitstoot. Dit blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat op 26 februari 2018 is gepubliceerd. Aan de hand van illustraties van acht verschillende productgroepen wordt in het rapport een methode voor het evalueren van het effect van maatschappelijk verantwoord inkopen beschreven.

Lees het volledige bericht

Maatschappelijk aanbesteden, hoe moet dat nu? Er is nu een handreiking!

Maatschappelijk aanbesteden is relatief nieuw en vergt van overheden als opdrachtgevers toegepaste kennis en vaardigheden. Er worden echter nog veel kansen gemist, omdat overheidsinstanties – maar ook nieuwe aanbieders – nog onvoldoende op de hoogte zijn van de juridische mogelijkheden die zij bij aanbestedingen tot hun beschikking hebben. Daarom is er nu een handreiking maatschappelijk aanbesteden: Juridische mogelijkheden om de kracht van de samenleving te benutten bij aanbestedingen.
Lees het volledige bericht

Praktijk Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden praktijk

Maatschappelijk aanbesteden in Eindhoven

In WijEindhoven selecteert de wijkbewoner zelf de welzijnsorganisatie. In 2014 heeft WIJeindhoven op allerlei manieren steeds meer samengewerkt met bewoners. De rol van de bewoner in de werving- en selectiegesprekken voor nieuwe WIJmedewerkers kwam aan de orde en er waren verschillende sessies met bewoners om te komen tot een organisatievisie voor de nieuwe WIJorganisatie in wording. Daarnaast heeft een grote groep bewoners meegedacht over de ontwikkeling van een instrument om de tevredenheid van bewoners in beeld te brengen en te meten. Bovendien wordt momenteel met diverse bewoners onderzocht hoe WIJeindhoven een klankbordgroep met bewoners kan opzetten.

Maatschappelijk aanbesteden in Arnhem

Resto VanHarte serveerde vorig jaar ruim 120.000 maaltijden op meer dan 34 locaties in aandachtswijken in heel Nederland. Van het imago ‘gezellig eten en dijenkletsen’ naar de maaltijd als bindmiddel voor een compleet programma gericht op het terugdringen van eenzaamheid en sociaal isolement. Samen met onder andere de gemeente Arnhem maakte Resto VanHarte een verdiepingsslag.

Praktijkvragen Maatschappelijk aanbesteden

Moet onze gemeente de Europese interne marktregels toepassen bij initiatieven voor de integratie van asielzoekers en vluchtelingen?

Onze gemeente vangt vluchtelingen op en werkt hard aan beleid op het gebied van de opvang en integratie van vluchtelingen. Zijn er Europese initiatieven die ons op weg kunnen helpen? En moeten wij rekening houden met Europese regels over aanbesteden en staatssteun bij de uitvoering van ons beleid?

Bekijk het antwoord

Publicaties Maatschappelijk aanbesteden

X