Toegang derde landen

Decentrale overheden hoeven momenteel in derde landen gevestigde dienstverleners en aannemers niet tot aanbestedingen toe te laten. Hiermee worden aannemers en dienstverleners bedoeld van buiten de EU. En zijn echter wel uitzonderingen hierop. Met sommige ‘derde landen’ heeft de EU via multi- of bilaterale verdragen afspraken gemaakt over de toegang tot de Europese aanbestedingsmarkt. Decentrale overheden moeten deze regels volgen.

Het voornaamste verdrag tussen de EU en derde landen is de Government Procurement Agreement (GPA), in het kader van de Wereld Handelsorganisatie (WTO).

Government Procurement Agreement (GPA)

De GPA is een overeenkomst die in 1994 is gesloten en in 1996 in werking is getreden. Artikel 25 en rechtsoverweging 18 van richtlijn 2014/24 geven respectievelijk een regeling en een toelichting op de toepassing van de GPA. Wanneer de GPA van toepassing is, mogen leveranciers uit derde landen volgens art. 25 geen minder gunstige behandeling krijgen dan ondernemers uit de EU. Een uitzondering moet dus worden gemaakt voor aanbieders en goederen die afkomstig zijn uit landen die de GPA ondertekend hebben. Dit geldt overigens alleen bij opdrachten die de toepasselijke drempelwaarde van de GPA overschrijden. Deze bedragen zijn gelijk aan de Europese drempelwaarden. In deze lijst ziet u welke landen zijn aangesloten bij de GPA.

Vrijhandelsovereenkomsten

Er zijn ook landen niet aangesloten bij de GPA, maar waarmee de EU wel andere multi- of bilaterale overeenkomsten heeft gesloten. Ook dan moet er een uitzondering gemaakt worden voor dienstverleners en aannemers uit deze landen. Een voorbeeld is het verdrag tussen de EU en Turkije. In sectie IV van het verdrag zijn openbare aanbestedingen geregeld.

Europese aanbestedingsrichtlijnen

De aanbestedingsrichtlijnen 2014/23 (concessies) en 2014/24 (klassieke opdrachten) bieden geen algemeen kader voor de behandeling van inschrijvingen voor goederen en diensten uit derde landen op de interne markt. In art. 85 en 86 richtlijn 2014/25 (nutssectoren) zijn wel enkele specifieke regels vervat. Hierin staat dat iedere inschrijving uit een derde land kan worden afgewezen door aanbestedende diensten, wanneer het aandeel van de uit derde landen afkomstige producten meer dan 50 % uitmaakt van de totale waarde van de producten waarop deze inschrijving betrekking heeft.

Internationaal Aanbestedingsinstrument

De Europese Commissie heeft in de Mededeling over de toekomst van het handelsbeleid aangegeven dat zij bezig is met een reflectie over het verkrijgen van een gelijkwaardig speelveld voor EU- en niet-EU-bedrijven bij het verkrijgen van overheidsopdrachten. In tegenstelling tot de EU, die een voorkeur heeft voor meer openheid, zijn veel derde landen minder bereid hun markt (verder) te openen voor internationale concurrentie.

Toegang markten derde landen

De Commissie heeft in maart 2012 het voorstel voor een ‘Verordening voor de toegang van goederen en diensten van derde landen tot de interne markt van de Unie van openbaar aanbesteden’ (Internationaal Aanbestedingsinstrument) aangenomen. Hiermee wil de Commissie bereiken dat Europese ondernemers betere toegang krijgen tot markten in derde landen. Dit heeft echter ook gevolgen voor aanbestedende diensten voor het toelaten van ondernemers uit derde landen tot Europese aanbestedingsprocedures. Volgens het meest recente voorstel van deze Verordening van januari 2016 kan de Commissie openbaar onderzoek instellen in gevallen van vermeende discriminatie van EU-bedrijven bij aanbestedingsprocedures in derde landen.

Meer informatie vindt u in onze notitie over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen op pagina 10. Zie voor de laatste stand van zaken met betrekking tot het internationaal aanbestedingsdocument ook het dossier op de website van DG Interne markt.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nederlandse standpunten Toegang derde landen

Praktijkvragen Toegang derde landen

Wet- en regelgeving Toegang derde landen

X