Uitgesloten en voorbehouden opdrachten

Decentrale overheden hoeven niet alle opdrachten Europees aan te besteden volgens de aanbestedingsrichtlijn 2014/24. De richtlijn kent enkele uitgesloten en voorbehouden opdrachten. Wel zijn de algemene EU-verdragsbeginselen altijd van toepassing.

Uitgesloten opdrachten

De aanbestedingsrichtlijn is onder andere niet van toepassing op de onderstaande opdrachten van (decentrale) overheden (art. 7 e.v. richtlijn 2014/24).

 1. overheidsopdrachten die onder richtlijn 2014/25 voor speciale sectoren (water- en energievoorziening, vervoer en post) vallen (art. 7);
 2. overheidsopdrachten die worden geplaatst met het oog op de beschikbaarstelling en exploitatie van openbare communicatienetwerken (art. 8);
 3. overheidsopdrachten die geheim zijn verklaard of van invloed zijn op de wezenlijke (veiligheids)belangen van een lidstaat (art. 15 en 16);
 4. op grond van internationale voorschriften geplaatste overheidsopdrachten (art. 9);
 5. op grond van internationale voorschriften geplaatste overheidsopdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten zijn verbonden (art. 17);
 6. overheidsopdrachten voor de volgende diensten (art. 10);
  • verwerving of huur van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken (overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan het koopcontract worden gesloten zijn wel aan de richtlijn onderworpen);
  • aankoop, ontwikkeling, en (co-)productie van programmamateriaal bestemd voor audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten;
  • arbitrage en bemiddeling;
  • bepaalde juridische diensten;
  • financiële diensten betreffende de uitgifte, aankoop, verkoop en overdracht van effecten en andere financiële instrumenten en door centrale banken verleende diensten;
  • leningen, eventueel in samenhang met uitgifte, aankoop, verkoop, overdracht van effecten of andere financiële instrumenten;
  • arbeidsovereenkomsten;
  • bepaalde diensten inzake civiele verdediging, civiele bescherming en risicopreventie die worden verleend door non-profitorganisaties en -verenigingen;
  • openbaar personenvervoer per trein of metro;
  • bepaalde opdrachten voor diensten voor politieke campagnes.
 7. op diensten voor onderzoek en ontwikkeling die niet in het geheel door de aanbestedende dienst worden gefinancierd of waarvan de resultaten niet enkel en alleen de aanbestedende dienst ten goede komen (art. 14);
 8. op overheidsopdrachten voor diensten die tussen aanbestedende diensten worden gegund op basis van een alleenrecht (art. 11);
 9. opdrachten die door een onderdeel van dezelfde aanbestedende dienst, zijnde dezelfde rechtspersoon, worden uitgevoerd (inbesteden);
 10. opdrachten die door een van de aanbestedende dienst aan een andere privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon wordt gegund, waarover een aanbestedende dienst op eenzelfde wijze toezicht kan uitoefenen als op zijn eigen diensten, die het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de aanbestedende dienst en er mag geen privékapitaal betrokken zijn (quasi-inbesteden of verticale samenwerking) (art. 12 lid 1);
 11. opdrachten die uitsluitend tussen twee of meer aanbestedende diensten wordt gegund, indien de opdracht uitvoering geeft aan samenwerking tussen de deelnemende aanbestedende diensten met het oog op gemeenschappelijke doelstellingen, verband houdt met het openbaar belang en de deelnemende aanbestedende diensten op de open markt niet meer dan 20% van de onder die samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening nemen (horizontale samenwerking) (art. 12 lid 4).

Toelichting

Vooral opdrachten onder punt 2 doen zich in Nederland niet meer voor nu de overheid zelf geen openbare telecommunicatiediensten meer verzorgt. Opdrachten onder 3, 4 en 5 komen met name op centraal overheidsniveau voor. Decentrale overheden kunnen wel te maken krijgen met deze uitgesloten opdrachten.

Opdracht voorbehouden aan SW-bedrijf

Wanneer tenminste 30% van de werknemers van:

 • sociale werkplaatsen,
 • ondernemers die maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben,
 • opdrachten voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid,

gehandicapt of kansarm zijn, dan kunnen decentrale overheden opdrachten aan deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s voorbehouden (art. 20 richtlijn 2014/24 en overweging 36). De Europese Commissie heeft in 2010 een Handboek sociaal kopen uitgebracht, waarin in wordt gegaan op het voorbehoud aan SW-bedrijven. Deze mogelijkheid is in de richtlijn opgenomen, omdat SW-bedrijven efficiënt bijdragen aan de (re-)integratie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

SW-bedrijven kunnen niet onder normale voorwaarden concurreren met marktpartijen. Onder bepaalde voorwaarden is het daarom mogelijk een voorbehoud te maken. De voorwaarden zijn:

 • er moet nationale wetgeving zijn die een voorbehoud mogelijk maakt;
 • tenminste 30% van de werknemers van het SW-bedrijf moeten personen met een handicap zijn;
 • deze personen moeten onder normale omstandigheden geen werkzaamheden uit kunnen voeren.

Productiecapaciteit

Ook wordt in het handboek nog vermeld dat rekening gehouden moet worden met de huidige productiecapaciteit van het SW-bedrijf wanneer een voorbehoud gemaakt wordt. Het moet gaan om voor hen geschikte opdrachten.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Uitgesloten en voorbehouden opdrachten

Praktijkvragen Uitgesloten en voorbehouden opdrachten

Moeten financiële en bancaire diensten worden aanbesteed? (vervolg)

Mijn gemeente wil extra kapitaal aantrekken om de uitvoering van een project te realiseren. Ten behoeve van een efficiënte financiële afwikkeling wil de gemeente hierbij tevens geadviseerd worden door een bank. In hoeverre moet een gemeente bancaire diensten in het algemeen en het aangaan van leningen specifiek aanbesteden onder de nieuwe richtlijn 2014/24?

Bekijk het antwoord

Moeten financiële en bancaire diensten worden aanbesteed?

Mijn gemeente wil extra kapitaal aantrekken om de uitvoering van een project te realiseren. Ten behoeve van een efficiënte financiële afwikkeling wil de gemeente hierbij tevens geadviseerd worden door een bank. In hoeverre moet een gemeente bancaire diensten, zowel in het algemeen als bij het aangaan van leningen specifiek aanbesteden onder de nieuwe richtlijn 2014/24?

Bekijk het antwoord

Mogen waterschappen grondstoffen rechtstreeks inkopen?

Ons waterschap koopt de levering van energie, gas en elektriciteit, in via de Endex, een grondstoffenmarkt. Kan een waterschap dit rechtstreeks op de grondstoffenmarkt voor energie inkopen, zonder een verplichte aanbestedingsprocedure te volgen?

Bekijk het antwoord

Vallen TV-spots onder de uitzondering op de toepassing van het Bao?

In het art. 15b Bao wordt een uitzondering gemaakt op de toepassing van het Bao voor overheidsopdrachten voor diensten betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van programmamateriaal bestemd voor uitzendingen door radio- omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd. Vallen TV-spots ook onder deze uitzondering?

Bekijk het antwoord

Hoeven we bij detacheren niet Europees aan te besteden?

Onze gemeente is wil de inkoop- en aanbestedingsorganisatie professionaliseren. Er moet een bureau ingeschakeld worden dat een groot aantal aanbestedingen gaat doen voor de gemeente. Ook moeten zij een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid opstellen, vaststellen en implementeren (waarde € 400.000,= per jaar).

Bekijk het antwoord

Publicaties Uitgesloten en voorbehouden opdrachten

X