Scholen

Op het gebied van scholen, is er een aantal (Europese) regels waarmee decentrale overheden rekening moeten houden. Denk hierbij aan regels omtrent schoolboeken, scholenbouw, leerlingenvervoer, etc.

aanbesteding gratis schoolboeken

Sinds mei 2008 is de Wet Gratis Schoolboeken ingegaan. Deze wet verplicht scholen in het voortgezet onderwijs een Europese aanbesteding te doen, om voor elk leerjaar de schoolboeken gratis aan leerlingen beschikbaar te stellen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en PIANOo.

Scholenbouw en publiek-private samenwerking

Per 1 januari 2012 is het steunpunt PPS-support opgericht; een gezamenlijk steunpunt vanuit het Rijk en marktpartijen op het gebied van publiek-private samenwerking. Scholen en gemeenten kunnen hier terecht met vragen over (het aanbesteden van) scholenbouw.

Huisvesting scholen en kinderopvang

Met vragen over de huisvesting van scholen en kinderopvang kunt u ook terecht bij een nieuw landelijk, waarborgfonds en kenniscentrum Ruimte-OK.

Leerlingenvervoer

De Wet op het primair onderwijs (Wpo), de Wet op de expertisecentra (Wec) en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) bevatten regelingen over leerlingenvervoer. Deze hebben als doel elke leerling in staat te stellen de voor hem dichtstbijzijnde toegankelijke school te bezoeken. Zie voor meer informatie over (het aanbesteden van) leerlingenvervoer (maar ook bijvoorbeeld WMO- en AWBZ-vervoer) de website Naar Beter Contractvervoer met informatie en actualiteiten, handboeken (zoals het Handboek Professioneel Aanbesteden Leerlingenvervoer) en onze pagina over contractvervoer.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


X