Betere regelgeving

Betere regelgeving (ook wel better regulation) is een van de beleidsdoelen van de Europese Commissie. Betere regelgeving houdt in dat zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm wordt gegeven, dat wetgevingsdoelen worden bereikt tegen minimale (administratieve) kosten.  Het meer betrekken van belanghebbenden in het EU-beleidsvormingsproces is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

 

 

De “Better Regulation Insight Tool” (BRIGHT) is een praktische online tool die (decentrale) overheden helpt om technische knelpunten op het gebied van EU regelgeving te identificeren en oplossingen te formuleren. Deze oplossingen kunnen vervolgens worden ingebracht via de EU Betere Regelgeving Agenda.

E- Learning Tool

     Quick Scan

     Roadmap

 

 

 

 

 

Ga naar de BRIGHT-tool


Nieuws Betere regelgeving

Verlenging en evaluatie Europese staatssteunregels

Op 7 januari heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij een groot deel van de staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket uit 2014 zal verlengen tot eind 2022. Daarnaast kondigde Commissie aan een intensieve evaluatie van alle Europese staatssteunregels uit het SAM-pakket uit te willen voeren.

Lees het volledige bericht

Versoepeling staatssteunregels zal cofinanciering eenvoudiger maken

Op 26 november heeft de Raad van de Europese Unie de zogenaamde machtigingsverordening aangenomen waarmee de Europese Commissie staatssteunregels kan versoepelen. De gewijzigde machtigingsverordening is onderdeel van het MFK-pakket en biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) zo uit te breiden dat de staatssteunregels beter aansluiten op nationale cofinanciering bij EU-fondsen. Lees het volledige bericht

Europese Commissie opent openbare raadpleging over circulaire economie

Op 29 november 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging over circulaire economie geopend. Aanleiding van de raadpleging is een recent gepubliceerde roadmap over de ontwikkeling van een EU productbeleidskader ter promotie van de circulaire economie. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen hun input over de roadmap op de website van de Commissie tot en met 24 januari 2019 doorgeven.

Lees het volledige bericht

De Commissie wil een sterkere stem voor lokale en regionale overheden in Brussel

Eerder dit jaar publiceerde de Task Force Subsidiariteit en Proportionaliteit zijn eindrapport. Daarin beveelt de Task Force een versterking van de principes van proportionaliteit en subsidiariteit aan (zie ook onze uitgebreide analyse over dit rapport). De Europese Commissie heeft deze aanbevelingen nu onderschreven en heeft daarnaast een factsheet over de Task Force gepubliceerd. De Task Force werd eind 2017 opgericht door Commissievoorzitter Juncker om ervoor te zorgen dat de EU-beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit beter worden toegepast.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie evalueert de Kaderrichtlijn Water

Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van kracht en tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie. De Europese Commissie is gestart met de evaluatie van deze richtlijn door een openbare raadpleging te openen. De consultatieperiode loopt tot en met maart 2019.

Lees het volledige bericht

Lof voor de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie – Minder regeldruk uit Brussel

Dit artikel is overgenomen uit Focus Europa.

Met de PvdA’er Frans Timmermans als Eurocommissaris zou er eenvoudige, effectieve en efficiënte regelgeving uit Europa komen. Voor de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie zit er nu vier jaar op en volgend jaar verloopt zijn termijn. Wat heeft Timmermans inmiddels bereikt?

Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging over chemische, product- en afvalwetgeving

Naar aanleiding van de roadmap over mogelijke uitdagingen voor het recyclen en hergebruiken van materialen voortkomend uit de wisselwerking van chemische, product- en afvalwetgeving heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend. Alle belanghebbenden, onder andere decentrale overheden, hebben de mogelijkheid hierop te reageren en eventuele problemen in deze wetgeving kenbaar te maken. De enquête is tot en met 29 oktober in te vullen op de website van de Commissie. Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging betere regelgeving

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over de inventarisatie van de aanpak van de Commissie voor betere regelgeving. De raadpleging is geopend tot en met 23 oktober. Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging langetermijnstrategie broeikasgasemissies

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs is een wereldwijde overgang nodig naar een wereldeconomie die het klimaat in de tweede helft van de eeuw niet verder zal aantasten. De Europese Commissie komt daarom met een voorstel voor een strategie voor de reductie van broeikasgasemissies en heeft een openbare raadpleging geopend waaraan belanghebbenden kunnen deelnemen.
Lees het volledige bericht

Aanbevelingen EU Task Force: grotere betrokkenheid van decentrale overheden bij EU-beleidsvorming

Een grotere betrokkenheid van nationale parlementen en decentrale overheden in EU-beleidsvorming. Dat is één van de aanbevelingen van de Task Force Subsidiariteit en Evenredigheid. De Task Force werd in de State of the Union van 2017 aangekondigd en later dat jaar opgericht om na te gaan hoe de EU-beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter kunnen worden toegepast. Vorige week dinsdag (10 juli 2018) heeft de Task Force zijn eindrapport en aanbevelingen gepresenteerd. Deze aanbevelingen kunnen worden gezien als een bijdrage aan het debat over de toekomst van de EU, dat in maart 2017 startte door de publicatie van het Witboek over de toekomst van Europa door de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Betere regelgeving

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt steeds vaker burgers, bedrijven en overheden uit om feedback te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld roadmaps, impact assessments, consultaties, evaluaties en fitnesschecks. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?

De eerste aanbevelingen van het REFIT Platform zijn onlangs gepubliceerd. Wat was REFIT ook al weer, wat is de werkwijze van het platform en wat betekent dit Platform voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord

X